• Novinky

     • Pozvánka na workshop
      • Pozvánka na workshop

      • Koučovací prístup v rozhovore s deťmi

       Pozývame Vás na interaktívny online workshop, na ktorom sa (okrem iného) dozviete

       • ako používať koučovací prístup pre efektívnu rodičovskú komunikáciu
       • ako pracovať s emóciami a riešiť situácie s deťmi produktívne

       + naučíte sa jednoduchú a účinnú techniku, ktorú môžete hneď začať používať.


       Tešíme sa na Vás v stredu 4.11. o 16:30 hod. Dĺžka WS je 90 minút.

       Ak máte záujem zúčastniť sa, vyplňte prosím Prihlášku.

       Následne pred termínom podujatia Vám pošleme prihlasovací link.
       Prihláste sa čím skôr - počet miest je obmedzený formátom podujatia

       PDF: Pozvanka_PPW.pdf

       Projekt každoročne organizuje SAKo - Slovenská asociácia koučov. Cieľom celoslovenského projektu je predstaviť koučovací prístup ako efektívnu metódu pre rozvoj osobnosti. Tento rok sme ako cieľovú skupinu zvolili rodičov.     • On-line dištančné vzdelávanie žiakov 5. - 9. ročníka
      • On-line dištančné vzdelávanie žiakov 5. - 9. ročníka

      • Organizácia dištančného vzdelávania žiakov 5. - 9. ročníka od 26.10.2020

       Vážení rodičia, milí žiaci,

       od pondelka 26. októbra 2020 otvárame pre žiakov 5. – 9. ročníka dištančné - domáce vzdelávanie.  Vyučovanie bude prebiehať formou on-line hodín cez Zoom podľa upraveného rozvrhu. Na prehľadnejšie plánovanie a organizovanie času sme vytvorili ZOOM ROZVRH. Žiaci sú počas prerušeného vyučovania automaticky odhlásení zo stravy.


       Hlavné predmety (on-line)

       MAT, SJL, ANJ, NEJ, FYZ, INF, BIO, CHE, DEJ, GEG, KNB, OBN

       • Účasť žiakov na on-line hodinách je počas prerušeného vyučovania povinná.
       • Vyučovacie hodiny sú skrátené na 20 - 35 minút. On-line hodina je spravidla zameraná na prezentáciu nového učiva a zadaných úloh, precvičovanie a zároveň na overenie a kontrolu dosiahnutých výsledkov vzdelávania. Hlavné predmety sa klasifikujú.
       • Pre žiakov, ktorí sa nemohli zúčastniť on-line hodiny platí povinnosť ospravedlniť neprítomnosť zákonným zástupcom.
       • Žiaci, ktorí majú nemajú dostatočné technické zabezpečenie, alebo majú iné dôvody kvôli ktorým sa nemôžu zúčastňovať on-line vyučovania (napr. viacerí súrodenci v domácnosti) ohlásia túto skutočnosť triednej učiteľke. Vedenie školy a učitelia budú maximálne nápomocní a ústretoví v hľadaní náhradného riešenia vzdelávania.


       Komplementárne predmety

       HUV, VYV, THD, TSV

       • Počas prerušeného vyučovania sa komplementárne predmety neklasifikujú.
       • Vypracovávanie a odovzdávanie úloh je pre žiakov dobrovoľné.
       • Zaslanie učebných textov, materiálov a úloh na samoštúdium cez EduPage – min. 1 deň vopred.
       • Učiteľ môže ponúknuť žiakom možnosť prezentácie úloh formou on-line hodiny cez Zoom > účasť žiakov je dobrovoľná.


