• Zápis do MŠ alebo ZŠ

      • Informácie k zápisu

      • Aktualizované: 1.10.2022

       V prípade záujmu VYPLŇTE ŽIADOSŤ a my vás budeme včas kontaktovať.

       ON-LINE ŽIADOSŤ: https://gorazdnr.edupage.org/register/

       V prípade, že nemáte možnosť vyplniť túto žiadosť elektronicky, kontaktujte riaditeľku školy na t.č.: 0904 704 964, alebo mailom: riaditelnr@gmail.com. Všetky doteraz vyplnené prihlášky evidujeme.

    • Podmienky prijatia

     • podanie elektronickej žiadosti zákonného zástupcu o prijatí dieťaťa do materskej školy cez webovú stránku školy v časti Rodičia a žiaci > Elektronická prihláška,
     • škola potvrdí elektronické  prijatie  žiadosti dieťaťa do materskej školy formou notifikácie zo školského informačného systému,
     • pri fyzickom zápise dieťaťa  bude zákonným zástupcom predložená vytlačená elektronická žiadosť na podpis.


     Žiadosť podľa zákona musí obsahovať:

     • podpisy  obidvoch zákonných zástupcov, ako prejav ich spoločnej vôle, podľa § 144a školského zákona účinného od 1. januára 2022,
     • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je údaj o povinnom očkovaní,
     • žiadosť podaná bez  lekárskeho potvrdenia nie je kompletná a nemôže byť akceptovaná,
     • pri dieťati so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.


     A/  Zákonné podmienky prijímania detí stanovené zákonom 245/2008 z.z. :

     V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do ZS s materskou školou sv. Gorazda,: po prijatí všetkých detí, pre ktoré bude od školského roku 2022/23 predprimárne vzdelávanie povinné budú na základe žiadosti zákonného zástupcu – aj zástupcu zariadenia do naplnenia kapacity materskej školy prednostne prijaté deti:

     • deti, ktoré, nedovŕšia do 31.08.2022 vek 5 rokov a zákonný zástupca požiada o predčasné plnenie povinného predprimárneho vzdelávania v školskom roku 2022/2023, pričom predloží zo žiadosťou aj písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,


     B/  Interné podmienky  prijímania detí :

     • deti, ktorých súrodenci  už navštevujú MŠ alebo ZŠ  sv. Gorazda,
     • deti, ktoré budú pokračovať v primárnom vzdelávaní v našej Základnej škole sv. Gorazda,
     • deti, ktoré majú osvojené základné hygienické a samoobslužné návyky, a sú primerane samostatné /nenosia plienky, nepoužívajú fľašu, cumlík, vedia sa najesť samostatne s lyžicou, napiť z pohára,  samostatne používajú WC,  vedia si umyť ruky, obliecť základné časti odevu, obuť sa/,
     • deti, ktoré doposiaľ nie sú prijaté do inej materskej školy,
     • ostatné deti v závislosti od voľnej kapacity podľa veku


     Viac informácií nájdete na stránke MŠVVaŠ SR: TU   • Kontakt

    • Základná škola s MŠ sv. Gorazda v Nitre
    • zsgorazdova@zsgorazdova.sk
    • Dlhá 78, 949 01 Nitra IČO: 00588041 DIČ: 2021253069 EDUID: 100005744 Slovakia
    • Základná škola: 0904 618 014 Materská škola: 0911 931 750 Riaditeľka školy: 0904 704 964, riaditelnr@gmail.com Zástupca: 0901 909 131, robert.krajcir@zsgorazdova.sk Zborovňa 1. stupeň ZŠ: 0901 909 132 Zborovňa 2. stupeň ZŠ: 0910 756 832
    • Dlhá 78, 949 01 Nitra IČO: 37869108 DIČ: 2021760983 Právna forma: Združenie
    • ŠKD (1. ročník – p.v. Kompasová): 0951 330 708 ŠKD (2. ročník – p.v. Arpášová): 0950 291 969 ŠKD (3. ročník – p.v. Bothgálová): 0951 330 705 ŠKD (4. ročník – p.v. Šlosárová): 0951 330 706
    • Vedúca ŠJ: 0901 909 038 (nahlasovanie stravy) jedalen@zsgorazdova.sk
    • admin@zsgorazdova.sk
   • Prihlásenie