• Novinky

     • Štvrtácka Krížová cesta
      • Štvrtácka Krížová cesta

      • Štvrtáci si vytvorilli vlastnú Krížovú cestu. Po školskom dvore pripravili zastavenia a na každom si prečítali text a úvahu o Ježišovi Kristovi. Spoločne sme si mohli prežiť čas, ktorý je pre nás výnimočný. Aspoň takto v úzkom kruhu. 
     • Tretiacka Krížová cesta
      • Tretiacka Krížová cesta

      • Tretiaci si spravili zážitok Krížovej  cesty. Na každom zastavení si prečítali príbeh a rozjímali o utrpení Ježiša Krista. 
     • Veselé kamene
      • Veselé kamene

      • V škole sme sa rozhodli, že sa zapojíme do tejto prenádhernej a veselej kampane. Veselé kamene vznikli, kvôli tomu aby sme sa rozveselili počas prechádzok. Vždy keď nájdete veselý kameň, odfotte si ho a pošlite fotku bud na edupage alebo nás označte na Instagrame #veselygorazd
       Budeme sa tešiť zo všetkých nájdených a roznosených kameňov. Naše sme označili ZŠ sv. Gorazda a napísali malinké prianie. Napr. veľa šťastia alebo srandy. S láskou Vaši školáci. 
     • Pokyny k nástupu žiakov do školy od 8. marca 2021
      • Pokyny k nástupu žiakov do školy od 8. marca 2021

      • Vážení rodičia, milí žiaci,

       rozhodnutím zriaďovateľa ZŠ s MŠ sv. Gorazda obnovuje vyučovanie prezenčnou formou pre žiakov 1. stupňa ZŠ, deti MŠ a tiež prevádzku ŠKD a zariadenia školského stravovania. Termín nástupu do školy je pondelok 8. marca 2021.

       Žiaci 5. – 9. ročníka sa budú aj naďalej vzdelávať dištančne (z domu).

       Podmienky nástupu do školy

       Základná škola 1. – 4. ROČNÍK: žiaci prichádzajú do školy medzi 6.30 – 7.50 hod.

       1. Žiaci ZŠ môžu vstupovať do areálu školy LEN CEZ BOČNÚ BRÁNKU (v priestore parkoviska). Hlavný vchod (veľká brána) je vyhradený pre rodičov a žiakov MŠ.
       2. Žiak predkladá pri nástupe do školy 2 tlačivá:
       • 1-Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti - wordpdf
       • 2-Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa - wordpdf

       Čestné vyhlásenia môže rodič odoslať ELEKTRONICKY v systéme EduPage v časti Prihlášky, alebo ich odovzdá žiak v škole prostredníctvom tlačiva zo školskej stránky.

       V prípade, že žiak nebude mať uvedené dokumenty (tlačivo alebo elektronické vyhlásenie cez EduPage), vstup do budovy školy mu nebude umožnený.

       Pozn. Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka pri nástupe do školy, je vyžadované každých 7 dní.

       • Po absolvovaní ranného filtra (meranie teploty a dezinfekcia rúk) sa presunú priamo do svojich kmeňových tried. Riadia sa pokynmi dozoru.
       • Žiaci 1.stupňa nosia rúška povinne vo všetkých spoločných priestoroch školy, vrátane kmeňovej triedy.
       • Zákonní zástupcovia žiakov ani iné cudzie osoby nesmú vstupovať do budov školy, môžu odprevadiť svoje dieťa a po úspešnom absolvovaní ranného filtra opustia areál školy.
       • Pozor na neskorý príchod! Od 8:00 - 10:00 hod. bude areál školy uzatvorený. Neskorý príchod a požiadavku na vstup do budovy hláste na t.č.: 0904 618 014.
       • Žiaci, ktorí sa stravujú v ŠJ sú automaticky prihlásení na stravu.
       • Žiaci si prinesú: 2x rúško (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby), papierové jednorazové vreckovky, školskú tašku, desiatu, peračník, prezuvky)


       Odchod žiakov ZŠ zo školy

       • Žiakov, prihlásených do školského klubu detí po skončení vyučovania prevezme pani vychovávateľka  a pokračujú činnosťami v ŠKD.
       • Žiakov, ktorým skončilo vyučovanie a nenavštevujú ŠKD odprevadí k bočnému vchodu triedna učiteľka, kde si ich rodičia, alebo poverené osoby prevezmú.
       • Žiaci, ktorým skončilo vyučovanie, nenavštevujú ŠKD, ale sú prihlásení na obed v ŠJ, ostávajú v ŠKD a na obed idú so žiakmi svojej triedy podľa harmonogramu stravovania v ŠJ.

