• AKTUALITY - školské aktivity

   • Veľkonočný pozdrav

    Veľkonočný pozdrav

    02.04.2021 12:17
    Požehnané veľkonočné sviatky plné milostí a nádeje z Kristovho zmŕtvychvstania praje   Spoločenstvo ZŠ s MŠ sv. Gorazda v Nitre

   • Online exkurzia v TALENTCENTRE

    Online exkurzia v TALENTCENTRE

    02.04.2021 12:09
    Centrum orientácie v kariérovom rozhodovaní pre žiakov a žiačky ZŠ.

    Deň pred veľkonočnými prázdninami mali ôsmaci trošku voľnejší – namiesto posledných dvoch vyučovacích hodín sa zúčastnili na online exkurzii v TALENTCENTREJe to centrum orientácie v kariérovom rozhodovaní pre žiakov a žiačky ZŠ.

     

    Pod vedením lektora prebrali témy talent, výber povolania, informačné zdroje o trhu práce, vzdelávací systém na Slovensku a možnosť výberu strednej školy. Súčasťou bolo i zisťovanie kariérových typov.

     

    Veríme, že táto aktivita pomôže žiakom pri výbere strednej školy.

   • Marec - Mesiac knihy

    Marec - Mesiac knihy

    01.04.2021 13:14
    Marec sa už odpradávna spája nielen s príchodom jari, obdobia, kedy sa príroda opäť prebúdza k životu a kvitne v plnej svojej kráse, ale aj s neutíchajúcim zdrojom vedomostí a informácií, a síce s knihami.

    Mesiac knihy si pripomíname od roku 1955 na počesť Mateja Hrebendu, ktorý sa v tomto mesiaci narodil i zomrel. Patril k významným buditeľom a ľudovým spisovateľom a vo výraznej miere sa podieľal na šírení slovenskej knižnej kultúry.

    Mesiac knihy sme si rôznymi aktivitami  pripomenuli aj my.

    • Žiaci vyšších ročníkov  druhého stupňa si na hodine slovenského jazyka vybrali knihy, o ktorých budú na ďalších hodinách diskutovať.
    • Žiaci piateho ročníka sa stretli na čitateľskom krúžku a spoločne vyrobili záložky do kníh na tému: Moja obľúbená kniha.
    • Žiakom šiesteho a siedmeho ročníka sa na čitateľskom krúžku prostredníctvom hry: Literárna postava ožíva, podarilo na okamih priviesť k životu rôznych literárnych hrdinov či zloduchov.

    Dnes už úlohu Mateja Hrebendu - šírenie kníh a knižnej kultúry - plnia knižnice, ktoré sprístupňujú svoje knižné fondy čitateľom po celý rok.

    Neváhajte a navštívte našu školskú knižnicu!

    Veríme, že v nej každý nájde tú správnu knihu...

     

    Pozrite si ukážky z tvorby našich žiakov vo fotoalbume:

   • Zápis do 1. ročníka ZŠ 

    Zápis do 1. ročníka ZŠ 

    22.03.2021 12:48
    Zápis do prvého ročníka ZŠ bude prebiehať od 12. do 16. apríla 2021  bez osobnej účasti dieťaťa ELEKTRONICKOU FORMOU.

    Milí rodičia,

    zápis do prvého ročníka ZŠ bude na základe usmernenia Ministerstva školstva prebiehať od 12. do 16. apríla 2021  bez osobnej účasti dieťaťa ELEKTRONICKOU FORMOU.

    ON-LINE PRIHLÁŠKU VYPLŇTE UŽ DNES: https://gorazdnr.edupage.org/register/

    V prípade, že nemáte možnosť vyplniť túto prihlášku elektronicky, kontaktujte riaditeľku školy na t.č.: 0904 704 964, alebo mailom: riaditelnr@gmail.com

    Všetky doteraz vyplnené prihlášky evidujeme. O ďalšom postupe zápisu vás budeme informovať.

   • Medzinárodný deň lesov

    Medzinárodný deň lesov

    21.03.2021 19:28
    Medzinárodný deň lesov je oslavou všetkých lesov i samostatných stromov mimo les, pripomíname si ho 21. marca.

    Žiaci našej školy sa na tento deň aktívne pripravovali. Žiaci piateho a šiesteho ročníka absolvovali prednášku a diskusiu zameranú na význam lesov. Prednášajúcou bola vedúca Odboru environmentálneho vzdelávania a lesnej pedagogiky z NÁRODNÉHO LESNÍCKEHO CENTRA.

    Následne sa žiaci na hodinách slovenského jazyka venovali písaniu slohov na témy: Môj najobľúbenejší strom (opis) – 5. ročník a Kamarát les (rozprávanie) 6. ročník.

    Písanie slohu na túto tému bolo pre mnohých výzvou, pretože ich úlohou nebolo  len sedieť a písať. Museli opustiť obrazovky a vybehnúť načerpať inšpiráciu do prírody. Tak vznikli „projekty“, ktoré si môžete pozrieť.

    Dúfame, že inšpirujú aj Vás a tento deň oslávite príjemnou prechádzkou!

