• Základné informácie

    • Školský klub detí

     Zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku v ZŠ nenáročnú výchovno-vzdelávaciu činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov. 

     O deti sa starajú štyri kvalifikované vychovávateľky v štyroch oddeleniach.

     1. oddelenie – žiaci prvého ročníka
     2. oddelenie – žiaci druhého ročníka
     3. oddelenie – žiaci tretieho ročníka  + žiaci tretieho ročníka
     4. oddelenie – žiaci štvrtého ročníka

      

      

     Prevádzka ŠKD

     • Pred vyučovaním: od 6,30 hod. do 8,00 hod.
     • Po vyučovaní: od 11,35 hod. do 17,00 hod.
     • O 16.00 hod. sa všetky deti presúvajú  do zbernej triedy.
     • ŠKD je v prevádzke celý školský rok, okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov denne od 6,30 do 17,00 hod. Riadi Vnútorným poriadkom ŠKD.

      

     Prijatie a odhlásenie do/z klubu

     • Deti sa do školského klubu zaraďujú vždy na jeden školský rok na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka.
     • V písomnej žiadosti zákonný zástupca uvedie rozsah denného pobytu. Uvoľňovanie dieťaťa mimo času uvedeného v žiadosti musí  písomne oznámiť pedagogickému zamestnancovi (vychovávateľke). 
     • O zaradení do ŠKD rozhoduje riaditeľka školy. Prednostne sa prijímajú deti nižších ročníkov, ktoré sú prihlásené na pravidelnú dochádzku. Deti sú zaraďované do oddelení ŠKD spravidla podľa veku.
     • Do ŠKD možno zaradiť deti aj na prechodné obdobie a nepravidelnú dochádzku. Tieto deti musia mať zaplatený mesačný poplatok.
     • Odhlásenie dieťaťa z klubu sa uskutočňuje podaním písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa vedeniu školy.

      

     Systém ohlasovania a preberania detí

     • Vstup rodičov do budovy je zakázaný.
     • Pohyb rodičov medzi deťmi vo vonkajších priestoroch je zakázaný.
     • Rodičia sa môžu pohybovať LEN v priestore pod pergolou t.j. pred vchodom do budovy.
     • Preberanie detí zo ŠKD: 11:35 – 17:00 hod.

      

     Preberanie detí – TELEFONICKY

     Rodičia nahlásia odchod svojho dieťaťa telefonicky a PRI HLAVNOM VCHODE ČAKAJÚ NA JEHO PRÍCHOD

      • ŠKD (1. ročník – p.v. Arpášová):           0951 330 705
      • ŠKD (2. ročník – p.v. Kompasová):       0951 330 706
      • ŠKD (3. ročník – p.v. Šlosárová):          0951 330 708
      • ŠKD (4. ročník – p.v. Hanulová):           0950 291 969

      

     Poplatok

     Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí  je v súčasnosti 15,- € za mesiac.

     Prosíme rodičov, aby pri platení bankovým prevodom uvádzali variabilný symbol a do poznámky zadali, že platba je určená pre ŠKD + meno dieťaťa. 

     Účet ŠKD: SK55 5600 0000 0008 5458 5006

      

     Ciele výchovy a vzdelávania sa v ŠKD realizujú prostredníctvom

     • oddychovo – rekreačných a relaxačných činností (vrátene TOV)
     • prípravy na vyučovanie

      

     Výchova a vzdelávanie mimo vyučovania sa v ŠKD realizuje v týchto tematických oblastiach výchovy (TOV):

     • vzdelávacia (VOV)
     • spoločensko-vedná (SVOV)
     • pracovno-technická (PTOV)
     • prírodovedno-environmentálna (PEOV)
     • esteticko-výchovná (výtvarná, hudobná, literárno-dramatická) (EVOV)
     • telovýchovná, zdravotná a športová (turistická) (TVOV)

      

     Oddychová, rekreačná a relaxačná činnosť je zameraná na odstraňovanie psychickej únavy, pestovanie sebadisciplíny, otužovanie a upevňovanie zdravia. Predstavuje dôležitú časť náplne voľného času a musí pre ňu platiť princíp dobrovoľnosti. Je psychicky a fyzicky nenáročná. Do základného režimu dňa sa zaraďuje najčastejšie ráno po príchode detí do klubu a hneď po jedle alebo podľa potreby v priebehu odpoludnia. Za rekreačné činnosti považujeme pohybové hry, športové súťaže, vychádzky, čítanie rozprávok, ale aj správne volené záujmové činnosti a telovýchovné chvíľky. Vykonáva sa v prírode a nie v uzatvorenom priestore.

     Prípravu na vyučovanie realizujeme príťažlivou, zábavnou formou, najmä v oddeleniach prvákov. Príprava na vyučovanie má charakter precvičovania a upevňovania učiva. Našim cieľom je vzbudiť u detí záujem o učenie a vzdelávanie sa v každej činnosti. V druhom, treťom a štvrtom ročníku podľa individuálnych požiadaviek sa deti pripravujú aj písomnou formou.

     Pri každej činnosti sa nezabúda na samoobslužnú činnosť, uplatnenie detskej aktivity, iniciatívy, tvorivosti a zameranie sa na starostlivosť o osobnú hygienu a hygienu prostredia, pracuje sa na rozvoji celej osobnosti dieťaťa a prispieva sa k rozvoju telesnej, mravnej, pracovnej a etickej výchovy.

     Úlohou dieťaťa je aktívne sa venovať organizovanému využitiu voľného času detí, prevencii pred drogovou závislosťou a iných foriem nežiaduceho správania.

   • Kontakt

    • Základná škola s materskou školou sv. Gorazda v Nitre
    • Základná škola: 0904 618 014
    • Materská škola: 0911 931 750
     Riaditeľka školy: 0904 704 964
     Zástupca: 0901 909 131
     Zborovňa 1. stupeň ZŠ: 0901 909 132
     Zborovňa 2. stupeň ZŠ: 0910 756 832
    • Dlhá 78
     94901 Nitra
     Slovakia
    • Dlhá 78, 949 01 Nitra
     IČO: 37869108
     DIČ: 2021760983
     Právna forma: Združenie
    • ŠKD (1. ročník – p.v. Arpášová): 0951 330 705
     ŠKD (2. ročník – p.v. Kompasová): 0951 330 706
     ŠKD (3. ročník – p.v. Šlosárová): 0951 330 708
     ŠKD (4. ročník – p.v. Hanulová): 0950 291 969
    • Vedúca ŠJ: 0901 909 038 (nahlasovanie stravy)
     jedalen@zsgorazdova.sk
    • 00588041
    • 2021253069
    • 0910 756 832 │katarina.koprdova@zsgorazdova.sk (ponuky na Deň otvorených dverí na SŠ)
    • 0917 350 109│zuzana.mazecova@zsgoradova.sk
   • Prihlásenie