• AKTUALITY - školské aktivity

   • Aktuálne platné pravidlá prevádzky ZŠ s MŠ sv. Gorazda
    • Aktuálne platné pravidlá prevádzky ZŠ s MŠ sv. Gorazda

    • 06.03.2021 21:45
    • Na základe rozhodnutia ministra školstva a uznesenia vlády SR sa upravuje vyučovanie v školách od 8. marca 2021.
    • Deti MŠ a žiaci 1. až 4. ročníka sa vyučujú prezenčnepodmienkou je negatívny test na Covid-19  jedného zákonného zástupcu žiaka nie starší ako 7 dní.
     Žiaci pri nástupe do školy odovzdajú:

     • 1-Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (8.3.2021) - wordpdf
     • 2-Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa (8.3.2021) - wordpdf

      

     ŠJ je v prevádzke vo zvyčajnom režime za dodržania protiepidemiologických opatrení.

     V prípade nenastúpenia do školy 8.3. je potrebné sa odhlásiť sa z obeda v pondelok do 7:00 hod.

     ŠKD je v prevádzke vo upravenom režime od 6:30 do 16:30 hod. pri minimalizovaní premiešavania detí z rôznych tried. Ranný ŠKD bude realizovaný formou dozoru nad žiakmi izolovanými podľa tried pri zachovaní dostatočných rozostupov v priestoroch ŠJ.

     Pravidelné pretestovávanie zákonných zástupcov bude v 7-dňových intervaloch.
     V prípade, ak zákonný zástupca neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

     • Škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu.
     • Zákonný zástupca zabezpečí kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa. To bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa.
     • Zákonný zástupca nemá nárok na pandemickú OČR.

      

     VŠEOBECNE PLATNÉ PRAVIDLÁ

     Vstup do budovy školy

     Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 nesmie vstúpiť do budovy školy.

     Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou  riaditeľom školy. Osoba vstupujúca do budovy školy predkladá Vyhlásenie návštevníka školy  o bezinfekčnosti.

     Prosíme rodičov, aby na komunikáciu využívali dištančný spôsob (edupage, mail, telefón).

     Nosenie rúšok

     Žiaci nosenie rúška v triede počas vyučovania  aj v spoločných priestoroch - chodba, WC, ŠJ. To isté platí aj počas pobytu v ŠKD.

     Ospravedlňovanie absencie žiakov

     Absencia žiaka 1. stupňa  z dôvodu neúčasti jeho zákonného zástupcu na testovaní na Covid-19 (platné od 8. 3.) sa považuje za ospravedlnenú  bez ohľadu na počet vymeškaných dní.

     Ak žiak chýba na vyučovaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendu a sviatku) musí mať pri nástupe do školy vyplnené a zákonným zástupcom podpísané tlačivo 2-Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa (8.3.2021) - wordpdf Tlačivo sa odovzdáva triednemu učiteľovi.

     Absenciu do 5 pracovných dní (vrátane) ospravedlňuje rodič. (Ospravedlnenka + Vyhlásenie o bezinfekčnosti).

     V prípade, že žiak chýba z dôvodu akéhokoľvek ochorenia viac ako 5 pracovných dní (nepočítajú sa víkend a sviatok) musí mať pri nástupe do školy potvrdenie o chorobe od lekára.

     V prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka v škole a školskom zariadení z dôvodu:
     - podozrenia na ochorenie COVID-19  (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)
     - ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)
     predloží pri návrate dieťaťa/žiaka do školského zariadenia "Potvrdenie o chorobe" vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast (u ktorých je dieťa/žiak v starostlivosti) a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti.

