• Novinky

     • Pokyny k zahájeniu školského roka 2021/2022
      • Pokyny k zahájeniu školského roka 2021/2022

      • ZÁKLADNÁ ŠKOLA

       Vážení rodičia, milí žiaci,

       vedenie ZŠ s MŠ sv. Gorazda v Nitre oznamuje, že školský rok 2021/2022  začne slávnostnou sv. omšou v Kostole sv. Martina na Chrenovej vo štvrtok 2. septembra 2021 o 9.00 hod.

       Tieto organizačné pokyny sú vypracované podľa podmienok a možností ZŠ s MŠ sv. Gorazda. Rešpektujú opatrenia a rozhodnutia Ministerstva školstva a Úradu verejného zdravotníctva SR známe ako Školský SEMAFOR. ZŠ s MŠ sv. Gorazda sa v týchto dňoch nachádza v tzv. zelenej fáze, kedy škola nemá žiadneho pozitívneho žiaka či zamestnanca. Aj v záujme bezpečnosti a zdravia všetkých detí i zamestnancov školy si prosím prečítajte nasledujúce pokyny.

        

       ORGANIZAČNÉ POKYNY NA PIATOK 3.9.2021

       Príchod do školy:       a) 1. – 4 . ročník: 6.30 – 7.50 hod.                 b) 5. – 9. ročník: 7.00 – 7.50 hod.

       1. Žiaci vstupujú do areálu školy cez HLAVNÝ VCHOD (veľká brána) - kvôli aktuálne prebiehajúcim stavebným prácam v susednej bytovke. Po ukončení stavebných prác opäť obnovíme vchod  CEZ BOČNÚ BRÁNKU (v priestore parkoviska).
       2. V prvý deň vyučovania odovzdávajú všetci žiaci zákonným zástupcom podpísané tlačivo Vyhlásenie o bezpríznakovosti.

       Vyhlásenie je možné vyplniť aj elektronicky cez EduPage (v časti Žiadosti), prostredníctvom tlačiva, alebo ho môže zákonný zástupca  vypísať ráno pred vstupom do budovy školy. Absolvovanie testu na Covid-19 nie je povinné.

       1. Všetky sprevádzajúce osoby žiakov i žiaci samotní sú pri čakaní pred vstupom do budov školy povinní dodržiavať odporúčaný odstup (2m). Do areálu školy vstupujú s rúškom.
       2. Po absolvovaní ranného filtra (meranie teploty a dezinfekcia rúk) pred vstupom do budov školy sa žiaci presunú priamo do svojich kmeňových tried. Riadia sa pokynmi dozoru. Všetci žiaci sa v triedach a spoločných priestoroch pohybujú s rúškami na tvári.
       3. Zákonní zástupcovia žiakov ani iné cudzie osoby nesmú vstupovať do budov školy, môžu odprevadiť svoje dieťa k budove školy a po úspešnom absolvovaní ranného filtra opustia areál.
       4. Neskorý príchod a požiadavku na vstup do budovy hláste na t.č.: 0904 618 01
       5. Rozvrh: celý deň budú mať žiaci triednické hodiny

       ROZVRH HODÍN A STRAVOVANIA V ŠJ

       • ROZVRH HODÍN – skrátené vyučovanie v prvých dňoch školského roka:
        • žiaci 1. rčníka sa učia 3 hodiny od 3.9. do 10.9.2021, po skončení vyučovania začínajú aktivity v ŠKD
        • žiaci 2. – 4. rčníka sa učia 4 hodiny od 3.9. do 7.9.2021
        • žiaci 5. – 9. rčníka sa učia 5 hodín od 3.9. do 7.9.2021

        

       • STRAVOVANIE V ŠJ – harmonogram (3.9. – 7.9.2021):

       Po 4. hodine

       11:40 - 12:10  - 1,2r

       12:10 - 12:35 - 5,8r

       Po 5. hodine

       12:35 - 13:00 - 6,7,9r

       13:00 - 13:25 - 3,4r

       Odhlasovanie a prihlasovanie stravy:

       • Žiaka je mžné odhlásiť, prípadne prihlásiť na stravu: v pondelok do 7.00 h ráno, v ostatné dni 1 deň vopred, najneskôr do 14.00 h.
       • V prvý deň neprítmnosti stravníka je možné odobrať stravu od 11:30 do 12.00 h.
       • Odhlasvanie a prihlasovanie stravy: elektronicky cez STRAVA.CZ, alebo telefonicky 0901 909 038

        

       ODCHOD ZO ŠKOLY

       • Žiaci 5. – 9. ročníka odchádzajú po skončení vyučovania a elektronickom odhlásení dochádzky (pomocou čipu) z areálu školy HLAVNÝM VCHODOM.
       • Žiaci 1. – 4. ročníka odchádzajú po skončení vyučovania z areálu školy HLAVNÝM VCHODOM na základe telefonického dohovoru, alebo písomného oznámenia (aj EduPage) zákonným zástupcom triednej učiteľke, alebo vychovávateľke v ŠKD.

