• Novinky

     • Projekt „Čítame radi“
      • Projekt „Čítame radi“

      • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci so Združením vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky vyhlasilo výzvu na podávanie žiadostí o rozvojový projekt „Čítame radi“.
     • Vzdelávanie on-line pokračuje ďalej
      • Vzdelávanie on-line pokračuje ďalej

      • Z dôvodu pretrvávajúcej vážnej epidemickej situácie, Vás informujeme, že deti a žiaci sa od pondelka 1. 2. 2021 do škôl zatiaľ nevrátia. Polročné prázdniny sa v termíne 1. februára 2021 neuskutočnia.

       Vážení rodičia, na základe dostupných informácií oznámených ministrom školstva, z dôvodu pretrvávajúcej vážnej epidemickej situácie, Vás informujeme, že deti a žiaci sa od pondelka 1.2.2021 do škôl zatiaľ nevrátia.

       Rozhodnutím ministra školstva sa polročné prázdniny v termíne 1. februára 2021 neuskutočnia. 

       Vzdelávanie bude aj naďalej prebiehať v online prostredí podľa stanovených rozvrhov.

        

       PaedDr. Anna Fabišová

       riaditeľka školy

     • ZŠ: začiatok vyučovania od 11.1.2021
      • ZŠ: začiatok vyučovania od 11.1.2021

      • Od 11. 1. 2021 prechádzajú žiaci ročníkov 1.-4. na vzdelávanie dištančnou formou.

       Vážení rodičia, milí žiaci,

       vzhľadom na súčasnú epidemickú situáciu, na základe vyhlášky RÚVZ v Nitre zo dňa  4. 1. 2021 a podľa rozhodnutia ministra školstva  zo dňa  5. 1. 2021, po prázdninách t.j. od 11. 1. 2021 prechádzajú žiaci ročníkov 1.-4. na vzdelávanie dištančnou formou, v obvyklom online prostredí, do odvolania (rozvrhy  budú  zverejnené cez informačný systém EduPage v piatok 8.1.2021).

       Žiaci ročníkov 5.-9. pokračujú   v dištančnom vzdelávaní   podľa doteraz  nastaveného rozvrhu.

        

       PaedDr. Anna Fabišová

       riaditeľka školy

     • MŠ: prevádzka sa prerušuje od 11.1.2021
      • MŠ: prevádzka sa prerušuje od 11.1.2021

      • Prerušenie prevádzka materskej školy od 11. 1. 2021  do odvolania.

       Vážení rodičia detí MŠ,

       oznamujeme Vám, že Rozhodnutím  zriaďovateľa čís. š 1/ 2021 zo dňa 7. 1. 2021, na základe Rozhodnutia ministra školstva číslo: 2021/9418:1-A1810  zo dňa 5. 1. 2021 a Vyhlášky RÚVZ v Nitre zo dňa 4. 1. 2021 z dôvodu  vážnej epidemickej situácie podľa § 2 ods. (1) podľa § 48 ods. 4 písm. c), e) a j) zákona č. 355/2007 Z. z.  o nariadení zákazu prevádzky zariadení pre deti a mládež, ktoré poskytujú výchovu, vzdelávanie a starostlivosť o deti do 7 rokov veku (dojčenského, batolivého a predškolského veku) podľa § 24 ods. 1 pís a), c) zákona č. 355/2007 Z. z.  sa prerušuje prevádzka materskej školy od 11. 1. 2021  do odvolania.

       Rozhodnutie zriaďovateľa: PDF

       PaedDr. Anna Fabišová

       riaditeľka školy

     • e-Školy pre budúcnosť
      • e-Školy pre budúcnosť

      • Digitálna gramotnosť predstavuje zdravo sebavedomé, bezpečné a kritické používanie širokej škály digitálnych technológií na získavanie informácií, komunikáciu a základné riešenie problémov vo všetkých aspektoch života. Je nevyhnutná pre vzdelávanie, prácu a aktívnu účasť na dianí v spoločnosti.
     • ENTER MICRO:BIT
      • ENTER MICRO:BIT

      •   

       V budúcnosti bude 9 z 10 pracovných miest vyžadovať digitálne zručnosti. Navyše robotizácia a automatizácia so sebou prinášajú ďalšie riziká pre pracovný trh.

     • Dištančné vzdelávanie žiakov 1. – 9. ročníka
      • Dištančné vzdelávanie žiakov 1. – 9. ročníka

      •  Od 11. januára 2021 sa začina díštančné vyučovanie pre všetky ročníky ZŠ (do odvolania).