       Preberanie a ohlasovanie žiakov zo ŠKD

       Prevádzka ŠKD je od 8.3.2021 upravená od 6.30 – 16.30 hod.

       1. Rodičia nahlásia odchod svojho dieťaťa telefonicky a PRI BOČNOM VCHODE čakajú na jeho príchod. Telefonické kontakty ŠKD:
       • ŠKD (1. rčník): 950 291 969
       • ŠKD (2. rčník): 951 330 705
       • ŠKD (3. rčník): 951 330 706
       • ŠKD (4. rčník): 951 330 708
       1. AK RODIČ NEMÁ MOŽNOSŤ OHLÁSIŤ ŽIAKA TELEFONICKY nahlási odchod svojho dieťaťa prostredníctvom VIDEO-VRÁTNIKA pri vstupe do budovy, vráti sa a PRI BOČNOM VCHODE ČAKÁ NA JEHO PRÍCHOD.


       Neúčasť na prezenčnom vyučovaní

       1. škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,

       2. zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh.  Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,

       3. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,

       4. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.


       Všeobecné povinnosti zákonného zástupcu

       • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
       • Dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky základnej školy a školského klubu detí na školský rok 2020/2021.
       • Do školy privedie iba zdravého žiaka. Ak sa žiak ráno sťažuje na bolesti hlavy, nádchu, má teplotu, kašeľ a pod. nesmie prísť do školy.
       • Zákonný zástupca odprevádza svoje dieťa k bočnému vchodu. Do areálu a budovy školy NEVSTUPUJE! Do školy sprevádza svoje dieťa iba 1 rodič a dodržiava opatrenia školy. Bočné vchody budú po 8.00 hod. uzamknuté. Otvoria sa opäť o po skončení vyučovania.
       • V prípade nutnosti vstúpiť do vnútorných priestorov školy (prevzatie chorého dieťaťa, úrazu) má na tvári rúško a ruky si pri vchode vydezinfikuje - kontaktné t.č.: 0904 618 014.
       • Po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie – podpisuje rodič (www.zsgorazdova.sk > Tlačivá).
       • V prípade, že je u žiaka podozrenie alebo potvrdené ochorenie COVID-19 v domácom prostredí, bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a riaditeľa školy.
       • V prípade, že je u žiaka podozrenie alebo potvrdené ochorenie COVID-19 v školskom prostredí, bezodkladne si svoje dieťa príde vyzdvihnúť.
       • Povinnosťou zákonného zástupcu je bezodkladne nahlásiť karanténu, ak bola u žiaka nariadená detským lekárom alebo príslušným RÚVZ.
       • Dodržuje upozornenia zverejnené piktogramami na vchodových dverách a v priestoroch školy.

       V Nitre 8.3.2021                                                           

       Vedenie ZŠ s MŠ sv. Gorazda

       1_Nastup_do_skoly_8mar2021.pdf

    • Kontakt

     • Základná škola s MŠ sv. Gorazda v Nitre
     • zsgorazdova@zsgorazdova.sk
     • Dlhá 78, 949 01 Nitra IČO: 00588041 DIČ: 2021253069 EDUID: 100005744 Slovakia
     • Základná škola: 0904 618 014 Materská škola: 0911 931 750 Riaditeľka školy: 0904 704 964, riaditelnr@gmail.com Zástupca: 0901 909 131, robert.krajcir@zsgorazdova.sk Zborovňa 1. stupeň ZŠ: 0901 909 132 Zborovňa 2. stupeň ZŠ: 0910 756 832
     • Dlhá 78, 949 01 Nitra IČO: 37869108 DIČ: 2021760983 Právna forma: Združenie
     • ŠKD (1. ročník – p.v. Kompasová): 0951 330 708 ŠKD (2. ročník – p.v. Arpášová): 0950 291 969 ŠKD (3. ročník – p.v. Bothgálová): 0951 330 705 ŠKD (4. ročník – p.v. Šlosárová): 0951 330 706
     • Vedúca ŠJ: 0901 909 038 (nahlasovanie stravy) jedalen@zsgorazdova.sk
     • admin@zsgorazdova.sk
    • Prihlásenie