• AKTUALITY - školské aktivity

   • ADVENT

    ADVENT

    01.12.2021 12:34
    Začíname nový liturgický rok.

    Pápež František  nás povzbudzuje týmito slovami: „Náš život sa stáva krásnym a šťastným, keď očakávame niekoho, kto je nám drahý a je pre nás dôležitý. Nech nám tento Advent pomáha, aby sa naša nádej premenila na istotu, že Ten, ktorého očakávame nás miluje a nikdy nás neopustí“.  

    Advent je teda časom očakávania a zároveň časom príprav.  Je to obdobie dvojakého očakávania a to narodenia Ježiša Krista a jeho druhého príchodu. Preto je advent rozdelený na dve časti. Prvá časť dáva dôraz na očakávanie druhého príchodu Krista a druhá časť začínajúca 17. decembrom je prípravou  na stretnutie sa  s Ježišom pri jasliach.

    Ako sa pripravíme? Čo mu darujeme? Čím mu urobíme radosť? Každá naša modlitba, každý dobrý skutok, čas, ktorý venujeme iným,  naša štedrosť a radosť, dobré slovo, úsmev na tvári, blízkosť,....srdce plné lásky,  to všetko vyvolá úsmev a radosť aj na Ježišovej  tvári.  Tak vykročme na túto cestu a nedajme sa ničím znechutiť, pretože On je pre nás tým najväčším darom.

   • MŠ: Prerušenie dochádzky (28.-29.10.2021)

    MŠ: Prerušenie dochádzky (28.-29.10.2021)

    01.11.2021 10:07
    Prerušenie dochádzky detí do MŠ z technických a organizačných dôvodov.

    Vážení rodičia detí MŠ,
    oznamujeme Vám, že rozhodnutím zriaďovateľa Rímskokatolícka cirkev Farnosť Nitra Chrenová š 68/2021 sa v dňoch od 28. 10. 2021 (štvrtok) do 29. 10. 2021 (piatok) vrátane prerušuje dochádzka detí do MŠ z technických a organizačných dôvodov.

    Rozhodnutie: TU

    PaedDr. Anna Fabišová
    riaditeľka školy

   • Oznam - ospravedlnenie neprítomnosti žiaka rodičom

    Oznam - ospravedlnenie neprítomnosti žiaka rodičom

    20.10.2021 08:12
    Ospravedlnenie neprítomnosti žiaka rodičom sa predlžuje.

    Rozhodnutie ministra školstva Číslo: 2021/18439:2-A1810, ktorým sa s účinnosťou od 18. 10. 2021 mení rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2021/18439:1-A1810 z 31. augusta 2021.

    Zmena sa dotýka bodu 6, ktorý znie:

    „Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota podľa § 144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z.

    ZŠ: 

    a) sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, ak ide o žiaka,

    MŠ:

    b) sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, ak ide o dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,

    c) nie je obmedzená, ak ide o dieťa, pre ktoré nie je predprimárne vzdelávanie povinné.“

    Ostatné ustanovenia rozhodnutia č. 2021/18439:1-A1810 z 31. augusta 2021 ostávajú týmto rozhodnutím nedotknuté.

   • Október – mesiac modlitby svätého ruženca

    Október – mesiac modlitby svätého ruženca

    01.10.2021 10:10
    Október je mesiac, v ktorom sa osobitným spôsobom prihovárame k Bohu cez Máriin ruženec.

    V októbri sa v našej škole modlievame každý deň ráno, pred začiatkom vyučovania, jeden desiatok sv. ruženca.

    Netreba však zabúdať modliť sa ruženec i v našich rodinách. Preto sa obraciame predovšetkým na vás, rodičov, s prosbou, aby aspoň v nastávajúcom mesiaci október ste si našli čas spolu so svojimi deťmi modliť sa modlitbu svätého ruženca vo svojej domácnosti.