        

       ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ (ŠKD) - OHLASOVANIE DETÍ

       • Vstup rodičov do budovy a pohyb medzi deťmi vo vonkajších priestoroch je zakázaný.
       • Rodičia sa môžu pohybovať LEN v priestore pod pergolou t.j. pred vchodom do budovy.
       • Preberanie detí zo ŠKD: 11:35 – 17:00 hod.
       • OHLASOVANIE DETÍ – TELEFONICKY: rodičia nahlásia odchod svojho dieťaťa telefonicky a na pergole pred dverami do budovy školy (1. stupeň ZŠ) čakajú na jeho príchod.

       ŠKD (1. ročník – p.v. Kompasová):   0951 330 708

       ŠKD (2. ročník – p.v. Arpášová):       0950 291 969

       ŠKD (3. ročník – p.v. Bothgálová):    0951 330 705

       ŠKD (4. ročník – p.v. Šlosárová):      0951 330 706

       V prípade potreby je možné na ohlásenie svojho dieťaťa použiť VIDEO-VRÁTNIKA.

        

       VŠEOBECNÉ POVINNOSTI ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU

       Zákonný zástupca:

       • Dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú Podmienky prevádzky základnej školy v školskom roku 2021/2022.
       • Do školy posiela iba zdravého žiaka. Ak sa žiak ráno sťažuje na bolesti hlavy, nádchu, má teplotu, kašeľ a pod. nesmie prísť do školy.
       • Je zodpovedný za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode do ZŠ a odchode žiaka zo ZŠ (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).  Zabezpečí svojmu dieťaťu dve rúška (jedno bude v skrinke) a papierové jednorazové vreckovky.
       • Predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné Vyhlásenie o bezpríznakovosti elektronicky cez EduPgae, alebo prostredníctvom tlačiva  (k dispozícii na web stránke školy - www.zsgorzdova.sk)
       • V prípade, že je u žiaka podozrenie alebo potvrdené ochorenie COVID-19 v domácom prostredí, bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a riaditeľa školy.
       • V prípade, že je u žiaka podozrenie alebo potvrdené ochorenie COVID-19 v školskom prostredí, bezodkladne si svoje dieťa príde vyzdvihnúť.
       • Povinnosťou zákonného zástupcu je bezodkladne nahlásiť karanténu, ak bola u žiaka nariadená detským lekárom alebo príslušným RÚVZ. Za týchto podmienok bude žiak zo školy vylúčený.
       • Zákonný zástupca odprevádza svoje dieťa k hlavnému vchodu. Do budovy školy NEVSTUPUJE! Do školy sprevádza svoje dieťa iba 1 rodič a dodržuje opatrenia školy. Bočné vchody budú po 8.00 hod. uzamknuté. Otvoria sa opäť o 11.00 hod.
       • V prípade nutnosti vstúpiť do vnútorných priestorov školy (prevzatie chorého dieťaťa, úrazu) použije kontaktné t.č.: 0904 618 014, má na tvári rúško a ruky si pri vchode vydezinfikuje.
       • Dodržuje upozornenia zverejnené piktogramami na vchodových dverách a v priestoroch školy.

        

       KONTAKTY

       Zborovňa 1. stupeň (1.-4. ročník): 0901 909 132

       Zborovňa 2. stupeň (5. ročník): 0910 756 832

       Školská jedáleň: 0901 909 038

       Sekretariát školy: 0904 618 014

       Email: zsgorazdova@zsgorazdova.sk

       Kontaktovať pedagógov a vedenie školy je možné aj prostredníctvom EduPage

        

        

        

       V Nitre 30.9.2021                                                                                    Vedenie ZŠ s MŠ sv. Gorazda

     • ODHLASOVANIE OBEDOV CEZ STRAVA.CZ
      • ODHLASOVANIE OBEDOV CEZ STRAVA.CZ

      • Dovoľte, aby sme Vás zoznámili s novinkou, ktorú sme pre Vás pripravili v Školskej jedálni.

       Od nového školského roka 2021/2022 prechádza Školská jedáleň na nový jednotný systém elektronickej evidencie stravovania strava.cz

       Prostredníctvom internetu, môže prihlásený stravník skontrolavať svoje platby, zistiť aktuálny stav konta, prezrieť si jedálny lístok a ďalšie služby.

