• Novinky

     • Hodnotenie uskutočneného vzdelávania
      • Hodnotenie uskutočneného vzdelávania

      • V zmysle § 69 ods. 1 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch poskytovateľ vzdelávania Základná škola s materskou školou sv. Gorazda, Dlhá 78, 949 01 Nitra uverejňuje na svojom webovom sídle hodnotenie uskutočneného vzdelávania.
     • Pedagogický asistent - výberové konanie na obsadenie pracovného miesta
      • Pedagogický asistent - výberové konanie na obsadenie pracovného miesta

      • Voľné pracovné miesto obsadzované v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ na dobu do 31. 08. 2022

       Kategória PZ: pedagogický asistent – asistent učiteľa

       Termín nástupu: 01. 09. 2021

       Pracovný pomer: doba určitá, úväzok 100%

       • pracovné miesto bude obsadzované v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ na dobu do 31. 08. 2022

        

       Požiadavky na uchádzačov:

       Kvalifikačné predpoklady

       • predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického asistenta sú uvedené v prílohe č. 6)

        

       Zoznam požadovaných dokladov:

       • žiadosť o prijatie do zamestnania
       • profesijný životopis
       • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
       • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

        

       Úspešný uchádzač pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu:

       • doloží potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
       • poskytne na účel preukázania bezúhonnosti okresnému úradu v sídle kraja údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov

        

       Platové podmienky:

       • funkčný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

        

       Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so životopisom a súhlasom na spracovanie osobných údajov zasielajte elektronicky na adresu: zsgorazdova@zsgorazdova.sk   do 23. 08. 2021. Na osobný pohovor budú pozvaní iba vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady.

        

       KONTAKT:

       Zamestnávateľ: Základná škola s materskou školou sv. Gorazda, Dlhá 78, 949 01  Nitra

       Riaditeľ školy: PaedDr. Anna Fabišová, 0904 704 964

       Kontakt: 09040 618 014, email: zsgoradova@zsgorazdova.sk    

     • Kto má nárok na dotáciu na stravu od 1.9.2021?
      • Kto má nárok na dotáciu na stravu od 1.9.2021?

      • Ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ

       Plošné poskytovanie dotácii na stravu ZŠ sa od 1.9.2021 ruší

       Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť nové právne úpravy, ktoré od nového školského roku 2021/2022 prinášajú zmeny v poskytovaní dotácií na stravu - ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie.

       Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus. V nadväznosti na uvedené dochádza k zmene okruhu oprávnených detí a dotácia sa poskytuje:

       a) Ak zákonný zástupca nepoberá daňový bonus na dieťa.

          Čestné vyhlásenie, ktoré je nutné vypísať a odovzdať na sekretariát školy (v prílohe).

       b) Zákonný zástupca je poberateľ príspevku v hmotnej núdzi.

          Potvrdenie vydáva automaticky ÚPSVaR.

       c) Príjem rodiny je pod úrovňou životného minima.

          Rodič si musí požiadať o posúdenie ÚPSVaR a potrebuje k tomu potvrdenie o príjme od zamestnávateľa.

       Dotáciu na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách je možné poskytnúť aj na:

       d) deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku (5 ročné deti v poslednom ročníku MŠ), nakoľko na tieto deti nie je možné si uplatniť z dôvodu veku dieťaťa nárok na zvýšený daňový bonus,[1] ale je možné si uplatniť nárok na tzv. dvojnásobný daňový bonus.

       e) deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré dovŕšili 6 rokov veku a v ZŠ, ktoré nedovŕšili 15 rokov veku ak žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili (osoby so zdaniteľným príjmom), alebo si nemohli v zmysle zákona o dani z príjmov uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus (napr. poberatelia dôchodkov, nezamestnaní).

       Upozorňujeme, aby rodičia tejto kategórie detí (od 6 do 15 rokov), ktorí majú nárok na uplatnenie si zvýšeného daňového bonusu uprednostnili uplatnenie si tohto daňového bonusu, nakoľko ak sa na dieťa poskytne dotácia na stravu v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách zanikne im nárok na akýkoľvek daňový bonus úplne.

       f) deti v ZŠ, ktoré už dovŕšili 15 rokov veku (napr. z dôvodu opakovania ročníka, odkladu povinnej školskej dochádzky), nakoľko na tieto deti nie je možné z dôvodu veku dieťaťa si uplatniť zvýšený daňový bonus, ale je možné si uplatniť nárok na tzv. základný daňový bonus.

