• AKTUALITY - školské aktivity

   • Zápis do 1. ročníka

    Zápis do 1. ročníka

    09.05.2021 11:37
    Naši predškoláci mali veľký deň. Boli slávnostne zapísaní do 1. ročníka. Už sa tu na nich veľmi tešíme. 

   • Hviezdoslavov Kubín 2021 - školské kolo

    Hviezdoslavov Kubín 2021 - školské kolo

    30.04.2021 09:03
    19. apríla 2021 sa konalo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín.

    Po úspešnom absolvovaní triedneho kola sa na tento deň pripravovalo 12 žiakov druhého stupňa.

    Súťažilo sa v dvoch kategóriách: II. kategória (5.- 6. ročník) a III. kategória (7.-9. ročník). Žiaci sa predviedli pri prednese poézie i prózy. Od svedomitej prípravy ich neodradila ani dištančná forma vzdelávania a realizácia súťaže v online prostredí. Traja žiaci nás budú reprezentovať aj v okresnom kole.

    Na víťazných pozíciách sa umiestnili:

    Próza

    II. kategória:

    1. miesto – Filip Virág (5. ročník)
    2. miesto – Monika Koprdová (6. ročník)
    3. miesto – Nina Mandelíková (5. ročník)

    III. kategória:

    1. miesto - Natália Magdziaková (7. ročník)
    2. miesto - Sofia Mináriková (7. ročník)
    3. miesto - Eva Turčeková (7. ročník)

    Poézia

    II. kategória:

    1. miesto – Lukáš Gronský (6. ročník)

     

    Všetkým recitátorom gratulujeme!

     

   • Matematická Pytagoriáda

    Matematická Pytagoriáda

    23.04.2021 20:01
    Aj v tomto školskom roku, ktorý sa nesie v znamení dištančného vzdelávania, sa žiaci druhého stupňa zúčastnili matematickej súťaže Pytagoriáda. Súťažili online, zo svojich domovov. A sme veľmi hrdí na to, ako sa im darilo.

    Do školského kola sa spolu zapojilo 39 žiakov. Úspešne ho zvládlo 8 piatakov, 7 šiestakov, 1 siedmačka a 2 ôsmaci.

    Do okresného kola bolo organizátormi pozvaných 8 žiakov druhého stupňa. Tri piatačky: Klára Majerníková, Krsitína Mináriková a Adela Parayová a dvaja žiaci 8. ročníka: Eva Horváthová a Michal Pikus boli úspešnými riešiteľmi okresného kola.

    V utorok 13. apríla 2021 prebehlo  online okresné kolo matematickej PYTAGORIÁDY v kategóriách - tretí, štvrtý  a  piaty ročník. Z tretej triedy nás reprezentovali A. Belovičová a M. Hanulová, štvrtáci M. Bezáková a M. Snovák.

    Darilo sa im veľmi dobre, pretože v meraní síl s ostatnými rovesníkmi z okresu, všetci naši žiaci skončili medzi úspešnými riešiteľmi.

    Všetkým zapojeným súťažiacim ďakujeme a úspešným riešiteľom blahoželáme!

   • Naša Zem má sviatok

    Naša Zem má sviatok

    23.04.2021 19:49
    Dňa 22.4.2021 sme v našej triede oslávili Deň Zeme.

    Hneď ráno sme si vyrobili špeciálne korunky, ktoré nám počas dňa pripomínali našu Zem. V rámci prvouky sme zasadili štyri korene rajčiakov, vyrobili sme plagáty s témou Dňa Zeme.

    Matematika, čítanie aj prvouka sa niesli v duchu týchto osláv. Na záver sme si pozreli film venovaný tomuto sviatku. Dozvedeli sme sa v ňom, ako si Zem môžeme lepšie chrániť.                                           

    Druháci

    „Nepýtaj sa, čo môže urobiť Tvoja Zem pre Teba. Pýtaj sa, čo môžeš urobiť Ty pre svoju Zem."   J. F. Kennedy

     

   • Zápis do materskej školy 2021/2022

    Zápis do materskej školy 2021/2022

    23.04.2021 18:39

    ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY na školský rok 2021/2022 bude prebiehať 3. - 4. mája 2021 od 15.00 do 17.00 hod.  v priestoroch MŠ. POKYNY k zápisu do MŠ: PDF