     V prípade, že je u žiaka podozrenie na ochorenie COVID-19 (vyjadrené RÚVZ alebo všeobecným lekárom) alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

     Organizácia vyučovania

     Žiaci 2. stupňa na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy výskumu a športu, číslo 2020/17949:1-A1810  prechádzajú od 26. 10. 2020 do odvolania na dištančnú formu vzdelávania. Riadia sa špeciálne upraveným rozvrhom online hodín, ktoré sú realizované cez aplikáciu MS TeamsÚčasť žiakov na online vyučovaní je povinná, bude zaznamenávaná do elektronickej triednej knihy. Dĺžka online hodiny je 40 minút, pri zadaní samostatných úloh na konci hodiny môže byť skrátená.  Prípadnú absenciu ospravedlňuje zákonný zástupca žiaka triednemu učiteľovi. Nakoľko rozsah online hodín je nižší ako je skutočný počet hodín, budú učitelia podľa potreby zasielať žiakom dodatočné materiály na samostatnú prácu. Učitelia v prípade potreby poskytnú žiakom individuálne konzultácie. Učitelia posielajú žiakom pravidelnú spätnú väzbu týkajúcu sa ich práce a napredovaní v jednotlivých predmetoch. V prípade ochorenia učiteľa alebo jeho zaradenia do prezenčnej výučby na 1. stupni nebudú online hodiny daného predmetu odučené.

     Usmernenie k žiakom 5.-9. ročníka
     Títo žiaci pokračujú v dištančnom vzdelávaní. V prípade, že im na základe výsledkov testovania bola nariadená povinná izolácia, zákonný zástupca oznamuje túto skutočnosť triednemu učiteľovi. Ďalej školu  informuje, či sa žiak zúčastní dištančného vzdelávania. Ak sa žiak dištančného vzdelávania nezúčastňuje, škola ho eviduje ako neprítomného. Po ukončení povinnej karantény predkladá potvrdenie od lekára.

     Žiaci 1. stupňa pokračujú v prezenčnej forme výučby bez zmenených podmienok.
     Telesnú a športovú výchovu je umožnené organizovať v prípade priaznivých klimatických podmienok v exteriéri (školský dvor, okolie školy, park...) formou, ktorá nepredstavuje zvýšené epidemiologické riziko prenosu infekčného ochorenia COVID-19 (napr. strečing, správne držanie tela, prechádzky). Taktiež sa odporúča v primeranej miere využívať aj teoretické formy vzdelávania v oblasti telesnej výchovy a športu.

     Informovanie o zmenách

     Z dôvodu rýchlo sa meniacej epidemiologickej situácie a s ňou súvisiacimi zmenami v organizácii vyučovania prosíme rodičov, aby pravidelne sledovali webovú stránku školy a zasielané správy cez Edupage. O všetkých zmenách Vás budeme informovať.

    • Naspäť na zoznam článkov
   • Kontakt

    • Základná škola s MŠ sv. Gorazda v Nitre
    • zsgorazdova@zsgorazdova.sk
    • Dlhá 78, 949 01 Nitra IČO: 00588041 DIČ: 2021253069 EDUID: 100005744 Slovakia
    • Základná škola: 0904 618 014 Materská škola: 0911 931 750 Riaditeľka školy: 0904 704 964, riaditelnr@gmail.com Zástupca: 0901 909 131, robert.krajcir@zsgorazdova.sk Zborovňa 1. stupeň ZŠ: 0901 909 132 Zborovňa 2. stupeň ZŠ: 0910 756 832
    • Dlhá 78, 949 01 Nitra IČO: 37869108 DIČ: 2021760983 Právna forma: Združenie
    • ŠKD (1. ročník – p.v. Kompasová): 0951 330 708 ŠKD (2. ročník – p.v. Arpášová): 0950 291 969 ŠKD (3. ročník – p.v. Bothgálová): 0951 330 705 ŠKD (4. ročník – p.v. Šlosárová): 0951 330 706
    • Vedúca ŠJ: 0901 909 038 (nahlasovanie stravy) jedalen@zsgorazdova.sk
    • admin@zsgorazdova.sk
   • Prihlásenie