• Prestup z inej školy

   • Prestup žiaka z inej školy do ZŠ s MŠ sv. Gorazda

    Prestup žiaka je možný v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (školský zákon). 

    V priebehu plnenia povinnej školskej dochádzky v základnej škole môže žiak inej základnej školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu prestúpiť do  ZŠ s MŠ sv Gorazda. O prestupe žiaka rozhoduje v rámci rozhodovania o prijatí riaditeľ/ka školy.

    Prestup žiaka do ZŠ s MŠ sv. Gorazda - postup:

    1. krok: Žiadosť o prijatie žiaka (tlačivo v PDF)

    2. krok: On-line elektronická prihláška

    Zákonný zástupca žiaka doručí Žiadosť o prijatie žiaka do podateľne školy osobne, alebo poštou (ZŠ s MŠ sv. Gorazda, Dlhá 78, 949 01 Nitra) a vyplní On-line elektronickú prihlášku.

    Komentár: Zmenu školy dohadujete s riaditeľom školy, do ktorej má byť dieťa preradené. Na základe písomnej žiadosti, ktorú ste mu predložili, riaditeľ vydá Rozhodnutie riaditeľa o prijatí do školy. Na základe tejto žiadosti podáte písomnú žiadosť o odhlásenie dieťaťa z pôvodnej školy. V žiadosti uvádzate dátum, ku ktorému odhlasujete svoje dieťa zo školy a deň, ktorý nastúpi do inej školy. Keď ste splnili všetky administratívne povinnosti, popremýšľajte nad všetkými záväzkami voči škole, ktoré musíte splniť, kým dieťa prestúpi. Týka sa to najmä prevzatia vecí z úložných priestorov v triede (pomôcky na výtvarnú výchovu, telesná výchova), v šatni, vypožičaných kníh zo školskej knižnice, uhradenie prípadných nedoplatkov za stravu v školskej jedálni či odovzdanie školských učebníc.

    Žiak  je povinný vrátiť škole z ktorej prestupuje: učebnice, učebné texty, pracovné zošity a učebné pomôcky poskytnuté do bezplatného užívania.

     

    Prestup žiaka do inej školy 

    V priebehu plnenia povinnej školskej dochádzky v základnej škole môže žiak základnej školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu prestúpiť do inej základnej školy. O prestupe žiaka rozhoduje v rámci rozhodovania o prijatí riaditeľ základnej školy, do ktorej sa žiak hlási.

     

    Ak žiak prestupuje do inej školy, je povinný vrátiť škole učebnice, učebné texty, pracovné zošity a učebné pomôcky poskytnuté do bezplatného užívania.

     

   • Kontakt

    • Základná škola s materskou školou sv. Gorazda v Nitre
    • Základná škola: 0904 618 014
    • Materská škola: 0911 931 750
     Riaditeľka školy: 0904 704 964
     Zástupca: 0901 909 131
     Zborovňa 1. stupeň ZŠ: 0901 909 132
     Zborovňa 2. stupeň ZŠ: 0910 756 832
    • Dlhá 78
     94901 Nitra
     Slovakia
    • Dlhá 78, 949 01 Nitra
     IČO: 37869108
     DIČ: 2021760983
     Právna forma: Združenie
    • ŠKD (1. ročník – p.v. Arpášová): 0951 330 705
     ŠKD (2. ročník – p.v. Kompasová): 0951 330 706
     ŠKD (3. ročník – p.v. Šlosárová): 0951 330 708
     ŠKD (4. ročník – p.v. Hanulová): 0950 291 969
    • Vedúca ŠJ: 0901 909 038 (nahlasovanie stravy)
     jedalen@zsgorazdova.sk
    • 00588041
    • 2021253069
    • 0910 756 832 │katarina.koprdova@zsgorazdova.sk (ponuky na Deň otvorených dverí na SŠ)
    • 0917 350 109│zuzana.mazecova@zsgoradova.sk
   • Prihlásenie