• Novinky

     • Začiatok nového školského roka 2022/2023
      • Začiatok nového školského roka 2022/2023

      • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ sv. Gorazda v Nitre oznamuje, že školský rok 2022/2023  začne slávnostnou sv. omšou v Kostole sv. Martina na Chrenovej v pondelok 5. septembra 2022 o 9.00 hod.

        

       • ZŠ 1. ročník: Rodičia a žiaci 1. ročníka sa stretnú o 8.00 hod. pred budovou školy (3. pavilón). Po spoločnom stretnutí pôjdu do kostola na sv. omšu.
       • MŠ+ZŠ: po skončení sv. omše bude pred kostolom krátke stretnutie rodičov a žiakov s triednymi učiteľkami.

       Riadne vyučovanie v ZŠ sa začína v utorok 6. septembra o 8.00 hod. a v MŠ prijímaním detí od 6.30 hod.

     • ODHLASOVANIE OBEDOV CEZ STRAVA.CZ
      • ODHLASOVANIE OBEDOV CEZ STRAVA.CZ

      • Dovoľte, aby sme Vás zoznámili s novinkou, ktorú sme pre Vás pripravili v Školskej jedálni.

       Od nového školského roka 2021/2022 prechádza Školská jedáleň na nový jednotný systém elektronickej evidencie stravovania strava.cz

       Prostredníctvom internetu, môže prihlásený stravník skontrolavať svoje platby, zistiť aktuálny stav konta, prezrieť si jedálny lístok a ďalšie služby.

        

       Pre registráciu stravníkov a pre odhlasovanie stravy na internete postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

        

       Registrácia do služby strava.cz

       1. Žiaci prihlásení na stravu na začiatku školského roka prostredníctvom triednych učiteľov získavajú registráciu do internetovej aplikácie strava.cz automaticky. Prihlasovacie údaje do systému sú zasielané rodičom v prvý deň šklského vyučovania spolu so Zápisným lístkom na stravaovanie v ŠJ.

       2. Noví stravníci, ktorí sa registrujú na stravu v priebehu školského roka - pre ďalšie pokyny kontaktujte kanceláriu vedúcej Školskej jedálne: 0901 909 038

       3. mobilná aplikácia: Google Play / App Store

       4. internetová aplikácia: www.strava.cz/strava

        

       Odhlasovanie stravy používateľom

       1.  Pri prvom prihlásení zadajte vo Výbere jedálne: 90535 alebo použite Vyhľadať jedáleň.

       2. V ďalšom dialógu na www.strava.cz  sa zobrazí položka Používateľ 1. Jazyk si vyberiete kliknutím na skratku jazyka vpravo hore CZ SK EN.

       3. Vyplňte a potvrďte položky Používateľ a Heslo, ktoré ste si získali od vedúcej stravovania.  Odporúča sa zaškrtnúť Uložiť údaje.  Stlačte zelené tlačítko Prihlásiť. Ste prihlásený do systému a môžete odhlasovať stravu.

       4. Pre odhlasovanie stravy vyberte menu Objednávky. Vykonajte požadované zmeny svojich odhlášok kliknutím na príslušný deň/druh jedla. Zmeny nezabudnite uložiť potvrdením zeleného tlačítka Odoslať.

       5. Zo systému sa odhlásite kliknutím v menu vpravo hore Odhlásiť sa.

        

       Ďalšie pokyny, podrobnosti a návody nájdete  na www.strava.cz

       alebo https://www.strava.cz/Strava/Stravnik/Napoveda

     • Hodnotenie uskutočneného vzdelávania
      • Hodnotenie uskutočneného vzdelávania

      • V zmysle § 69 ods. 1 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch poskytovateľ vzdelávania Základná škola s materskou školou sv. Gorazda, Dlhá 78, 949 01 Nitra uverejňuje na svojom webovom sídle hodnotenie uskutočneného vzdelávania.
     • Pedagogický asistent - výberové konanie na obsadenie pracovného miesta
      • Pedagogický asistent - výberové konanie na obsadenie pracovného miesta

      • Voľné pracovné miesto obsadzované v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ na dobu do 31. 08. 2022

       Kategória PZ: pedagogický asistent – asistent učiteľa

       Termín nástupu: 01. 09. 2021

       Pracovný pomer: doba určitá, úväzok 100%

       • pracovné miesto bude obsadzované v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ na dobu do 31. 08. 2022

        

       Požiadavky na uchádzačov:

       Kvalifikačné predpoklady

       • predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického asistenta sú uvedené v prílohe č. 6)

        

       Zoznam požadovaných dokladov:

       • žiadosť o prijatie do zamestnania
       • profesijný životopis
       • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
       • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

        

       Úspešný uchádzač pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu:

       • doloží potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
       • poskytne na účel preukázania bezúhonnosti okresnému úradu v sídle kraja údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov

        

       Platové podmienky:

       • funkčný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

        

       Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so životopisom a súhlasom na spracovanie osobných údajov zasielajte elektronicky na adresu: zsgorazdova@zsgorazdova.sk   do 23. 08. 2021. Na osobný pohovor budú pozvaní iba vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady.

        

       KONTAKT:

       Zamestnávateľ: Základná škola s materskou školou sv. Gorazda, Dlhá 78, 949 01  Nitra

       Riaditeľ školy: PaedDr. Anna Fabišová, 0904 704 964

       Kontakt: 09040 618 014, email: zsgoradova@zsgorazdova.sk    

    • Kontakt

     • Základná škola s MŠ sv. Gorazda v Nitre
     • zsgorazdova@zsgorazdova.sk
     • Dlhá 78, 949 01 Nitra IČO: 00588041 DIČ: 2021253069 EDUID: 100005744 Slovakia
     • Základná škola: 0904 618 014 Materská škola: 0911 931 750 Riaditeľka školy: 0904 704 964, riaditelnr@gmail.com Zástupca: 0901 909 131, robert.krajcir@zsgorazdova.sk Zborovňa 1. stupeň ZŠ: 0901 909 132 Zborovňa 2. stupeň ZŠ: 0910 756 832
     • Dlhá 78, 949 01 Nitra IČO: 37869108 DIČ: 2021760983 Právna forma: Združenie
     • ŠKD (1. ročník – p.v. Kompasová): 0951 330 708 ŠKD (2. ročník – p.v. Arpášová): 0950 291 969 ŠKD (3. ročník – p.v. Bothgálová): 0951 330 705 ŠKD (4. ročník – p.v. Šlosárová): 0951 330 706
     • Vedúca ŠJ: 0901 909 038 (nahlasovanie stravy) jedalen@zsgorazdova.sk
     • admin@zsgorazdova.sk
    • Prihlásenie