• Charakteristika školy

      • Profil školy

      • Škola bola zriadená Biskupským úradom v Nitre a zaradená do siete základných škôl dňa 27. augusta 1990 so zameraním na rozšírené vyučovanie cudzích jazykov od 1. ročníka (anglický a nemecký jazyk). 
        
       Vzdelanie získané na ZŠ sv. Gorazda je rovnocenné so vzdelaním získaným na štátnych školách, o čom svedčí aj umiestnenie žiakov v súťažiach a ich úspešnosť na prijímacích pohovoroch na stredné školy (vyše 90 %). 
        
       Na škole sa vyučuje podľa učebných osnov a štandardov schválených MŠ SR, kvalita pedagogického procesu podlieha kontrole štátnej inšpekcie. 
        
       Dôležitým poslaním našej školy je osvojovanie kresťanských postojov, etických a mravných hodnôt, a postupné formovanie detí na zrelé osobnosti. 
        
       ZŠ s MŠ sv. Gorazda je plne organizovaná škola s kapacitou 200 žiakov. Má 9 kmeňových tried, počítačovú a jazykovú učebňu, malú telocvičňu a dve viac účelové ihriská. 
        
       Súčasťou školy je školský klub detí a zariadenie školského stravovania.
   • Kontakt

    • Základná škola s MŠ sv. Gorazda v Nitre
    • zsgorazdova@zsgorazdova.sk
    • Dlhá 78, 949 01 Nitra IČO: 00588041 DIČ: 2021253069 EDUID: 100005744
    • Základná škola: 037 6534348, 0904 618 014 Materská škola: 037 65 251 77, 0911 931 750 Riaditeľka školy: 0904 704 964, riaditelnr@gmail.com Zástupca: 0901 909 131, robert.krajcir@zsgorazdova.sk Zborovňa 1. stupeň ZŠ: 0901 909 132 Zborovňa 2. stupeň ZŠ: 0910 756 832
    • Dlhá 78, 949 01 Nitra IČO: 37869108 DIČ: 2021760983 Právna forma: Združenie
    • ŠKD (1. ročník – p.v. Kompasová): 0951 330 708 ŠKD (2. ročník – p.v. Arpášová): 0950 291 969 ŠKD (3. ročník – p.v. Bothgálová): 0951 330 705 ŠKD (4. ročník – p.v. Šlosárová): 0951 330 706
    • Vedúca ŠJ: 0901 909 038 (nahlasovanie stravy) jedalen@zsgorazdova.sk
    • admin@zsgorazdova.sk
   • Prihlásenie