• Charakteristika škôlky

    • Materská škola sv. Gorazda je predškolské zariadenie zaradené do siete školských zariadení MŠ SR ako spoločné zariadenie spolu so základnou školou s účinnosťou od 1.januára 2005.

     MŠ sv. Gorazda je podľa zriaďovacej listiny predškolské zariadenie, ktoré zabezpečuje predprimárne vzdelanie, ktoré sa realizuje prostredníctvom organizačnej formy edukačnej aktivity – cieľavedomej, systematickej, zmyslovej, konkrétnej výchovno-vzdelávacej činnosti. Edukačná aktivita je organickou súčasťou denného poriadku.

     Materská škola sv. Gorazda pri ZŠ sv. Gorazda je škola rodinného typu, ktorej úlohou a poslaním je rozširovanie a prejavovanie Božej milosti. Riadi sa mottom:

     „Nechajte maličkých prísť ku mne…“

     Dieťa sa chápe ako jedinečná osobnosť, ktorú treba pozitívne formovať.

     Medzi výhody našej materskej školy patrí:
     – škola rodinného typu
     – uplatňovanie permanentného individuálneho prístupu
     – exteriér herní obohatený o detské motivačné prvky, ktoré evokujú príjemné prostredie pre deti
     – úzka spolupráca so ZŠ sv. Gorazda
     – bezproblémová adaptácia detí predprimárneho vzdelávania na vstup do 1. roč. ZŠ
     – spolupráca s odborníkmi v oblasti výchovy a vzdelania (špeciálny pedagóg)
     – dôsledná prevencia a ochrana zdravia detí MŠ

     Materská škola poskytuje rôzne aktivity:
     – výučba anglického jazyka pod vedením CCVČ Klokočina
     – futbalový krúžok pod vedením CCVČ Klokočina
     – výtvarný krúžok pod vedením pracovníka CVČ „Domino“
     – krúžok ľudového tanca
     – pravidelný plavecký kurz v jarných mesiacoch (marec-apríl)
     – pobyt detí v škole prírody (Párovské háje)
     – mnohopočetné návštevy rozvíjania estetického cítenia (výstavy, bábkové a divadelné predstavenia)
     – exkurzie, besiedky pri rôznych príležitostiach za účasti rodičov (deň matiek, vianočné posedenie, príprava vianočnej atmosféry)
     – individuálna práca s počítačom – uplatňovanie rozvíjajúcich programov
     – uplatňovanie akulturačného procesu vo vzdelávacom programe (návrat k tradíciám, poznať inokultúrne zvyky, obyčaje, tolerancia, rasová znášanlivosť)
     – materská škola je držiteľom certifikátu „Zdravá škola, ktorá využíva všetky možnosti pre uplatnenie tohto certifikátu

     Projekty školy:
     – U nás taká obyčaj – oboznamovanie sa a uchovávanie ľudových tradícií regiónu
     – Misijný projekt – prebudenie záujmu o misie a udržiavanie otvorenosti voči kresťanskej láske
     – Chcem byť zdravý ako buk – cesta k osvojeniu si zdravého spôsobu života

     Cesta za dobrou materskou školou je náročná, kľukatá, plná prekážok. Vyžaduje si pokojné a prajné prostredie z každej stránky a od všetkých. Je to proces nikdy nekončiaci, ale veľmi prospešný. Vedie k budúcej úspešnosti dieťaťa , k jeho vzdelaniu a duchovnému rastu.

     VÝCHOVU DIEŤAŤA CHÁPEME PREDOVŠETKÝM AKO VÝCHOVU DETSKÉHO SRDCA ,KTORÉ SA BUDE VEDIEŤ UPLATNIŤ NIELEN V SPOLOČNOSTI, ALE BUDE UŽITOČNÝM AJ V BOŽOM KRÁĽOVSTVE.

   • Kontakt

    • Základná škola s MŠ sv. Gorazda v Nitre
    • zsgorazdova@zsgorazdova.sk
    • Dlhá 78, 949 01 Nitra IČO: 00588041 DIČ: 2021253069 EDUID: 100005744
    • Základná škola: 037 6534348, 0904 618 014 Materská škola: 037 65 251 77, 0911 931 750 Riaditeľka školy: 0904 704 964, riaditelnr@gmail.com Zástupca: 0901 909 131, robert.krajcir@zsgorazdova.sk Zborovňa 1. stupeň ZŠ: 0901 909 132 Zborovňa 2. stupeň ZŠ: 0910 756 832
    • Dlhá 78, 949 01 Nitra IČO: 37869108 DIČ: 2021760983 Právna forma: Združenie
    • ŠKD (1. ročník – p.v. Kompasová): 0951 330 708 ŠKD (2. ročník – p.v. Arpášová): 0950 291 969 ŠKD (3. ročník – p.v. Bothgálová): 0951 330 705 ŠKD (4. ročník – p.v. Šlosárová): 0951 330 706
    • Vedúca ŠJ: 0901 909 038 (nahlasovanie stravy) jedalen@zsgorazdova.sk
    • admin@zsgorazdova.sk
   • Prihlásenie