       ORGANIZÁCIA A REŽIM DŇA

       • Podľa ZoomRozvrhu si môžu žiaci a rodičia naplánovať svoj pracovný čas.
       • Žiaci a rodičia dostanú do EduPage pred prvou ONLINE HODINOU pozvánku s prihlasovacími údajmi na ZOOM hodinu (prihlasovacie ID, heslo a  URL odkaz do aplikácie ZOOM).
       • Do čakárne sa žiaci prihlasujú 5 minút pred začiatkom hodiny.
       • Ak ONLINE HODINA odpadne, žiaci (rodičia) o tom dostanú informáciu aspoň 1 deň vopred.
       • Časový plán: 1. hodina: 8.00h, 2. hodina: 8.55h, 3. hodina: 9.55h, 4. hodina: 10.50h, 5. hodina: 11.45h


       ROZVRHY

       • Súhrnný on-line rozvrh pre 5.-9. ročník: PDF

       TECHNICKÁ POMOC PRE RODIČOV A ŽIAKOV


       23.10.2020 .:: Mgr. Róbert Krajčír

     • Prerušené vyučovanie v 5.-9. ročníku
      • Prerušené vyučovanie v 5.-9. ročníku

      • Od 26.10.2020 do odvolania sa prerušuje školské vyučovanie v základnej škole pre žiakov v 5.- 9.ročníku do odvolania.

       Vážení rodičia,

       rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) s účinnosťou od 26.10.2020 do odvolania sa prerušuje školské vyučovanie v základnej škole pre žiakov v 5.- 9.ročníku do odvolania.

       Výchovnovzdelávací proces sa bude ďalej realizovať dištančnou formou.

       Žiaci 1. - 4. ročníka pokračujú v prezenčnej forme vzdelávania so zabezpečením popoludňajšej činnosti v ŠKD v nezmenenom režime.

       Prevádzka materskej školy je takisto zachovaná v doterajšom režime.

       Odôvodnenie:Mimoriadne prerušenie školského vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení nadväzuje na uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020 a na obmedzenie slobody pohybu a pobytu.

       Termíny školských prázdnin:

       • 30. 10. a 2.11.2020
       • 6.11. a 9. 11.2020

       Termíny školských prázdnin vo všetkých školách v dňoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020, rozhodujúce pre organizáciu školského roka, sa určujú v nadväznosti na prípravu a vykonanie celoštátneho testovania obyvateľstva na území Slovenskej republiky v gescii Ministerstva obrany Slovenskej republiky na prítomnosť ochorenia COVID-19 v čase núdzového stavu v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 665 z 18. októbra 2020.

        

       PaedDr. Anna Fabišová

       Riaditeľka školy

     • Celoškolské rodičovské spoločenstvo - online
      • Celoškolské rodičovské spoločenstvo - online

      • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ sv. Gorazda pozýva rodičov na celoškolské rodičovské spoločenstvo, ktoré sa z dôvodu epidemiologicko – preventívnych opatrení bude konať on-line - formou spoločného stretnutia triednej učiteľky s rodičmi.

       TERMÍNY TRIEDNYCH RODIČOVSKÝCH SCHÔDZOK (on-line cez ZOOM):

       Pondelok 12. októbra 2020:

       17:30 – 18:00 hod. ........ 2. ročník: tr. učiteľka H. Ševčíková

       18:00 – 18:30 hod. ........ 3. ročník: tr. učiteľka Ľ. Hricová a 1. ročník: tr. učiteľka J. Nemčeková

       18:30 – 19:00 hod. ........ 4. ročník: tr. učiteľka X. Ferenczyová

       Utorok 13. októbra 2020:

       16:30 – 17:00 hod. ........ 5. ročník: tr. učiteľka M. Šillerová

       17:00 – 17:30 hod. ........ 6. ročník:  tr. učiteľka E. Botošová

       17:30 – 18:00 hod. ........ 7. ročník: tr. učiteľka K. Koprdová

       18:00 – 18:30 hod. ........ 8. ročník: tr. učiteľka Z. Bencová (zastupujúca)

       18:30 – 19:00 hod. ........ 9. ročník: tr. učiteľka Z. Hasprová

        

       Ako sa  prihlásiť do on-line triedy s aplikáciou ZOOM?