     

    Ako sa modlí ruženec:

   • Registrácia na stravovanie v ŠJ (2021/2022)

    Registrácia na stravovanie v ŠJ (2021/2022)

    24.08.2021 18:23
    Začiatok prevádzky ŠJ je v piatok  3.9.2021
    • 2.9.2021 - žiaci sa na stravu prihlasujú v prvý deň školského vyučovania po skončení slávnostnej sv. omše pred kostolom sv. Martina na Chrenovej - záujem o stravu nahlásia svojej triednej učiteľke. 
    • 3.9.2021 
     • začiatok prevádzky ŠJ
     • žiaci dostanú od triednej učiteľky
      • tlačivo - Zápisný lístok stravníka na stravovanie v ŠJ
      • prihlasovacie údaje pre elektronickú administráciu stravy v novom systéme strava.cz
   • Pravidlá fungovania škôl od septembra 2021

    Pravidlá fungovania škôl od septembra 2021

    24.08.2021 17:09
    Pravidlá fungovania škôl v novom školskom roku.

    Ministerstvo školstva predstavilo pred začiatkom školského roka pravidlá fungovania škôl v novom školskom roku. Po novom nebude ministerstvo zatvárať školy plošnena nástup do školy sa nevyžaduje test pri pozitívnom prípade sa postupuje podľa pravidiel Úradu verejného zdravotníctva.

    • Test nebude podmienkou na nástup do školy. Žiakom základných škôl, ktorých rodičia prejavia záujem, budú poskytnuté prostredníctvom štátnych hmotných rezerv antigénové testy na dobrovoľné samotestovanie doma. 
    • Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy, ktoré trvá 3 a viac po sebe nasledujúcich dní rodič predloží škole „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka.
    • Školy sa nebudú plošne zatvárať ani podľa Covid automatu ani z rozhodnutia ministerstva. Zatvárať sa budú môcť iba individuálne triedy, ak sa v nich objaví pozitívna osoba. Podľa platných pravidiel ÚVZ SR vtedy idú do karantény osoby, ktoré boli v kontakte s pozitívne testovaným človekom 2 dni pred jeho testovaním. V tomto prípade prejde trieda na dištančnú výučbu, pokým sa neukončí karanténa. Rodičom vtedy tiež vzniká nárok na tzv. OČR, teda ošetrovné.
    • Rodičia môžu aj v tom školskom roku ospravedlniť žiaka na maximálne 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Nárok na OČR vtedy rodičom nevzniká. Ministerstvo školstva však upozorňuje, že ak bude rodič alebo plnoletý žiak zneužívať, žiakovi môže hroziť komisionálne preskúšanie a škola môže na túto skutočnosť upozorniť úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.
    • Novinkou je tiež možnosť zisťovania protilátok. Rodič žiaka, ktorý neabsolvoval PCR test bude môcť požiadať všeobecného lekára pre deti a dorast o test na protilátky proti ochoreniu COVID-19 po ukončení 14-dňovej karantény žiaka po kontakte s pozitívnou osobou a aj po pozitívnom výsledku samotestovania Ag testom.
    • Upozorňujeme a prosíme o rešpektovanie pravidiel ÚVZ pri návrate z augustových dovoleniek v zahraničí. 

     

     

    Infografika - COVID AUTOMAT

    Infografika - ŠKOLSKÝ SEMAFOR

    Infografika - Prehľad opatrení č. 1.

    Infografika - Prehľad opatrení č. 2.

    Infografika - Príznaky COVID-19

     

   • Zisťovanie záujmu o domáce testovanie žiakov ZŠ

    Zisťovanie záujmu o domáce testovanie žiakov ZŠ

    24.08.2021 14:21
    Prosíme  Vás, aby ste svoj záujem potvrdili vyplnením dotazníka cez EduPage do 25.8. 2021 do 18.00 hod.

    Vážení rodičia,

    V zmysle ,,Školského semaforu“ pre školský rok 2021/2022 zisťujeme záujem o domáce testovanie žiakov základnej školy antigénovými testami s krátkymi tyčinkami.

    Prosíme  Vás, aby ste svoj záujem potvrdili vyplnením dotazníka cez EduPage do 25.8. 2021 do 18.00 hod.

    Každý rodič žiaka základnej školy, ktorý prejaví záujem o antigénové testy  si ich  preberie osobne v škole od triednych učiteľov aj s návodom na použitie.

