• AKTUALITY - školské aktivity

   • Zápis do materskej školy 2021/2022
    • Zápis do materskej školy 2021/2022

    • 23.04.2021 18:39
    • ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY na školský rok 2021/2022 bude prebiehať 3. - 4. mája 2021 od 15.00 do 17.00 hod.  v priestoroch MŠ. POKYNY k zápisu do MŠ: PDF

    • ZŠ s  MŠ sv. Gorazda, Dlhá 78, 949 01 NITRA oznamuje zákonným zástupcom, že

     ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY na školský rok 2021/2022

     bude prebiehať v čase 

     3. - 4. mája 2021 od 15.00 do 17.00 hod.

     v priestoroch MŠ

      

     PODMIENKY ZÁPISU DO MŠ:

     • Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe elektronickej žiadosti - prihlášky zákonného zástupcu, alebo zástupcu zariadenia, spravidla od troch do šiestich rokov veku, ktorú podáva riaditeľke ZŠ s materskou školou. Elektronická prihláška sa nachádza na  stránke EduPage školy./ www.zsgorazdova.sk /
     • ZÁPIS:
      • Prihlášku, podanú elektronicky, vytlačí škola a bude v deň zápisu poskytnutá na podpis. Prihlášku je potrebné podpísať obidvoma zákonnými zástupcami. V prípade ak sa zápisu  nezúčastnia obidvaja rodičia, podpísanú žiadosť oboma zákonnými zástupcami je možné doručiť dodatočne poštou, alebo osobne na sekretariát školy najneskôr do 28. mája 2021 v čase do 15.30 hod.
      • Zároveň je potrebné doložiť potvrdenie všeobecného lekára pre deti a dorast /Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti  navštevovať MŠ/
      • Potvrdenie lekára musí obsahovať okrem iného aj údaj o povinnom očkovaní/.
     • Ak má dieťa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, k žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.
     • Riaditeľka ZŠ s MŠ sv. Gorazda  vydá do 15. júna 2021 rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa , ktoré si rodič vyzdvihne osobne vo vopred stanovenom termíne určenom a zverejnenom na stránke školy.
     • V rozhodnutí o prijatí dieťaťa do materskej školy môže riaditeľka ZŠ s MŠ určiť adaptačný alebo diagnostický pobyt dieťaťa, ktorý nesmie byť dlhší ako tri mesiace.

     Úplná žiadosť obsahuje: správne vyplnenie žiadosti, podpis obidvoch zákonných zástupcov,  potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa - spôsobilosť navštevovať MŠ, ktorého súčasťou musí byť aj informácia o očkovaní.

     SPÁDOVÁ MATERSKÁ ŠKOLA:

     • Podľa § 59a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) povinné predprimárne vzdelávanie bude dieťa plniť v obci, v ktorej má trvalý pobyt v spádovej materskej škole, ak zákonný zástupca pre dieťa nevyberie inú materskú školu.
     • Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na povinné predprimárne vzdelávanie. 
     • Na rozhodnutia riaditeľov súkromných a cirkevných materských škôl o veciach podľa § 5 ods. 14 písm. a) až g) zákona č. 596/2003 Z. z. sa nevzťahuje Správny poriadok.

     KRITÉRIA PRIJATIA:

     • Deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné t.j. deti, ktoré do 31.8.2021 dovŕšia 5 rokov veku, podľa § 28a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
     • Deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania (predtým deti s odkladom povinnej školskej dochádzky),
     • Deti, ktoré majú súrodencov v našej ZŠ a MŠ,
     • Deti, ktoré do 31.12.2021 dovŕšia 3 roky veku, s nástupom do materskej školy k 1.9.2021

      

      

     PONÚKAME:

     • Predprimárne vzdelávanie v 3 triedach na základe školského vzdelávacieho programu „PLAMIENOK LÁSKY“,
     • Výchovu v kresťanskom duch spojenú s ľudovými a kultúrnymi hodnotami a tradíciami,
     • Rozvoj nadania a talentu detí v záujmových aktivitách a krúžkoch:
     • futbalový,
     • anglický krúžok,
     • výtvarno-keramický,
     • krúžok ľudového tanca a tradícií
     • Pobyt v peknom prostredí, výlety, exkurzie,
     • Akcie organizované v spolupráci s rodičmi, základnou školou - spoločné akcie napr. otvorená hodina pre predškolákov, rodičovský ples, účasť sv. omšiach

      

     PRED NÁSTUPOM DO MŠ: PDF

      

    • Naspäť na zoznam článkov
   • Kontakt

    • Základná škola s MŠ sv. Gorazda v Nitre
    • gorazd@zsdlhanr.edu.sk, zsgorazdova@zsgorazdova.sk
    • Dlhá 78, 949 01 Nitra IČO: 00588041 DIČ: 2021253069 EDUID: 100005744
    • Základná škola: 037 6534348, 0904 618 014 Materská škola: 037 65 251 77, 0911 931 750 Riaditeľka školy: 0904 704 964, riaditelnr@gmail.com Zástupca: 0901 909 131, robert.krajcir@zsgorazdova.sk Zborovňa 1. stupeň ZŠ: 0901 909 132 Zborovňa 2. stupeň ZŠ: 0910 756 832
    • Dlhá 78, 949 01 Nitra IČO: 37869108 DIČ: 2021760983 Právna forma: Združenie
    • Kabinet: 0901 909 136 1. oddelenie: 0950 291 969 2. oddelenie: 0951 330 705 3. oddelenie: 0951 330 706 4. oddelenie: 0951 330 708
    • Vedúca ŠJ: 0901 909 038 (nahlasovanie stravy), jedalen@zsgorazdova.sk
    • admin@zsgorazdova.sk
   • Prihlásenie