       Nárok na poskytnutie dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách preukazuje zákonný zástupca dieťaťa čestným vyhlásením, a to nezávisle od veku dieťaťa, t.j. povinnosť predloženia čestného vyhlásenia sa vzťahuje aj na zákonných zástupcov detí, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku a sú v poslednom ročníku MŠ, resp. deti, ktoré dovŕšili 15 rokov veku.

        

       Odovzdávanie dokladov: osobne na sekretariáte školy, alebo emailom (jedalen@zsgorazdova.sk) po telefonickom dohovore s vedúcou ŠJ (tel.č. 0901 909 038).

     • MAKSÍK
      • MAKSÍK

      • Máme tu vyhodnotenie celoročnej usilovnej práce  žiakov  2. - 4. ročníka, ktorí sa zapojili do súťaže MAKSÍK.
     • Bylinkovisko
      • Bylinkovisko

      • Dnes sme započali práce na našom EAP a spravili sme prvú vec. Za pomoci rodičov sme zhromaždili prekrásne bylinky. Pani učiteľka a štvrtáci sa pustili do roboty, vytiahli motyčky, lopaty, hrabličky a zo starého záhonu vykúzlili za jedno pracovné vyučovanie toto prenádherné bylinkovisko. Sme si takmer istí, že aj ostatné kroky v našom pláne pôjdu takto od ruky. Vieme predsa vyhrnúť rukávy a spraviť kus dobrej roboty. Už teraz sa tešíme na limonády z mäty a podobne. 
     • MŠ: Biblia očami detí
      • MŠ: Biblia očami detí

      • Naše šikovné škôlkárky z triedy včielok sa zapojili do výtvarnej súťaže, ktorú aj tento rok zorganizoval Diecézny katechetický úrad v Nitre. 
     • Štvrtácky dar pre mamičku
      • Štvrtácky dar pre mamičku

      • Prekrásne sú dary, ktoré robíme od srdca. Najlepšie na tom je to, že pre mamičku sa iný dar ani vyrobiť nedá. Veď predsa len každá mame je tá najlepšia. 
     • Vesmír očami detí
      • Vesmír očami detí


      • V mesiaci apríil sa naša škola zapojila do súťaže VESMÍR očami detí. Odborná porota sa zhodla v tom, že dielo našej žiačky Sašky Belovičovej z 3.ročníka, postupuje do okresného kola v Hurbanove. Saške blahoželáme, tešíme sa z jej úspechu a prajeme veľa tvorivých nápadov.
        
     • Scratch CUP 2021
      • Scratch CUP 2021

      • V stredu 21.4.2021 sa konal ďalši ročník programátorskej súťaže Scratch CUP, ktorého sa zúčastnili aj naši žiaci.
   • Kontakt

    • Základná škola s MŠ sv. Gorazda v Nitre
    • zsgorazdova@zsgorazdova.sk
    • Dlhá 78, 949 01 Nitra IČO: 00588041 DIČ: 2021253069 EDUID: 100005744
    • Základná škola: 037 6534348, 0904 618 014 Materská škola: 037 65 251 77, 0911 931 750 Riaditeľka školy: 0904 704 964, riaditelnr@gmail.com Zástupca: 0901 909 131, robert.krajcir@zsgorazdova.sk Zborovňa 1. stupeň ZŠ: 0901 909 132 Zborovňa 2. stupeň ZŠ: 0910 756 832
    • Dlhá 78, 949 01 Nitra IČO: 37869108 DIČ: 2021760983 Právna forma: Združenie
    • ŠKD (1. ročník – p.v. Kompasová): 0951 330 708 ŠKD (2. ročník – p.v. Arpášová): 0950 291 969 ŠKD (3. ročník – p.v. Bothgálová): 0951 330 705 ŠKD (4. ročník – p.v. Šlosárová): 0951 330 706
    • Vedúca ŠJ: 0901 909 038 (nahlasovanie stravy) jedalen@zsgorazdova.sk
    • admin@zsgorazdova.sk
   • Prihlásenie