• Vzdelávanie zamestnancov

    • Aktualizačné vzdelávanie - školský rok 2021/2022

      

     Názov:  Žiaci s VPU (vývinovými poruchami učenia) v kontexte inkluzívneho vzdelávania

     Termín: jún 2022

     Hodnotenie: Výsledok hodnotenia (PDF)


     Názov: Práca s učebnými materiálmi v EduPage

     Termín: júl 2022

     Hodnotenie: Výsledok hodnotenia (PDF)