• Školský špeciálny pedagóg

    • Žiakom  a rodičom je k dispozícii špeciálny pedagóg:

     PhDr. Petra Jedličková, PhD. 

     • email: petra.jedlickova@zsgorazdova.sk
     • tel.: 0903 98 25 35

      

     Konzultačné hodiny: streda od 13:00 do 14:00 hod.

     Kontaktovať nás môžete cez e-mail, telefonicky, Edupage alebo osobne počas konzultačných hodín v kancelárii odborného poradenstva (1. poschodie v budove 2. st. ZŠ).

     Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu.

      

     Školský špeciálny pedagóg – hlavné úlohy:

     vo vzťahu k deťom

     • práca so žiakmi so  špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
     • individuálna práca so začlenenými žiakmi, ktorí postupujú podľa individuálnych výchovno-vzdelávacích programov
     • skríning a preventívne programy v materskej škole

     vo vzťahu k rodičom 

     • individuálne konzultácie, poradenstvo
     • tvorba individuálnych výchovno-vzdelávacích programov
     • možnosť zapožičania odbornej literatúry a časopisov

     vo vzťahu k pedagógom 

     • konzultácie
     • pozorovanie a diagnostika problémových žiakov
     • tvorba a kontrola výchovno-vzdelávacích programov
     • spolupráca s poradenskými zariadeniami a inými odborníkmi
     • možnosť zapožičania odbornej literatúry a časopisov

      

     Poruchy učenia

     DYSLEXIA

     • porucha osvojovania čitateľských zručností
     • špecifická neschopnosť osvojiť si čítanie pri bežných výučbových podmienkach, primeranom potenciáli dieťaťa a normálnej sociokultúrnej príležitosti (Matejček, 1998)

     Porucha sa prejavuje v základných znakoch čitateľského výkonu:

     • rýchlosť (pomalé tempo – “lúštenie” písmen a hláskovanie alebo naopak zbrklé čítanie a domýšľanie slov)
     • správnosť (najčastejšie sú to zámeny graficky podobných písmen b/d, m/n, e/a a pod.; zvukovo podobných hlások č/c, s/z a pod., ale aj vynechávanie a vsúvanie grafém/slabík do slov)
     • technika čítania (patrí sem aj tzv. dvojité čítanie – dieťa si prečíta slovo najskôr potichu po hláskach, slabikách, prípadne celé slovo a potom ho prečíta ešte raz nahlas /pri výučbe analyticko-syntetickou metódou/)
     • porozumenie čítaného textu (je závislé od predchádzajúcich faktorov, predpokladá dekódovanie, syntézu písmen v slove a odhalenie obsahu prečítaného slova)

     DYSGRAFIA

     • porucha osvojovania písania
     • je porucha písania, ktorá postihuje grafickú stránku písomného prejavu, t. j. čitateľnosť a úpravu

     Porucha sa prejavuje v nasledujúcich oblastiach:

     • ťažkosti pri zapamätávaní tvarov písmen, ťažkosti pri ich napodobňovaní
     • písmo je príliš veľké, malé, často nečitateľné
     • dieťa často škrtá, prepisuje písmená
     • písomný prejav je neupravený
     • pomalé tempo pri písaní
     • písomný výkon vyžaduje neúmerne veľa energie, vytrvalosti a času
     • kŕčovité držanie písacích potrieb

     DYSORTOGRAFIA

     • porucha osvojovania pravopisu
     • neschopnosť osvojiť si pravopis pri normálnom intelekte dieťaťa, primeranej sociokultúrnej a emocionálnej príležitosti a štandardných výučbových postupoch pedagóga

     Špecifické dysortografické chyby:

     • rozlišovanie krátkych a dlhých samohlások
     • rozlišovanie slabík dy-di, ty-ti, ny-ni
     • rozlišovanie sykaviek
     • vynechávanie, pridávanie, zamieňanie písmen
     • nerozlišovanie hraníc slov pri písaní (spájanie slov, predložiek so slovami, nerozlišovanie začiatku a konca vety)
     • nedodržiavanie alebo nesprávne umiestňovanie diakritiky (bodky, čiarky, dĺžne)

     DYSKALKÚLIA

     • porucha osvojovania matematických schopností
     • ide o poruchu matematických schopností, ktorá postihuje manipuláciu s číslami, číselné operácie, matematické predstavy a geometriu.