    Presný termín osobného odberu Vám oznámime.

    Vedenie školy

   • Hodnotenie uskutočneného vzdelávania

    Hodnotenie uskutočneného vzdelávania

    20.08.2021 13:08
    V zmysle § 69 ods. 1 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch poskytovateľ vzdelávania Základná škola s materskou školou sv. Gorazda, Dlhá 78, 949 01 Nitra uverejňuje na svojom webovom sídle hodnotenie uskutočneného vzdelávania.
   • KOMPARO  4 - VÝSLEDKY

    KOMPARO  4 - VÝSLEDKY

    28.06.2021 16:25
    Naši štvrtáci sa  vo štvrtok 27. 5. 2021 zúčastnili testovania  KOMPARO 4  organizovaného spoločnosťou EXAM testing.

    Mali príležitosť vyskúšať si bez stresu „tlak testovania“  a aj takýmto spôsobom sa na testovanie, ktoré ich čaká v piatom ročníku,  pripraviť. Organizátori takouto formou vyhodnotili , posúdili objektívne a nestanne, vzdelávacie výsledky našich žiakov 4. ročníka. 

    Štvrtáci obstáli vynikajúco, dosiahli výborné výsledky  zo SLOVENSKÉHO  JAZYKA  bola úspešnosť 78%, z MATEMATIKY  74%, z PRÍRODOVEDY  83% a z VLASTIVEDY  78%.  Blahoželáme!!! Dokázali , že aj napriek ohromne náročným uplynulým dvom rokom, kedy sme boli situáciou prinútení  vzdelávať sa striedavo prezenčne a dištančne, sú veľmi šikovní a pripravení sa prispôsobiť situácii a kvalitne sa vzdelávať za akýchkoľvek podmienok!  

    Z dosiahnutých  výsledkov sa  tešíme spolu s nimi a želáme im veľa chuti a síl do ďalšie štúdia vo vyšších ročníkoch na 2. stupni základnej školy J

   • MATEMATICKÝ KLOKANKO 2021

    MATEMATICKÝ KLOKANKO 2021

    23.06.2021 11:13
    Aj tento rok sa žiaci 1. stupňa zapojili do medzinárodnej matematickej súťaže s KLOKANOM .

    Vďaka originálnym, nápaditým a nezameniteľným úlohám si žiaci aj takouto formou výrazne rozvíjajú
    obrazotvornosť, predstavivosť a logické myslenie.

    Spolu súťažilo z ročníkov 1.- 4. 32 detí z toho 21 dosiahlo vynikajúce výsledky!


    Menovite najúspešnejší riešitelia:
    L. Hanulová /4. roč./
    M. Hanulová /3. Roč./ a ŠAMPIÓNOM školy sa stala A. Petričková /1. roč./

    Srdečne všetkým blahoželáme!

   • Kontakt

    • Základná škola s MŠ sv. Gorazda v Nitre
    • zsgorazdova@zsgorazdova.sk
    • Dlhá 78, 949 01 Nitra IČO: 00588041 DIČ: 2021253069 EDUID: 100005744 Slovakia
    • Základná škola: 0904 618 014 Materská škola: 0911 931 750 Riaditeľka školy: 0904 704 964, riaditelnr@gmail.com Zástupca: 0901 909 131, robert.krajcir@zsgorazdova.sk Zborovňa 1. stupeň ZŠ: 0901 909 132 Zborovňa 2. stupeň ZŠ: 0910 756 832
    • Dlhá 78, 949 01 Nitra IČO: 37869108 DIČ: 2021760983 Právna forma: Združenie
    • ŠKD (1. ročník – p.v. Kompasová): 0951 330 708 ŠKD (2. ročník – p.v. Arpášová): 0950 291 969 ŠKD (3. ročník – p.v. Bothgálová): 0951 330 705 ŠKD (4. ročník – p.v. Šlosárová): 0951 330 706
    • Vedúca ŠJ: 0901 909 038 (nahlasovanie stravy) jedalen@zsgorazdova.sk
    • admin@zsgorazdova.sk
   • Prihlásenie