• Odklad školskej dochádzky

   • Vstup do školy je jednou z najvýznamnejších udalostí v živote dieťaťa. O tom, či bude v škole šťastné, rozhoduje nielen správny výber školy, ale aj čas nástupu do nej. A preto v súvislosti s týmito skutočnosťami je potrebné pre svoje dieťa vybrať tie najlepšie možnosti. Ak si neviete poradiť sami, radi vám poradíme. Obrátiť sa tiež môžete na pracovníkov pedagogicko-psychologických poradní v Nitre a v okolí.

    O tom, že zrejme budete žiadať o odklad školskej dochádzky, môžete informovať učiteľku už pri zápise svojho školopovinného dieťaťa. Ona si túto informáciu zaznačí k menu dieťaťa, avšak o odklad aj tak musíte písomne požiadať. K žiadosti o odklad školskej dochádzky by ste mali priložiť stanovisko lekára, psychológa, logopéda či riaditeľky materskej škôlky. 

     

    Konanie vo veci odloženia začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky alebo o jeho zaradení do nultého ročníka môže riaditeľka začať aj na podnet materskej školy, keď pracovníci materskej školy sú presvedčení, že dieťa nedosiahlo školskú zrelosť, resp. spôsobilosť. 

    O odklade školskej dochádzky rozhoduje riaditeľka  školy, ktorá má právo udané dôvody neakceptovať a žiadosť zamietnuť - v takomto prípade musí dieťa nastúpiť začiatkom septembra do školy. Pokiaľ vám riaditeľ školy odklad nepovolí, podľa zákona existuje tzv. dodatočný odklad, ktorý je možné udeliť v prípade, že v priebehu prvého polroka sa u dieťaťa prejavila nedostatočná fyzická alebo mentálna vyspelosť ku školskej dochádzke. 

     

    Odklad školskej dochádzky o jeden rok sa odporúča dieťaťu, ktoré má:

    • problémy s výslovnosťou alebo nevie formulovať vety,
    • nevydrží sa sústrediť a nezapamätá si vetu,
    • nedokáže sa orientovať v čase,
    • neovláda priestorovú orientáciu,
    • nevie dodržiavať základnú hygienu,
    • samostatne sa obliekať, obúvať, vyzliekať, nevie jesť,
    • nepozná údaje o sebe (rodine, adresu, svoj vek),
    • nemá záujem o učenie, nie je prirodzene zvedavé na nové veci, nekladie otázky,
    • je  neposedné a netrpezlivé,
    • dieťa je príliš malé na to, aby mohlo sedieť v školskej lavici,
    • má nejaké zdravotné problémy,
    • dieťa sa narodilo medzi májom a augustom pred šiestimi rokmi.

     

    Čo by mal ovládať budúci prvák?

    • samostatne sa obliecť a obuť
    • pozapínať si gombíky a zaviazať šnúrky na obuvi
    • samostatne sa najesť
    • samostatne sa obslúžiť na WC, umyť si ruky, spláchnuť a pod.
    • správne vyslovovať všetky hlásky
    • vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach
    • vyjadrovať sa plynule aj v zložitejších vetách
    • spočítať predmety do päť
    • interpretovať obsah krátkej rozprávky
    • poznať naspamäť detskú pesničku alebo básničku
    • kresliť pevné a neroztrasené línie
    • nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi (hlava, krk, trup, ramená atď. postava je anatomicky správne rozložená)
    • vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary
    • poznať základné odtiene farebného spektra (červená, zelená, žltá, oranžová, fialová atď.)
    • orientovať sa v priestore, vie, kde je vpredu, vzadu, hore, dole, vpravo, vľavo

     

   • Kontakt

    • Základná škola s materskou školou sv. Gorazda v Nitre
    • Základná škola: 0904 618 014
    • Materská škola: 0911 931 750
     Riaditeľka školy: 0904 704 964
     Zástupca: 0901 909 131
     Zborovňa 1. stupeň ZŠ: 0901 909 132
     Zborovňa 2. stupeň ZŠ: 0910 756 832
    • Dlhá 78
     94901 Nitra
     Slovakia
    • Dlhá 78, 949 01 Nitra
     IČO: 37869108
     DIČ: 2021760983
     Právna forma: Združenie
    • ŠKD (1. ročník – p.v. Arpášová): 0951 330 705
     ŠKD (2. ročník – p.v. Kompasová): 0951 330 706
     ŠKD (3. ročník – p.v. Šlosárová): 0951 330 708
     ŠKD (4. ročník – p.v. Hanulová): 0950 291 969
    • Vedúca ŠJ: 0901 909 038 (nahlasovanie stravy)
     jedalen@zsgorazdova.sk
    • 00588041
    • 2021253069
    • 0910 756 832 │katarina.koprdova@zsgorazdova.sk (ponuky na Deň otvorených dverí na SŠ)
    • 0917 350 109│zuzana.mazecova@zsgoradova.sk
   • Prihlásenie