• Zameranie

    • Zameranie materskej školy, ciele výchovy a vzdelávania

    • Naša MŠ sv. Gorazda je školské účelové zariadenie zabezpečujúce výchovno - vzdelávaciu starostlivosť o deti predškolského veku s vzdelávanie detí v materskej škole sa uskutočňuje podľa Školského vzdelávacieho programu „PLAMIENOK LÁSKY“, ktorý je v súlade so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 0 pre predprimárne vzdelávanie. Podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti duchovnej, morálnej, sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobnosťami detí. 

     Snažíme sa, aby sa naše deti  naučili  Božiu krásu vnímať, zveľaďovať,  ochraňovať, zachovávať pre ďalšie generácie. Učíme ich vnímať seba samého  ako súčasť prírody, ako človeka, ktorý žije s prírodou v symbióze. Vštepujeme deťom lásku k tradíciám  našej kultúry, ale aj úctu k iným zvykom, tradíciám, etnikám. Božie posolstvo odovzdávame prostredníctvom  rôznorodých metód a foriem, ktoré sú pre  deti  vnímané prirodzene.

       Naša škola prevádzkuje 3  homogénne triedy s celkovým počtom  ccc 65 detí. Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom spravidla od troch do šesť rokov. Podľa potrieb rodičov poskytujeme aj poldennú výchovu a vzdelávanie. Kapacita materskej školy je maximálne vyťažená.

      

     Ústredným a stálym cieľom MŠ sv. Gorazda, Nitra je:

     • duchovné a vedomostné formovanie detí v predprimárnom vzdelávaní,
     • vytvárať prostredie, v ktorom deti  budú neustále prežívať prítomnosť a lásku Božej dobroty,
     • považovať a rešpektovať každé dieťa ako  jedinečné Božie dielo – neopakovateľnú ľudskú osobnosť,
     • rozvíjať jeho osobnosť cieľavedome, systematicky, v tvorivej atmosfére, ako jedinečné Božie dielo - osobnosť v psychomotorickej, poznávacej, sociálnej, emocionálnej a morálnej  oblasti
     • vytvárať , čo najprirodzenejšie, prostredie rodinného typu,
     • výchovno-vzdelávaciu klímu s dôrazom pred pamäťovým učením, v ktorej sa realizuje učenie hrou so zameraním na dobrú adaptáciu dieťaťa,
     • posilňovať úctu k rodičom, dospelým, ku kultúrnym, kresťanským, národným hodnotám a tradíciám, k materinskému jazyku svojej kultúry,
     • získať a posilňovať úctu k ľudským právam, základným slobodám, rešpektovať etnické hodnoty,
     • v každom dieťati modelovať a rozvíjať zásady kresťanskej morálky, ktorá sa podieľa na vytváraní sebaregulácie detí v správaní, na nadobúdaní a zvyšovaní medziosobných kompetencií a vzťahov, ako aj na utváraní vlastnej autonómie dieťaťa,
     • neustále prihliadať na rôzne sociokultúrne a socioekonomické rodinné zázemie detí,
     • vo výchove a vzdelávaní vyvážene rozvíjať perceptuálno-motorickú, kognitívnu a sociálno-emocionálnu oblasť,
     • v zmysle duchu známemu programu: „ Dedičstvo otcov zachovaj nám Pane... „ chceme odovzdávať deťom  morálne hodnoty  ľudových,  náboženských a regionálnych tradícií Slovenska – ako duchovné posolstvo starých Slovákov,
     • podporovať dynamické hľadanie a nachádzanie samého seba
     • prebúdzať v deťoch túžbu po ľúbozvučnom slove materinskej reči,
     • vštepovať do detských duší hrdosť národného povedomia,
     • s väčšou dôslednosťou uplatňovať humanistické princípy v edukačnom procese t.j;
     • právo na výchovu a vzdelávanie v súlade s Dohovorom o právach dieťaťa,
     • právo na rozvoj vlastnej individuality,
     • právo na celostný rozvoj osobnosti,
     • právo na sebarozvoj dieťaťa
     • zveľaďovať a chrániť prírodu, ako zapožičaný poklad od Boha,  viesť deti k enviromentálnemu cíteniu,
     • podporovať inklúziu, začleňovanie detí so ŠVVP do výchovy a vzdelávania na našej škole
   • Kontakt

    • Základná škola s MŠ sv. Gorazda v Nitre
    • zsgorazdova@zsgorazdova.sk
    • Dlhá 78, 949 01 Nitra IČO: 00588041 DIČ: 2021253069 EDUID: 100005744 Slovakia
    • Základná škola: 0904 618 014 Materská škola: 0911 931 750 Riaditeľka školy: 0904 704 964, riaditelnr@gmail.com Zástupca: 0901 909 131, robert.krajcir@zsgorazdova.sk Zborovňa 1. stupeň ZŠ: 0901 909 132 Zborovňa 2. stupeň ZŠ: 0910 756 832
    • Dlhá 78, 949 01 Nitra IČO: 37869108 DIČ: 2021760983 Právna forma: Združenie
    • ŠKD (1. ročník – p.v. Kompasová): 0951 330 708 ŠKD (2. ročník – p.v. Arpášová): 0950 291 969 ŠKD (3. ročník – p.v. Bothgálová): 0951 330 705 ŠKD (4. ročník – p.v. Šlosárová): 0951 330 706
    • Vedúca ŠJ: 0901 909 038 (nahlasovanie stravy) jedalen@zsgorazdova.sk
    • admin@zsgorazdova.sk
   • Prihlásenie