• Novinky

     • Projekt „Čítame radi“
      • Projekt „Čítame radi“

      • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci so Združením vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky vyhlasilo výzvu na podávanie žiadostí o rozvojový projekt „Čítame radi“.
     • Vzdelávanie on-line pokračuje ďalej
      • Vzdelávanie on-line pokračuje ďalej

      • Z dôvodu pretrvávajúcej vážnej epidemickej situácie, Vás informujeme, že deti a žiaci sa od pondelka 1. 2. 2021 do škôl zatiaľ nevrátia. Polročné prázdniny sa v termíne 1. februára 2021 neuskutočnia.

       Vážení rodičia, na základe dostupných informácií oznámených ministrom školstva, z dôvodu pretrvávajúcej vážnej epidemickej situácie, Vás informujeme, že deti a žiaci sa od pondelka 1.2.2021 do škôl zatiaľ nevrátia.

       Rozhodnutím ministra školstva sa polročné prázdniny v termíne 1. februára 2021 neuskutočnia. 

       Vzdelávanie bude aj naďalej prebiehať v online prostredí podľa stanovených rozvrhov.

        

       PaedDr. Anna Fabišová

       riaditeľka školy

     • ZŠ: začiatok vyučovania od 11.1.2021
      • ZŠ: začiatok vyučovania od 11.1.2021

      • Od 11. 1. 2021 prechádzajú žiaci ročníkov 1.-4. na vzdelávanie dištančnou formou.

       Vážení rodičia, milí žiaci,

       vzhľadom na súčasnú epidemickú situáciu, na základe vyhlášky RÚVZ v Nitre zo dňa  4. 1. 2021 a podľa rozhodnutia ministra školstva  zo dňa  5. 1. 2021, po prázdninách t.j. od 11. 1. 2021 prechádzajú žiaci ročníkov 1.-4. na vzdelávanie dištančnou formou, v obvyklom online prostredí, do odvolania (rozvrhy  budú  zverejnené cez informačný systém EduPage v piatok 8.1.2021).

       Žiaci ročníkov 5.-9. pokračujú   v dištančnom vzdelávaní   podľa doteraz  nastaveného rozvrhu.

        

       PaedDr. Anna Fabišová

       riaditeľka školy

     • MŠ: prevádzka sa prerušuje od 11.1.2021
      • MŠ: prevádzka sa prerušuje od 11.1.2021

      • Prerušenie prevádzka materskej školy od 11. 1. 2021  do odvolania.

       Vážení rodičia detí MŠ,

       oznamujeme Vám, že Rozhodnutím  zriaďovateľa čís. š 1/ 2021 zo dňa 7. 1. 2021, na základe Rozhodnutia ministra školstva číslo: 2021/9418:1-A1810  zo dňa 5. 1. 2021 a Vyhlášky RÚVZ v Nitre zo dňa 4. 1. 2021 z dôvodu  vážnej epidemickej situácie podľa § 2 ods. (1) podľa § 48 ods. 4 písm. c), e) a j) zákona č. 355/2007 Z. z.  o nariadení zákazu prevádzky zariadení pre deti a mládež, ktoré poskytujú výchovu, vzdelávanie a starostlivosť o deti do 7 rokov veku (dojčenského, batolivého a predškolského veku) podľa § 24 ods. 1 pís a), c) zákona č. 355/2007 Z. z.  sa prerušuje prevádzka materskej školy od 11. 1. 2021  do odvolania.

       Rozhodnutie zriaďovateľa: PDF

       PaedDr. Anna Fabišová

       riaditeľka školy

     • e-Školy pre budúcnosť
      • e-Školy pre budúcnosť

      • Digitálna gramotnosť predstavuje zdravo sebavedomé, bezpečné a kritické používanie širokej škály digitálnych technológií na získavanie informácií, komunikáciu a základné riešenie problémov vo všetkých aspektoch života. Je nevyhnutná pre vzdelávanie, prácu a aktívnu účasť na dianí v spoločnosti.
     • ENTER MICRO:BIT
      • ENTER MICRO:BIT

      •   

       V budúcnosti bude 9 z 10 pracovných miest vyžadovať digitálne zručnosti. Navyše robotizácia a automatizácia so sebou prinášajú ďalšie riziká pre pracovný trh.