       1. POČKAJTE NA POZVÁNKU

       Pzvánka do on-line triedy v aplikácii ZOOM vám bude doručená v piatok 9.10. 2020 ako správa v  EduPage (resp. e-mail). Správa bude obsahovať: termín,  internetovú adresu na pripojenie,  ID číslo miestnosti a heslo.

        

       2. PRIHLÁSTE SA SKÔR

       D on-line triedy môžete vstupovať aj skôr, bude otvorená už 15 min. pred začiatkom rodičovskej schôdzky, tak aby sme mohli začať presne v stanovenom čase. Po prihlásení Jin Meeting (zadať ID čísl a heslo) budete chvíľu čakať, kým vám triedna učiteľka potvrdí vstup do miestnosti.

        

       3. KAMERA A MIKROFÓN

       V n-line triede môžete mať vypnutú kameru aj zvuk, v prípade potreby si mikrofón zapnete a môžete diskutovať.

        

       4. PREZENČKA

       Pred vstupm dom on-line triedy nezabudnite zadať svoje meno a priezvisko.

        

       5. ČASOVÝ LIMIT

       Aplikácia ZOOM má v neregistrvanej verzii obmedzený časový limit spojenia na 40 min. Ak by došlo k prerušeniu spojenia, stačí sa päť prihlásiť a môžete pkračovať.

        

       6. TECHNICKÁ POMOC

       V prípade prblémov s prihlásením vám radi pomôžeme. Technická podpora: 0915 893 042

        

       Tešíme sa na stretnutie s Vami.

        

       Vedenie ZŠ s MŠ

     • Zelená škola 2020 – prezentácia projektku
      • Zelená škola 2020 – prezentácia projektku

      • O problematike životného prostredia nestačí len učiť. Treba ho žiť.

       Základná škola s materskou školou sv. Gorazda sa v školskom roku 2020/2021 zapojila do  programu Zelená škola.

       Zelená škola je výchovno-vzdelávací program určený pre materské, základné, stredné a špeciálne školy, ktoré denne robia kroky na zníženie ekologickej stopy, robia, čo učia, učia inak a svojím konaním inšpirujú rodičov aj samosprávy. Cieľom programu je podpora školských komunít, ktoré vďaka vzájomnej spolupráci menia svoje environmentálne správanie, čím prispievajú k zmierneniu vplyvu školy na klimatické zmeny.

       PREZENTÁCIA

       Priateľské vzťahy so žiakmi, pozitívna zmena myslenia a správania, zmysluplne využitý čas, nadšenie a optimizmus. To všetko sa spája so školami, ktoré sú súčasťou najväčšieho vzdelávacieho programu na svete, programu Zelená škola.

        

       URL: http://www.zelenaskola.sk/

    • Kontakt

     • Základná škola s MŠ sv. Gorazda v Nitre
     • zsgorazdova@zsgorazdova.sk
     • Dlhá 78, 949 01 Nitra IČO: 00588041 DIČ: 2021253069 EDUID: 100005744 Slovakia
     • Základná škola: 0904 618 014 Materská škola: 0911 931 750 Riaditeľka školy: 0904 704 964, riaditelnr@gmail.com Zástupca: 0901 909 131, robert.krajcir@zsgorazdova.sk Zborovňa 1. stupeň ZŠ: 0901 909 132 Zborovňa 2. stupeň ZŠ: 0910 756 832
     • Dlhá 78, 949 01 Nitra IČO: 37869108 DIČ: 2021760983 Právna forma: Združenie
     • ŠKD (1. ročník – p.v. Kompasová): 0951 330 708 ŠKD (2. ročník – p.v. Arpášová): 0950 291 969 ŠKD (3. ročník – p.v. Bothgálová): 0951 330 705 ŠKD (4. ročník – p.v. Šlosárová): 0951 330 706
     • Vedúca ŠJ: 0901 909 038 (nahlasovanie stravy) jedalen@zsgorazdova.sk
     • admin@zsgorazdova.sk
    • Prihlásenie