     Niektoré ťažkosti, ktoré zdoláva dieťa s dyskalkúliou:

     • nepochopenie pojmu číslo
     • neschopnosť pamätať si, čítať a písať čísla
     • nedostatočná predstavivosť číselného radu, neschopnosť v ňom pokračovať
     • neschopnosť pamätať si vzorce a pravidlá a uplatňovať ich pri riešení úloh
     • problém v počítaní s prechodom cez desiatku
     • zamieňanie podobných čísel
     • zamieňanie poradia čísel
     • zamieňanie matematických operácii a pojmov
     • problémy s rysovaním

     ADHD – porucha pozornosti s hyperaktivitou

     • vývinová porucha charakteristická neprimeraným stupňom pozornosti, hyperaktivity a impulzivity vzhľadom k veku dieťaťa. Problémy sú často spojené s neschopnosťou dodržiavať pravidlá správania a vykonávať opakovane dlhšiu dobu určité pracovné výkony

     Tri základné príznaky:

     • porucha pozornosti
     • impulzivita
     • hyperaktivita

     ADD – porucha pozornosti

     • prejavuje sa nedostatočnou kontrolou pozornosti a vývinovým oneskorením vo všetkých zložkách pozornosti, predovšetkým schopnosti udržať pozornosť žiaducim smerom počas určitého času.

     Poruchy v jednotlivých zložkách pozornosti sa môžu prejaviť ako:

     • slabá koncentrácia pozornosti, ktorú je možné ľahko narušiť pôsobením akýchkoľvek podnetov (vonkajších i vnútorných)
     • tenacita pozornosti, t. j. dĺžka sústredenia je príliš krátka
     • distribúcia, t. j. rozsah pozornosti, je príliš malý. Takéto deti sú schopné vnímať iba malé množstvo informácií, nedokážu venovať pozornosť komplexnejšej situácii, uvedomujú si iba niektoré z celkového súhrnu podnetov
     • schopnosť prenášať pozornosť podľa potreby je znížená, pozornosť je málo adaptabilná, ťažko sa prispôsobujú zmene činnosti
     • selektivita, výberovosť je oslabená. Pozornosť týchto detí býva často nevýberová, nedokážu sa zamerať iba na podstatné znaky situácie. Znamená to, že dieťa venuje pozornosť všetkému, čo jeho zmysly zachytávajú.

      

     Použitá literatúra:
     ZELINKOVÁ, O.: Poruchy učení. Specifické poruchy čtení, psaní a dalších školních dovedností. Praha: Portál, 2003.
     ISBN 80-7178-800-7.
     JUCOVIČOVÁ, D., ŽÁČKOVÁ, H.: Dyslexie. Metody reedukace specifických poruch učení. Nakladatelství D+H, Praha 2004.
     JUCOVIČOVÁ D., ŽÁČKOVÁ H.: Dysgrafie. Metody reedukace specifických poruch učení. Nakladatelství D+H. Praha 2005.
     KOLEKTÍV AUTOROV: Vzdelávanie detí s poruchami učenia pozornosti, Západoslovenské tlačiarne Skalica, s. r. o., 2008.
     ISBN 978-80-89182-25-1

   • Kontakt

    • Základná škola s materskou školou sv. Gorazda v Nitre
    • Základná škola: 0904 618 014
    • Materská škola: 0911 931 750
     Riaditeľka školy: 0904 704 964
     Zástupca: 0901 909 131
     Zborovňa 1. stupeň ZŠ: 0901 909 132
     Zborovňa 2. stupeň ZŠ: 0910 756 832
    • Dlhá 78
     94901 Nitra
     Slovakia
    • Dlhá 78, 949 01 Nitra
     IČO: 37869108
     DIČ: 2021760983
     Právna forma: Združenie
    • ŠKD (1. ročník – p.v. Arpášová): 0951 330 705
     ŠKD (2. ročník – p.v. Kompasová): 0951 330 706
     ŠKD (3. ročník – p.v. Šlosárová): 0951 330 708
     ŠKD (4. ročník – p.v. Hanulová): 0950 291 969
    • Vedúca ŠJ: 0901 909 038 (nahlasovanie stravy)
     jedalen@zsgorazdova.sk
    • 00588041
    • 2021253069
    • 0910 756 832 │katarina.koprdova@zsgorazdova.sk (ponuky na Deň otvorených dverí na SŠ)
    • 0917 350 109│zuzana.mazecova@zsgoradova.sk
   • Prihlásenie