     • Dištančné vzdelávanie žiakov 1. – 9. ročníka
      • Dištančné vzdelávanie žiakov 1. – 9. ročníka

      •  Od 11. januára 2021 sa začina díštančné vyučovanie pre všetky ročníky ZŠ (do odvolania).

       Vzhľadom na okolnosti súvisiace s pandémiou a so zavedením „lockdownu“ na území  SR do 24.1.2021 upravujem výchovno – vzdelávací proces v súlade s usmernením Ministerstva školstva SR a v zmysle pokynov ŠPU nasledovne :

        

       Žiaci na I. stupni

       Od  11.1.2021 (do odvolania) prechádzajú aj žiaci z  I. stupňa na dištančné vzdelávanie z domu.

       ŠKD v tomto týždni nebude otvorený.

        

       Žiaci na II. stupni

       1. Pokračujeme vo vzdelávaní podľa doterajšieho už nastaveného dištančného rozvrhu.
       2. Klasifikáciu žiakov za I. polrok je možné v prípade nízkeho počtu známok u žiakov posunúť k 31.3.2021, ale aj ukončiť v riadnom termíne, čo uprednostňujeme. Žiaci nech sa teda usilujú získať, či  opraviť si známky z jednotlivých predmetov. Budete na on–line hodinách častejšie preskúšaní, treba sa i naďalej pravidelne učiť a nepodceňovať zadané povinnosti.

       3. Naďalej platí, že v dopoludňajších hodinách si každý žiak plní školské povinnosti.

       4. Veľmi odporúčame žiakom dodržiavať, i pri vyučovaní z domu, základný štandard osobnej hygieny a úpravy (tričko, tepláky, umytý, učesaný) na vyučovanie. Nie je vhodné, aby bol žiak celé dni v pyžame alebo len za počítačom.

       5. V popoludňajších hodinách veľmi odporúčame žiakom prechádzku v prírode.

       6. Ruší sa Testovanie 5  v piatom ročníku.

       7. Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia v dňoch 3.-4. mája 2021. Kritériá si určuje každá stredná škola individuálne.  Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v rámci prijímacích skúšok na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční v prvom termíne 5. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 6. a 7. mája 2021. Je potrebné sledovať ich webové stránky. Výchovný poradca PaedDr. K. Koprdová Vám bude priebežne zasielať všetky nové informácie, ktoré jej budú doručené.

       8. Testovanie 9 prebehne, a to v dňoch  9.-10.jún 2021

       On-line vyučovanie prebieha v aplikácii ZOOM podľa aktualizovaného rozvrhu. Žiak sa min. 5 min pred začiatkom on-line hodiny prihlási do EduPage. V ľavom menu vyberie položku Triedna kniha a klikne na modrú ikonu kamery umiestnenú vedľa názvu vyučovacej hodiny, ktorá nasleduje.

        

       Organizácia on-line vyučovacích hodín a prestávok

       1. hodina 8.00  –  8.45

       2. hodina 8.55  –  9.40

       3. hodina 9.55  – 10.40

       4. hodin 10.50 – 11.35

       5. hodina 11.45 - 12.30

        

       Riešenie technických problémov:  admin@zsgorazdova.sk

     • Máme nové tituly
      • Máme nové tituly

      • Pýtate sa kde? V našej školskej knižnici!

        

       160 knižných titulov sme za symbolickú cenu zakúpili v občianskom združení Podaj mi ruku Nitra. Táto organizácia pomáha ľuďom v núdzi a sociálne slabším rodinám. Náš malý príspevok tiež pomohol. Prispeli sme na zaplatenie časti nájomného pre pani s dieťaťom v núdzi. Pomohli sme si navzájom.

       Milí čitatelia, tešíme sa na Vás.     

        

       Školská knižnica

     • Videli sme hviezdu
      • Videli sme hviezdu

      • Štvrtáci mali čo robiť posledné týždne. Vymysleli si, že vyrobia vianočny film. Kedže divadelné predstavenie nemôže byť. Film je ale niečo, čo sme ešte nerobili. Tak nás čakala poriadna výzva. Zatial je to v štádiu výroby, ale máme už prvé výsledky, tak sme sa rozhodli Vás nimi potešiť. A nezabudnite, zostante naladení.
       S láskou štvrtáci.