• Základné informácie

    • Školský klub detí

     Zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku v ZŠ nenáročnú výchovno-vzdelávaciu činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov. 

     O deti sa starajú štyri kvalifikované vychovávateľky v štyroch oddeleniach.

     1. oddelenie – deti prvého ročníka
     2. oddelenie – deti druhého ročníka
     3. oddelenie – deti tretieho ročníka
     4. oddelenie – deti štvrtého ročníka

     ​​​​​​​

     ​​​​​​​

     Prevádzka ŠKD

     • Pred vyučovaním: od 6,30 hod. do 8,00 hod.
     • Po vyučovaní: od 11,35 hod. do 17,00 hod.
     • O 16.00 hod. sa všetky deti presúvajú  do zbernej triedy.
     • ŠKD je v prevádzke celý školský rok, okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov denne od 6,30 do 17,00 hod. Riadi Vnútorným poriadkom ŠKD.

      

     Prijatie a odhlásenie do/z klubu

     • Deti sa do školského klubu zaraďujú vždy na jeden školský rok na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka.
     • V písomnej žiadosti zákonný zástupca uvedie rozsah denného pobytu. Uvoľňovanie dieťaťa mimo času uvedeného v žiadosti musí  písomne oznámiť pedagogickému zamestnancovi (vychovávateľke). 
     • O zaradení do ŠKD rozhoduje riaditeľka školy. Prednostne sa prijímajú deti nižších ročníkov, ktoré sú prihlásené na pravidelnú dochádzku. Deti sú zaraďované do oddelení ŠKD spravidla podľa veku.
     • Do ŠKD možno zaradiť deti aj na prechodné obdobie a nepravidelnú dochádzku. Tieto deti musia mať zaplatený mesačný poplatok.
     • Odhlásenie dieťaťa z klubu sa uskutočňuje podaním písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa vedeniu školy.

      

     Poplatok

     Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí  je v súčasnosti 15,- € za mesiac.

     Prosíme rodičov, aby pri platení bankovým prevodom uvádzali variabilný symbol a do poznámky zadali, že platba je určená pre ŠKD + meno dieťaťa. 

     Účet ŠKD: SK55 5600 0000 0008 5458 5006

      

     Ciele výchovy a vzdelávania sa v ŠKD realizujú prostredníctvom

     • oddychovo – rekreačných a relaxačných činností (vrátene TOV)
     • prípravy na vyučovanie

      

     Výchova a vzdelávanie mimo vyučovania sa v ŠKD realizuje v týchto tematických oblastiach výchovy (TOV):

     • vzdelávacia (VOV)
     • spoločensko-vedná (SVOV)
     • pracovno-technická (PTOV)
     • prírodovedno-environmentálna (PEOV)
     • esteticko-výchovná (výtvarná, hudobná, literárno-dramatická) (EVOV)
     • telovýchovná, zdravotná a športová (turistická) (TVOV)

      

     Oddychová, rekreačná a relaxačná činnosť je zameraná na odstraňovanie psychickej únavy, pestovanie sebadisciplíny, otužovanie a upevňovanie zdravia. Predstavuje dôležitú časť náplne voľného času a musí pre ňu platiť princíp dobrovoľnosti. Je psychicky a fyzicky nenáročná. Do základného režimu dňa sa zaraďuje najčastejšie ráno po príchode detí do klubu a hneď po jedle alebo podľa potreby v priebehu odpoludnia. Za rekreačné činnosti považujeme pohybové hry, športové súťaže, vychádzky, čítanie rozprávok, ale aj správne volené záujmové činnosti a telovýchovné chvíľky. Vykonáva sa v prírode a nie v uzatvorenom priestore.

     Prípravu na vyučovanie realizujeme príťažlivou, zábavnou formou, najmä v oddeleniach prvákov. Príprava na vyučovanie má charakter precvičovania a upevňovania učiva. Našim cieľom je vzbudiť u detí záujem o učenie a vzdelávanie sa v každej činnosti. V druhom, treťom a štvrtom ročníku podľa individuálnych požiadaviek sa deti pripravujú aj písomnou formou.

     Pri každej činnosti sa nezabúda na samoobslužnú činnosť, uplatnenie detskej aktivity, iniciatívy, tvorivosti a zameranie sa na starostlivosť o osobnú hygienu a hygienu prostredia, pracuje sa na rozvoji celej osobnosti dieťaťa a prispieva sa k rozvoju telesnej, mravnej, pracovnej a etickej výchovy.

     Úlohou dieťaťa je aktívne sa venovať organizovanému využitiu voľného času detí, prevencii pred drogovou závislosťou a iných foriem nežiaduceho správania.

   • Kontakt

    • Základná škola s MŠ sv. Gorazda v Nitre
    • gorazd@zsdlhanr.edu.sk, zsgorazdova@zsgorazdova.sk
    • Dlhá 78, 949 01 Nitra IČO: 00588041 DIČ: 2021253069 EDUID: 100005744
    • Základná škola: 037 6534348, 0904 618 014 Materská škola: 037 65 251 77, 0911 931 750 Riaditeľka školy: 0904 704 964, riaditelnr@gmail.com Zástupca: 0901 909 131, robert.krajcir@zsgorazdova.sk Zborovňa 1. stupeň ZŠ: 0901 909 132 Zborovňa 2. stupeň ZŠ: 0910 756 832
    • Dlhá 78, 949 01 Nitra IČO: 37869108 DIČ: 2021760983 Právna forma: Združenie
    • Kabinet: 0901 909 136 1. oddelenie: 0950 291 969 2. oddelenie: 0951 330 705 3. oddelenie: 0951 330 706 4. oddelenie: 0951 330 708
    • Vedúca ŠJ: 0901 909 038 (nahlasovanie stravy), jedalen@zsgorazdova.sk
    • admin@zsgorazdova.sk
   • Prihlásenie