       Vzhľadom na okolnosti súvisiace s pandémiou a so zavedením „lockdownu“ na území  SR do 24.1.2021 upravujem výchovno – vzdelávací proces v súlade s usmernením Ministerstva školstva SR a v zmysle pokynov ŠPU nasledovne :

        

       Žiaci na I. stupni

       Od  11.1.2021 (do odvolania) prechádzajú aj žiaci z  I. stupňa na dištančné vzdelávanie z domu.

       ŠKD v tomto týždni nebude otvorený.

        

       Žiaci na II. stupni

       1. Pokračujeme vo vzdelávaní podľa doterajšieho už nastaveného dištančného rozvrhu.
       2. Klasifikáciu žiakov za I. polrok je možné v prípade nízkeho počtu známok u žiakov posunúť k 31.3.2021, ale aj ukončiť v riadnom termíne, čo uprednostňujeme. Žiaci nech sa teda usilujú získať, či  opraviť si známky z jednotlivých predmetov. Budete na on–line hodinách častejšie preskúšaní, treba sa i naďalej pravidelne učiť a nepodceňovať zadané povinnosti.

       3. Naďalej platí, že v dopoludňajších hodinách si každý žiak plní školské povinnosti.

       4. Veľmi odporúčame žiakom dodržiavať, i pri vyučovaní z domu, základný štandard osobnej hygieny a úpravy (tričko, tepláky, umytý, učesaný) na vyučovanie. Nie je vhodné, aby bol žiak celé dni v pyžame alebo len za počítačom.

       5. V popoludňajších hodinách veľmi odporúčame žiakom prechádzku v prírode.

       6. Ruší sa Testovanie 5  v piatom ročníku.

       7. Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia v dňoch 3.-4. mája 2021. Kritériá si určuje každá stredná škola individuálne.  Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v rámci prijímacích skúšok na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční v prvom termíne 5. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 6. a 7. mája 2021. Je potrebné sledovať ich webové stránky. Výchovný poradca PaedDr. K. Koprdová Vám bude priebežne zasielať všetky nové informácie, ktoré jej budú doručené.

       8. Testovanie 9 prebehne, a to v dňoch  9.-10.jún 2021

       On-line vyučovanie prebieha v aplikácii ZOOM podľa aktualizovaného rozvrhu. Žiak sa min. 5 min pred začiatkom on-line hodiny prihlási do EduPage. V ľavom menu vyberie položku Triedna kniha a klikne na modrú ikonu kamery umiestnenú vedľa názvu vyučovacej hodiny, ktorá nasleduje.

        

       Organizácia on-line vyučovacích hodín a prestávok

       1. hodina 8.00  –  8.45

       2. hodina 8.55  –  9.40

       3. hodina 9.55  – 10.40

       4. hodin 10.50 – 11.35

       5. hodina 11.45 - 12.30

        

       Riešenie technických problémov:  admin@zsgorazdova.sk

     • Máme nové tituly
      • Máme nové tituly

      • Pýtate sa kde? V našej školskej knižnici!

        

       160 knižných titulov sme za symbolickú cenu zakúpili v občianskom združení Podaj mi ruku Nitra. Táto organizácia pomáha ľuďom v núdzi a sociálne slabším rodinám. Náš malý príspevok tiež pomohol. Prispeli sme na zaplatenie časti nájomného pre pani s dieťaťom v núdzi. Pomohli sme si navzájom.

       Milí čitatelia, tešíme sa na Vás.     

        

       Školská knižnica

    • Kontakt

     • Základná škola s MŠ sv. Gorazda v Nitre
     • zsgorazdova@zsgorazdova.sk
     • Dlhá 78, 949 01 Nitra IČO: 00588041 DIČ: 2021253069 EDUID: 100005744 Slovakia
     • Základná škola: 0904 618 014 Materská škola: 0911 931 750 Riaditeľka školy: 0904 704 964, riaditelnr@gmail.com Zástupca: 0901 909 131, robert.krajcir@zsgorazdova.sk Zborovňa 1. stupeň ZŠ: 0901 909 132 Zborovňa 2. stupeň ZŠ: 0910 756 832
     • Dlhá 78, 949 01 Nitra IČO: 37869108 DIČ: 2021760983 Právna forma: Združenie
     • ŠKD (1. ročník – p.v. Kompasová): 0951 330 708 ŠKD (2. ročník – p.v. Arpášová): 0950 291 969 ŠKD (3. ročník – p.v. Bothgálová): 0951 330 705 ŠKD (4. ročník – p.v. Šlosárová): 0951 330 706
     • Vedúca ŠJ: 0901 909 038 (nahlasovanie stravy) jedalen@zsgorazdova.sk
     • admin@zsgorazdova.sk
    • Prihlásenie