    ZŠ s  MŠ sv. Gorazda, Dlhá 78, 949 01 NITRA oznamuje zákonným zástupcom, že

    ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY na školský rok 2021/2022

    bude prebiehať v čase 

    3. - 4. mája 2021 od 15.00 do 17.00 hod.

    v priestoroch MŠ

     

    PODMIENKY ZÁPISU DO MŠ:

    • Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe elektronickej žiadosti - prihlášky zákonného zástupcu, alebo zástupcu zariadenia, spravidla od troch do šiestich rokov veku, ktorú podáva riaditeľke ZŠ s materskou školou. Elektronická prihláška sa nachádza na  stránke EduPage školy./ www.zsgorazdova.sk /
    • ZÁPIS:
     • Prihlášku, podanú elektronicky, vytlačí škola a bude v deň zápisu poskytnutá na podpis. Prihlášku je potrebné podpísať obidvoma zákonnými zástupcami. V prípade ak sa zápisu  nezúčastnia obidvaja rodičia, podpísanú žiadosť oboma zákonnými zástupcami je možné doručiť dodatočne poštou, alebo osobne na sekretariát školy najneskôr do 28. mája 2021 v čase do 15.30 hod.
     • Zároveň je potrebné doložiť potvrdenie všeobecného lekára pre deti a dorast /Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti  navštevovať MŠ/
     • Potvrdenie lekára musí obsahovať okrem iného aj údaj o povinnom očkovaní/.
    • Ak má dieťa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, k žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.
    • Riaditeľka ZŠ s MŠ sv. Gorazda  vydá do 15. júna 2021 rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa , ktoré si rodič vyzdvihne osobne vo vopred stanovenom termíne určenom a zverejnenom na stránke školy.
    • V rozhodnutí o prijatí dieťaťa do materskej školy môže riaditeľka ZŠ s MŠ určiť adaptačný alebo diagnostický pobyt dieťaťa, ktorý nesmie byť dlhší ako tri mesiace.

    Úplná žiadosť obsahuje: správne vyplnenie žiadosti, podpis obidvoch zákonných zástupcov,  potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa - spôsobilosť navštevovať MŠ, ktorého súčasťou musí byť aj informácia o očkovaní.

    SPÁDOVÁ MATERSKÁ ŠKOLA:

    • Podľa § 59a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) povinné predprimárne vzdelávanie bude dieťa plniť v obci, v ktorej má trvalý pobyt v spádovej materskej škole, ak zákonný zástupca pre dieťa nevyberie inú materskú školu.
    • Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na povinné predprimárne vzdelávanie. 
    • Na rozhodnutia riaditeľov súkromných a cirkevných materských škôl o veciach podľa § 5 ods. 14 písm. a) až g) zákona č. 596/2003 Z. z. sa nevzťahuje Správny poriadok.

    KRITÉRIA PRIJATIA:

    • Deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné t.j. deti, ktoré do 31.8.2021 dovŕšia 5 rokov veku, podľa § 28a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
    • Deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania (predtým deti s odkladom povinnej školskej dochádzky),
    • Deti, ktoré majú súrodencov v našej ZŠ a MŠ,
    • Deti, ktoré do 31.12.2021 dovŕšia 3 roky veku, s nástupom do materskej školy k 1.9.2021

     

     

    PONÚKAME:

    • Predprimárne vzdelávanie v 3 triedach na základe školského vzdelávacieho programu „PLAMIENOK LÁSKY“,
    • Výchovu v kresťanskom duch spojenú s ľudovými a kultúrnymi hodnotami a tradíciami,
    • Rozvoj nadania a talentu detí v záujmových aktivitách a krúžkoch:
    • futbalový,
    • anglický krúžok,
    • výtvarno-keramický,
    • krúžok ľudového tanca a tradícií
    • Pobyt v peknom prostredí, výlety, exkurzie,
    • Akcie organizované v spolupráci s rodičmi, základnou školou - spoločné akcie napr. otvorená hodina pre predškolákov, rodičovský ples, účasť sv. omšiach

     

    PRED NÁSTUPOM DO MŠ: PDF

     

   • Edukačné videá pre rodičov predškolákov, prvákov ale aj starších žiakov.

    Edukačné videá pre rodičov predškolákov, prvákov ale aj starších žiakov.

    21.04.2021 12:21
    Edukačné videá pre rodičov predškolákov i prváčikov + edukačné videá s prevenčnou tematikou pre starších žiakov.

