• Charakteristika školy

      • Kvalitná práca

      • Výsledkom vysoko kvalitnej  práce pedagógov  našej školy  je pripravenosť  žiakov a ich umiestnenie  na stredné školy a gymnáziá a ich ďalšie prosperovania na týchto školách.  

        

       Výučbu cudzích jazykov – pretože kladieme veľký dôraz na vyučovanie cudzieho jazyka . Na I. stupni ZŠ vyučujeme ANGLICKÝ  JAZYK od 1. ročníka už niekoľko rokov, hoci túto povinnosť ukladá ŠVP od 3. ročníka.
       V 1.  a 2.  ročníku vyučujeme ANJ dve hodiny týždenne, v 3. a 4. ročníku  sú to tri hodiny.

       Na druhom stupni  je vyučovanie cudzieho jazyka povinné.  Od 6. ročníka sa žiaci učia dva  cudzie jazyky – anglický a francúzsky, alebo nemecký jazyk.

       Rozvoj počítačovej gramotnosti, ktorej venujeme značnú pozornosť. Počítače využívame vo výchovno-vzdelávacom procese, ktorí  naši pedagógovia  robia zaujímavejším pre deti používaním interaktívnej tabule, pc, premietaných ppt…. Máme k dispozícii tiež edukačný softvér pre jednotlivé predmety. Informatiku vyučujeme od 2. ročníka. V rámci mimoškolskej činnosti prebiehajú na našej škole počítačové krúžky.

       Žiaci I. a II. stupňa sú zapojení do projektu digitálna učebnica a tiež do projektu týkajúceho sa  vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti .

       Účasť  na predmetových súťažiach  a olympiádach,   ktoré sú súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu.  Pedagógovia pracujú so žiakmi, ktorí majú nadanie a talent, či už je to oblasť  výtvarná, hudobná, dramatická  alebo športová.

       Pravidelne sa zúčastňujeme súťaží ako sú Hviezdoslavov Kubín, Biblia očami detí, Slávik Slovenska, Gorazdov Slávik,  ale samozrejme vynikajúce výsledky naši žiaci dosahujú v matematických, chemických, fyzikálnych, biblických a jazykových súťažiach a olympiádach.

   • Kontakt

    • Základná škola s MŠ sv. Gorazda v Nitre
    • zsgorazdova@zsgorazdova.sk
    • Dlhá 78, 949 01 Nitra IČO: 00588041 DIČ: 2021253069 EDUID: 100005744
    • Základná škola: 037 6534348, 0904 618 014 Materská škola: 037 65 251 77, 0911 931 750 Riaditeľka školy: 0904 704 964, riaditelnr@gmail.com Zástupca: 0901 909 131, robert.krajcir@zsgorazdova.sk Zborovňa 1. stupeň ZŠ: 0901 909 132 Zborovňa 2. stupeň ZŠ: 0910 756 832
    • Dlhá 78, 949 01 Nitra IČO: 37869108 DIČ: 2021760983 Právna forma: Združenie
    • ŠKD (1. ročník – p.v. Kompasová): 0951 330 708 ŠKD (2. ročník – p.v. Arpášová): 0950 291 969 ŠKD (3. ročník – p.v. Bothgálová): 0951 330 705 ŠKD (4. ročník – p.v. Šlosárová): 0951 330 706
    • Vedúca ŠJ: 0901 909 038 (nahlasovanie stravy) jedalen@zsgorazdova.sk
    • admin@zsgorazdova.sk
   • Prihlásenie