• Tlačivá a žiadosti

   • Aktuálne tlačivá od 17.5.2021


    • Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ: PDF
    • Odklad školskej dochádzky: PDF

     


    • Žiadosť o prijatie žiaka do ZŠPDF
    • Elektronická prihláška: On-line
    • Prestupový dotazník ZŠ: PDF
    • Odhlásenie žiaka zo ZŠ: PDF
    • Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky: WORD
    • Žiadosť o oslobodenie dieťaťa z predmetu: PDF

    Info: Deti mladšie ako šesť ročné (narodené po 1. septembri) je možné zapísať do školy len po predložení súhlasného vyjadrenia všeobecného lekára pre deti a dorast (Odporucanie-vseobecneho-lekara.pdf) a súhlasného vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (napríklad CPPPaP).

    • Ospravedlnenie všeobecne: PDF
    • Žiadosť o oslobodenie od povinnej telesnej výchovy: PDF

    Info: V priebehu plnenia povinnej školskej dochádzky v základnej škole môže žiak základnej školy na základe písomnej žiadosti (PDF) zákonného zástupcu prestúpiť do inej základnej školy. O prestupe žiaka rozhoduje riaditeľ základnej školy, do ktorej sa žiak hlási.


    ŠKD

    • Žiadosť o prijatie žiaka do ŠKD: PDF
    • Žiadosť o uvoľnenie  žiaka zo ŠKD: PDF
    • Žiadosť o odhlásenie žiaka zo ŠKD: PDF
   • Kontakt

    • Základná škola s MŠ sv. Gorazda v Nitre
    • gorazd@zsdlhanr.edu.sk, zsgorazdova@zsgorazdova.sk
    • Dlhá 78, 949 01 Nitra IČO: 00588041 DIČ: 2021253069 EDUID: 100005744
    • Základná škola: 037 6534348, 0904 618 014 Materská škola: 037 65 251 77, 0911 931 750 Riaditeľka školy: 0904 704 964, riaditelnr@gmail.com Zástupca: 0901 909 131, robert.krajcir@zsgorazdova.sk Zborovňa 1. stupeň ZŠ: 0901 909 132 Zborovňa 2. stupeň ZŠ: 0910 756 832
    • Dlhá 78, 949 01 Nitra IČO: 37869108 DIČ: 2021760983 Právna forma: Združenie
    • Kabinet: 0901 909 136 1. oddelenie: 0950 291 969 2. oddelenie: 0951 330 705 3. oddelenie: 0951 330 706 4. oddelenie: 0951 330 708
    • Vedúca ŠJ: 0901 909 038 (nahlasovanie stravy), jedalen@zsgorazdova.sk
    • admin@zsgorazdova.sk
   • Prihlásenie