• Zápis do materskej školy

     • Podmienky prijatia

      • podanie elektronickej žiadosti zákonného zástupcu o prijatí dieťaťa do materskej školy cez webovú stránku školy v časti Rodičia a žiaci > Elektronická prihláška,
      • škola potvrdí elektronické  prijatie  žiadosti dieťaťa do materskej školy formou notifikácie zo školského informačného systému,
      • pri fyzickom zápise dieťaťa  bude zákonným zástupcom predložená vytlačená elektronická žiadosť na podpis.

       

      Žiadosť podľa zákona musí obsahovať:

      • podpisy  obidvoch zákonných zástupcov, ako prejav ich spoločnej vôle, podľa § 144a školského zákona účinného od 1. januára 2022,
      • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je údaj o povinnom očkovaní,
      • žiadosť podaná bez  lekárskeho potvrdenia nie je kompletná a nemôže byť akceptovaná,
      • pri dieťati so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

       

      A/  Zákonné podmienky prijímania detí stanovené zákonom 245/2008 z.z. :

      V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do ZS s materskou školou sv. Gorazda,: po prijatí všetkých detí, pre ktoré bude od školského roku 2022/23 predprimárne vzdelávanie povinné budú na základe žiadosti zákonného zástupcu – aj zástupcu zariadenia do naplnenia kapacity materskej školy prednostne prijaté deti:

      • deti, ktoré, nedovŕšia do 31.08.2022 vek 5 rokov a zákonný zástupca požiada o predčasné plnenie povinného predprimárneho vzdelávania v školskom roku 2022/2023, pričom predloží zo žiadosťou aj písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,

       

      B/  Interné podmienky  prijímania detí :

      • deti, ktorých súrodenci  už navštevujú MŠ alebo ZŠ  sv. Gorazda,
      • deti, ktoré budú pokračovať v primárnom vzdelávaní v našej Základnej škole sv. Gorazda,
      • deti, ktoré majú osvojené základné hygienické a samoobslužné návyky, a sú primerane samostatné /nenosia plienky, nepoužívajú fľašu, cumlík, vedia sa najesť samostatne s lyžicou, napiť z pohára,  samostatne používajú WC,  vedia si umyť ruky, obliecť základné časti odevu, obuť sa/,
      • deti, ktoré doposiaľ nie sú prijaté do inej materskej školy,
      • ostatné deti v závislosti od voľnej kapacity podľa veku

       

      Viac informácií nájdete na stránke MŠVVaŠ SR: TU