    Dávame do pozornosti edukačné videá z dielne CPPPaP Námestovo na rôzne témy.

    Nasledujúce odkazy sú vhodné pre rodičov predškolákov ale kľudne aj prváčikov. Vo videách sa dozviete ako môžete rozvíjať jednotlivé zručnosti a schopnosti vašich detí jednoducho aj v domácom prostredí.

     

    Nájdete tu však aj videá pre starších žiakov, s prevenčnou tematikou, napríklad:

     

    Neváhajte sa videami inšpirovať a a obohatiť si tak vaše domáce vzdelávanie.

   • Biologická olympiáda

    Biologická olympiáda

    19.04.2021 11:25
    Vo štvrtok 8.4.2021 sa konalo okresné kolo biologickej olympiády kategórie E.

    Zúčastnili sa ho dve naše žiačky:
    Eva Turčeková (7. roč.) v odbornosti zoológia
    Monika Koprdová (6. roč.) v odbornosti botanika

    Obe sa stali úspešnými riešiteľkami.

    Srdečne blahoželáme.

   • OZNAM - obnovenie prevádzky na 2. stupni ZŠ pre žiakov 8. a 9. ročníka od 19. apríla 2021

    OZNAM - obnovenie prevádzky na 2. stupni ZŠ pre žiakov 8. a 9. ročníka od 19. apríla 2021

    16.04.2021 14:27
    Od 19. apríla 2021 sa obnovuje školské vyučovanie pre žiakov 8. a 9. ročníka.

    Vážení rodičia,

    na základe Rozhodnutia ministra (PDF) s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 160 zo 17. marca 2021 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 169 z 24. marca 2021 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 176 z 31. marca obnovuje školské vyučovanie pre žiakov 8. a 9. ročníka.

    Žiaci  5. -  7. ročníka ZŠ  pokračujú  aj naďalej v dištančnej forme vzdelávania podľa doteraz platných  rozvrhov. Nástup žiakov 5. – 7. ročníka do školy je určený na 26. apríla 2021.

     

    Požiadavky k nástupu do školy pre žiakov 8. – 9. ročníka:

    1. čestné vyhlásenie rodiča o bezinfekčnosti a absolvovaní PCR testu na ochorenie covid-19 alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie nie staršieho ako 7 dní s negatívnym výsledkom – elektronicky cez EduPage alebo prostredníctvom tlačiva zo školskej stránky

    2. Potvrdenie o absolvovaní antigénového testu žiaka certifikovaného na území európskej únie na ochorenie covid-19 nie starší ako 7 dní s negatívnym výsledkom - predložiť k nahliadnutiu

   • Triedne kolo sútaže Hviezdoslavov Kubín

    Triedne kolo sútaže Hviezdoslavov Kubín

    14.04.2021 08:43
    V pondelok 12.4. 2021 mali druháci triedne kolo sútaže Hviezdoslavov Kubín.

    Víťazmi sa stali:

    1.miesto: O. Šinkovič, H. Šabíková,

    2.miesto : Ľ. Baranová,

    3.miesto : L. Chobotová.

    Víťazom blahoželame!

     

     

   • Kontakt

    • Základná škola s MŠ sv. Gorazda v Nitre
    • zsgorazdova@zsgorazdova.sk
    • Dlhá 78, 949 01 Nitra IČO: 00588041 DIČ: 2021253069 EDUID: 100005744 Slovakia
    • Základná škola: 0904 618 014 Materská škola: 0911 931 750 Riaditeľka školy: 0904 704 964, riaditelnr@gmail.com Zástupca: 0901 909 131, robert.krajcir@zsgorazdova.sk Zborovňa 1. stupeň ZŠ: 0901 909 132 Zborovňa 2. stupeň ZŠ: 0910 756 832
    • Dlhá 78, 949 01 Nitra IČO: 37869108 DIČ: 2021760983 Právna forma: Združenie
    • ŠKD (1. ročník – p.v. Kompasová): 0951 330 708 ŠKD (2. ročník – p.v. Arpášová): 0950 291 969 ŠKD (3. ročník – p.v. Bothgálová): 0951 330 705 ŠKD (4. ročník – p.v. Šlosárová): 0951 330 706
    • Vedúca ŠJ: 0901 909 038 (nahlasovanie stravy) jedalen@zsgorazdova.sk
    • admin@zsgorazdova.sk
   • Prihlásenie