        

       Pre registráciu stravníkov a pre odhlasovanie stravy na internete postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

        

       Registrácia do služby strava.cz

       1. Žiaci prihlásení na stravu na začiatku školského roka prostredníctvom triednych učiteľov získavajú registráciu do internetovej aplikácie strava.cz automaticky. Prihlasovacie údaje do systému sú zasielané rodičom v prvý deň šklského vyučovania spolu so Zápisným lístkom na stravaovanie v ŠJ.

       2. Noví stravníci, ktorí sa registrujú na stravu v priebehu školského roka - pre ďalšie pokyny kontaktujte kanceláriu vedúcej Školskej jedálne: 0901 909 038

       3. mobilná aplikácia: Google Play / App Store

       4. internetová aplikácia: www.strava.cz/strava

        

       Odhlasovanie stravy používateľom

       1.  Pri prvom prihlásení zadajte vo Výbere jedálne: 90535 alebo použite Vyhľadať jedáleň.

       2. V ďalšom dialógu na www.strava.cz  sa zobrazí položka Používateľ 1. Jazyk si vyberiete kliknutím na skratku jazyka vpravo hore CZ SK EN.

       3. Vyplňte a potvrďte položky Používateľ a Heslo, ktoré ste si získali od vedúcej stravovania.  Odporúča sa zaškrtnúť Uložiť údaje.  Stlačte zelené tlačítko Prihlásiť. Ste prihlásený do systému a môžete odhlasovať stravu.

       4. Pre odhlasovanie stravy vyberte menu Objednávky. Vykonajte požadované zmeny svojich odhlášok kliknutím na príslušný deň/druh jedla. Zmeny nezabudnite uložiť potvrdením zeleného tlačítka Odoslať.

       5. Zo systému sa odhlásite kliknutím v menu vpravo hore Odhlásiť sa.

        

       Ďalšie pokyny, podrobnosti a návody nájdete  na www.strava.cz

       alebo https://www.strava.cz/Strava/Stravnik/Napoveda

     • Hodnotenie uskutočneného vzdelávania
      • Hodnotenie uskutočneného vzdelávania

      • V zmysle § 69 ods. 1 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch poskytovateľ vzdelávania Základná škola s materskou školou sv. Gorazda, Dlhá 78, 949 01 Nitra uverejňuje na svojom webovom sídle hodnotenie uskutočneného vzdelávania.
     • Pedagogický asistent - výberové konanie na obsadenie pracovného miesta
      • Pedagogický asistent - výberové konanie na obsadenie pracovného miesta

      • Voľné pracovné miesto obsadzované v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ na dobu do 31. 08. 2022

       Kategória PZ: pedagogický asistent – asistent učiteľa

       Termín nástupu: 01. 09. 2021

       Pracovný pomer: doba určitá, úväzok 100%

       • pracovné miesto bude obsadzované v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ na dobu do 31. 08. 2022

        

       Požiadavky na uchádzačov:

       Kvalifikačné predpoklady

       • predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického asistenta sú uvedené v prílohe č. 6)

        

       Zoznam požadovaných dokladov:

       • žiadosť o prijatie do zamestnania
       • profesijný životopis
       • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
       • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

        

       Úspešný uchádzač pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu:

       • doloží potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
       • poskytne na účel preukázania bezúhonnosti okresnému úradu v sídle kraja údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov

        

       Platové podmienky:

       • funkčný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

        

       Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so životopisom a súhlasom na spracovanie osobných údajov zasielajte elektronicky na adresu: zsgorazdova@zsgorazdova.sk   do 23. 08. 2021. Na osobný pohovor budú pozvaní iba vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady.

        

       KONTAKT:

       Zamestnávateľ: Základná škola s materskou školou sv. Gorazda, Dlhá 78, 949 01  Nitra

       Riaditeľ školy: PaedDr. Anna Fabišová, 0904 704 964

       Kontakt: 09040 618 014, email: zsgoradova@zsgorazdova.sk    

     • Kto má nárok na dotáciu na stravu od 1.9.2021?
      • Kto má nárok na dotáciu na stravu od 1.9.2021?

      • Ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ

       Plošné poskytovanie dotácii na stravu ZŠ sa od 1.9.2021 ruší

       Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť nové právne úpravy, ktoré od nového školského roku 2021/2022 prinášajú zmeny v poskytovaní dotácií na stravu - ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie.

       Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus. V nadväznosti na uvedené dochádza k zmene okruhu oprávnených detí a dotácia sa poskytuje:

       a) Ak zákonný zástupca nepoberá daňový bonus na dieťa.

