• Novinky

     • Pokyny k zahájeniu školského roka 2021/2022
      • Pokyny k zahájeniu školského roka 2021/2022

      • ZÁKLADNÁ ŠKOLA

       Vážení rodičia, milí žiaci,

       vedenie ZŠ s MŠ sv. Gorazda v Nitre oznamuje, že školský rok 2021/2022  začne slávnostnou sv. omšou v Kostole sv. Martina na Chrenovej vo štvrtok 2. septembra 2021 o 9.00 hod.

       Tieto organizačné pokyny sú vypracované podľa podmienok a možností ZŠ s MŠ sv. Gorazda. Rešpektujú opatrenia a rozhodnutia Ministerstva školstva a Úradu verejného zdravotníctva SR známe ako Školský SEMAFOR. ZŠ s MŠ sv. Gorazda sa v týchto dňoch nachádza v tzv. zelenej fáze, kedy škola nemá žiadneho pozitívneho žiaka či zamestnanca. Aj v záujme bezpečnosti a zdravia všetkých detí i zamestnancov školy si prosím prečítajte nasledujúce pokyny.

        

       ORGANIZAČNÉ POKYNY NA PIATOK 3.9.2021

       Príchod do školy:       a) 1. – 4 . ročník: 6.30 – 7.50 hod.                 b) 5. – 9. ročník: 7.00 – 7.50 hod.

       1. Žiaci vstupujú do areálu školy cez HLAVNÝ VCHOD (veľká brána) - kvôli aktuálne prebiehajúcim stavebným prácam v susednej bytovke. Po ukončení stavebných prác opäť obnovíme vchod  CEZ BOČNÚ BRÁNKU (v priestore parkoviska).
       2. V prvý deň vyučovania odovzdávajú všetci žiaci zákonným zástupcom podpísané tlačivo Vyhlásenie o bezpríznakovosti.

       Vyhlásenie je možné vyplniť aj elektronicky cez EduPage (v časti Žiadosti), prostredníctvom tlačiva, alebo ho môže zákonný zástupca  vypísať ráno pred vstupom do budovy školy. Absolvovanie testu na Covid-19 nie je povinné.

       1. Všetky sprevádzajúce osoby žiakov i žiaci samotní sú pri čakaní pred vstupom do budov školy povinní dodržiavať odporúčaný odstup (2m). Do areálu školy vstupujú s rúškom.
       2. Po absolvovaní ranného filtra (meranie teploty a dezinfekcia rúk) pred vstupom do budov školy sa žiaci presunú priamo do svojich kmeňových tried. Riadia sa pokynmi dozoru. Všetci žiaci sa v triedach a spoločných priestoroch pohybujú s rúškami na tvári.
       3. Zákonní zástupcovia žiakov ani iné cudzie osoby nesmú vstupovať do budov školy, môžu odprevadiť svoje dieťa k budove školy a po úspešnom absolvovaní ranného filtra opustia areál.
       4. Neskorý príchod a požiadavku na vstup do budovy hláste na t.č.: 0904 618 01
       5. Rozvrh: celý deň budú mať žiaci triednické hodiny

       ROZVRH HODÍN A STRAVOVANIA V ŠJ

       • ROZVRH HODÍN – skrátené vyučovanie v prvých dňoch školského roka:
        • žiaci 1. rčníka sa učia 3 hodiny od 3.9. do 10.9.2021, po skončení vyučovania začínajú aktivity v ŠKD
        • žiaci 2. – 4. rčníka sa učia 4 hodiny od 3.9. do 7.9.2021
        • žiaci 5. – 9. rčníka sa učia 5 hodín od 3.9. do 7.9.2021

        

       • STRAVOVANIE V ŠJ – harmonogram (3.9. – 7.9.2021):

       Po 4. hodine

       11:40 - 12:10  - 1,2r

       12:10 - 12:35 - 5,8r

       Po 5. hodine

       12:35 - 13:00 - 6,7,9r

       13:00 - 13:25 - 3,4r

       Odhlasovanie a prihlasovanie stravy:

       • Žiaka je mžné odhlásiť, prípadne prihlásiť na stravu: v pondelok do 7.00 h ráno, v ostatné dni 1 deň vopred, najneskôr do 14.00 h.
       • V prvý deň neprítmnosti stravníka je možné odobrať stravu od 11:30 do 12.00 h.
       • Odhlasvanie a prihlasovanie stravy: elektronicky cez STRAVA.CZ, alebo telefonicky 0901 909 038

        

       ODCHOD ZO ŠKOLY

       • Žiaci 5. – 9. ročníka odchádzajú po skončení vyučovania a elektronickom odhlásení dochádzky (pomocou čipu) z areálu školy HLAVNÝM VCHODOM.
       • Žiaci 1. – 4. ročníka odchádzajú po skončení vyučovania z areálu školy HLAVNÝM VCHODOM na základe telefonického dohovoru, alebo písomného oznámenia (aj EduPage) zákonným zástupcom triednej učiteľke, alebo vychovávateľke v ŠKD.