          Čestné vyhlásenie, ktoré je nutné vypísať a odovzdať na sekretariát školy (v prílohe).

       b) Zákonný zástupca je poberateľ príspevku v hmotnej núdzi.

          Potvrdenie vydáva automaticky ÚPSVaR.

       c) Príjem rodiny je pod úrovňou životného minima.

          Rodič si musí požiadať o posúdenie ÚPSVaR a potrebuje k tomu potvrdenie o príjme od zamestnávateľa.

       Dotáciu na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách je možné poskytnúť aj na:

       d) deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku (5 ročné deti v poslednom ročníku MŠ), nakoľko na tieto deti nie je možné si uplatniť z dôvodu veku dieťaťa nárok na zvýšený daňový bonus,[1] ale je možné si uplatniť nárok na tzv. dvojnásobný daňový bonus.

       e) deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré dovŕšili 6 rokov veku a v ZŠ, ktoré nedovŕšili 15 rokov veku ak žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili (osoby so zdaniteľným príjmom), alebo si nemohli v zmysle zákona o dani z príjmov uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus (napr. poberatelia dôchodkov, nezamestnaní).

       Upozorňujeme, aby rodičia tejto kategórie detí (od 6 do 15 rokov), ktorí majú nárok na uplatnenie si zvýšeného daňového bonusu uprednostnili uplatnenie si tohto daňového bonusu, nakoľko ak sa na dieťa poskytne dotácia na stravu v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách zanikne im nárok na akýkoľvek daňový bonus úplne.

       f) deti v ZŠ, ktoré už dovŕšili 15 rokov veku (napr. z dôvodu opakovania ročníka, odkladu povinnej školskej dochádzky), nakoľko na tieto deti nie je možné z dôvodu veku dieťaťa si uplatniť zvýšený daňový bonus, ale je možné si uplatniť nárok na tzv. základný daňový bonus.

       Nárok na poskytnutie dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách preukazuje zákonný zástupca dieťaťa čestným vyhlásením, a to nezávisle od veku dieťaťa, t.j. povinnosť predloženia čestného vyhlásenia sa vzťahuje aj na zákonných zástupcov detí, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku a sú v poslednom ročníku MŠ, resp. deti, ktoré dovŕšili 15 rokov veku.

        

       Odovzdávanie dokladov: osobne na sekretariáte školy, alebo emailom (jedalen@zsgorazdova.sk) po telefonickom dohovore s vedúcou ŠJ (tel.č. 0901 909 038).

     • MAKSÍK
      • MAKSÍK

      • Máme tu vyhodnotenie celoročnej usilovnej práce  žiakov  2. - 4. ročníka, ktorí sa zapojili do súťaže MAKSÍK.
     • Bylinkovisko
      • Bylinkovisko

      • Dnes sme započali práce na našom EAP a spravili sme prvú vec. Za pomoci rodičov sme zhromaždili prekrásne bylinky. Pani učiteľka a štvrtáci sa pustili do roboty, vytiahli motyčky, lopaty, hrabličky a zo starého záhonu vykúzlili za jedno pracovné vyučovanie toto prenádherné bylinkovisko. Sme si takmer istí, že aj ostatné kroky v našom pláne pôjdu takto od ruky. Vieme predsa vyhrnúť rukávy a spraviť kus dobrej roboty. Už teraz sa tešíme na limonády z mäty a podobne. 
   • Kontakt

    • Základná škola s MŠ sv. Gorazda v Nitre
    • zsgorazdova@zsgorazdova.sk
    • Dlhá 78, 949 01 Nitra IČO: 00588041 DIČ: 2021253069 EDUID: 100005744 Slovakia
    • Základná škola: 0904 618 014 Materská škola: 0911 931 750 Riaditeľka školy: 0904 704 964, riaditelnr@gmail.com Zástupca: 0901 909 131, robert.krajcir@zsgorazdova.sk Zborovňa 1. stupeň ZŠ: 0901 909 132 Zborovňa 2. stupeň ZŠ: 0910 756 832
    • Dlhá 78, 949 01 Nitra IČO: 37869108 DIČ: 2021760983 Právna forma: Združenie
    • ŠKD (1. ročník – p.v. Kompasová): 0951 330 708 ŠKD (2. ročník – p.v. Arpášová): 0950 291 969 ŠKD (3. ročník – p.v. Bothgálová): 0951 330 705 ŠKD (4. ročník – p.v. Šlosárová): 0951 330 706
    • Vedúca ŠJ: 0901 909 038 (nahlasovanie stravy) jedalen@zsgorazdova.sk
    • admin@zsgorazdova.sk
   • Prihlásenie