        

       ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ (ŠKD) - OHLASOVANIE DETÍ

       • Vstup rodičov do budovy a pohyb medzi deťmi vo vonkajších priestoroch je zakázaný.
       • Rodičia sa môžu pohybovať LEN v priestore pod pergolou t.j. pred vchodom do budovy.
       • Preberanie detí zo ŠKD: 11:35 – 17:00 hod.
       • OHLASOVANIE DETÍ – TELEFONICKY: rodičia nahlásia odchod svojho dieťaťa telefonicky a na pergole pred dverami do budovy školy (1. stupeň ZŠ) čakajú na jeho príchod.

       ŠKD (1. ročník – p.v. Kompasová):   0951 330 708

       ŠKD (2. ročník – p.v. Arpášová):       0950 291 969

       ŠKD (3. ročník – p.v. Bothgálová):    0951 330 705

       ŠKD (4. ročník – p.v. Šlosárová):      0951 330 706

       V prípade potreby je možné na ohlásenie svojho dieťaťa použiť VIDEO-VRÁTNIKA.

        

       VŠEOBECNÉ POVINNOSTI ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU

       Zákonný zástupca:

       • Dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú Podmienky prevádzky základnej školy v školskom roku 2021/2022.
       • Do školy posiela iba zdravého žiaka. Ak sa žiak ráno sťažuje na bolesti hlavy, nádchu, má teplotu, kašeľ a pod. nesmie prísť do školy.
       • Je zodpovedný za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode do ZŠ a odchode žiaka zo ZŠ (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).  Zabezpečí svojmu dieťaťu dve rúška (jedno bude v skrinke) a papierové jednorazové vreckovky.
       • Predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné Vyhlásenie o bezpríznakovosti elektronicky cez EduPgae, alebo prostredníctvom tlačiva  (k dispozícii na web stránke školy - www.zsgorzdova.sk)
       • V prípade, že je u žiaka podozrenie alebo potvrdené ochorenie COVID-19 v domácom prostredí, bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a riaditeľa školy.
       • V prípade, že je u žiaka podozrenie alebo potvrdené ochorenie COVID-19 v školskom prostredí, bezodkladne si svoje dieťa príde vyzdvihnúť.
       • Povinnosťou zákonného zástupcu je bezodkladne nahlásiť karanténu, ak bola u žiaka nariadená detským lekárom alebo príslušným RÚVZ. Za týchto podmienok bude žiak zo školy vylúčený.
       • Zákonný zástupca odprevádza svoje dieťa k hlavnému vchodu. Do budovy školy NEVSTUPUJE! Do školy sprevádza svoje dieťa iba 1 rodič a dodržuje opatrenia školy. Bočné vchody budú po 8.00 hod. uzamknuté. Otvoria sa opäť o 11.00 hod.
       • V prípade nutnosti vstúpiť do vnútorných priestorov školy (prevzatie chorého dieťaťa, úrazu) použije kontaktné t.č.: 0904 618 014, má na tvári rúško a ruky si pri vchode vydezinfikuje.
       • Dodržuje upozornenia zverejnené piktogramami na vchodových dverách a v priestoroch školy.

        

       KONTAKTY

       Zborovňa 1. stupeň (1.-4. ročník): 0901 909 132

       Zborovňa 2. stupeň (5. ročník): 0910 756 832

       Školská jedáleň: 0901 909 038

       Sekretariát školy: 0904 618 014

       Email: zsgorazdova@zsgorazdova.sk

       Kontaktovať pedagógov a vedenie školy je možné aj prostredníctvom EduPage

        

        

        

       V Nitre 30.9.2021                                                                                    Vedenie ZŠ s MŠ sv. Gorazda

    • Kontakt

     • Základná škola s MŠ sv. Gorazda v Nitre
     • zsgorazdova@zsgorazdova.sk
     • Dlhá 78, 949 01 Nitra IČO: 00588041 DIČ: 2021253069 EDUID: 100005744 Slovakia
     • Základná škola: 0904 618 014 Materská škola: 0911 931 750 Riaditeľka školy: 0904 704 964, riaditelnr@gmail.com Zástupca: 0901 909 131, robert.krajcir@zsgorazdova.sk Zborovňa 1. stupeň ZŠ: 0901 909 132 Zborovňa 2. stupeň ZŠ: 0910 756 832
     • Dlhá 78, 949 01 Nitra IČO: 37869108 DIČ: 2021760983 Právna forma: Združenie
     • ŠKD (1. ročník – p.v. Kompasová): 0951 330 708 ŠKD (2. ročník – p.v. Arpášová): 0950 291 969 ŠKD (3. ročník – p.v. Bothgálová): 0951 330 705 ŠKD (4. ročník – p.v. Šlosárová): 0951 330 706
     • Vedúca ŠJ: 0901 909 038 (nahlasovanie stravy) jedalen@zsgorazdova.sk
     • admin@zsgorazdova.sk
    • Prihlásenie