     

     

   • Rozhodnutie o obnovení prevádzky v ZŠ od 8. marca 2021

    Rozhodnutie o obnovení prevádzky v ZŠ od 8. marca 2021

    27.03.2021 19:55
    Rozhodnutím zriaďovateľa č. š17/2021 sa obnovuje prevádzka MŠ od 8. marca 2021

    Vážení rodičia, 

    oznamujeme vám, že po konzultácii s RÚVZ v Nitre rozhodnutím zriaďovateľa č. š17/2021 sa obnovuje prevádzka ZŠ od 8. marca 2021, za dodržania prísnych protiepidemických opatrení.

    Rozhodnutie zriaďovateľa: PDF

     

    Vedenie ZŠ s MŠ sv. Gorazda

   • Aktuálne platné pravidlá prevádzky ZŠ s MŠ sv. Gorazda

    Aktuálne platné pravidlá prevádzky ZŠ s MŠ sv. Gorazda

    06.03.2021 21:45
    Na základe rozhodnutia ministra školstva a uznesenia vlády SR sa upravuje vyučovanie v školách od 8. marca 2021.

    Deti MŠ a žiaci 1. až 4. ročníka sa vyučujú prezenčnepodmienkou je negatívny test na Covid-19  jedného zákonného zástupcu žiaka nie starší ako 7 dní.
    Žiaci pri nástupe do školy odovzdajú:

    • 1-Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (8.3.2021) - wordpdf
    • 2-Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa (8.3.2021) - wordpdf

     

    ŠJ je v prevádzke vo zvyčajnom režime za dodržania protiepidemiologických opatrení.

    V prípade nenastúpenia do školy 8.3. je potrebné sa odhlásiť sa z obeda v pondelok do 7:00 hod.

    ŠKD je v prevádzke vo upravenom režime od 6:30 do 16:30 hod. pri minimalizovaní premiešavania detí z rôznych tried. Ranný ŠKD bude realizovaný formou dozoru nad žiakmi izolovanými podľa tried pri zachovaní dostatočných rozostupov v priestoroch ŠJ.

    Pravidelné pretestovávanie zákonných zástupcov bude v 7-dňových intervaloch.
    V prípade, ak zákonný zástupca neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

    • Škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu.
    • Zákonný zástupca zabezpečí kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa. To bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa.
    • Zákonný zástupca nemá nárok na pandemickú OČR.

     

    VŠEOBECNE PLATNÉ PRAVIDLÁ

    Vstup do budovy školy

    Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 nesmie vstúpiť do budovy školy.

    Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou  riaditeľom školy. Osoba vstupujúca do budovy školy predkladá Vyhlásenie návštevníka školy  o bezinfekčnosti.

    Prosíme rodičov, aby na komunikáciu využívali dištančný spôsob (edupage, mail, telefón).

    Nosenie rúšok

    Žiaci nosenie rúška v triede počas vyučovania  aj v spoločných priestoroch - chodba, WC, ŠJ. To isté platí aj počas pobytu v ŠKD.

    Ospravedlňovanie absencie žiakov

    Absencia žiaka 1. stupňa  z dôvodu neúčasti jeho zákonného zástupcu na testovaní na Covid-19 (platné od 8. 3.) sa považuje za ospravedlnenú  bez ohľadu na počet vymeškaných dní.

    Ak žiak chýba na vyučovaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendu a sviatku) musí mať pri nástupe do školy vyplnené a zákonným zástupcom podpísané tlačivo 2-Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa (8.3.2021) - wordpdf Tlačivo sa odovzdáva triednemu učiteľovi.

    Absenciu do 5 pracovných dní (vrátane) ospravedlňuje rodič. (Ospravedlnenka + Vyhlásenie o bezinfekčnosti).

    V prípade, že žiak chýba z dôvodu akéhokoľvek ochorenia viac ako 5 pracovných dní (nepočítajú sa víkend a sviatok) musí mať pri nástupe do školy potvrdenie o chorobe od lekára.

    V prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka v škole a školskom zariadení z dôvodu:
    - podozrenia na ochorenie COVID-19  (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)
    - ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)
    predloží pri návrate dieťaťa/žiaka do školského zariadenia "Potvrdenie o chorobe" vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast (u ktorých je dieťa/žiak v starostlivosti) a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti.

    V prípade, že je u žiaka podozrenie na ochorenie COVID-19 (vyjadrené RÚVZ alebo všeobecným lekárom) alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

    Organizácia vyučovania

    Žiaci 2. stupňa na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy výskumu a športu, číslo 2020/17949:1-A1810  prechádzajú od 26. 10. 2020 do odvolania na dištančnú formu vzdelávania. Riadia sa špeciálne upraveným rozvrhom online hodín, ktoré sú realizované cez aplikáciu MS TeamsÚčasť žiakov na online vyučovaní je povinná, bude zaznamenávaná do elektronickej triednej knihy. Dĺžka online hodiny je 40 minút, pri zadaní samostatných úloh na konci hodiny môže byť skrátená.  Prípadnú absenciu ospravedlňuje zákonný zástupca žiaka triednemu učiteľovi. Nakoľko rozsah online hodín je nižší ako je skutočný počet hodín, budú učitelia podľa potreby zasielať žiakom dodatočné materiály na samostatnú prácu. Učitelia v prípade potreby poskytnú žiakom individuálne konzultácie. Učitelia posielajú žiakom pravidelnú spätnú väzbu týkajúcu sa ich práce a napredovaní v jednotlivých predmetoch. V prípade ochorenia učiteľa alebo jeho zaradenia do prezenčnej výučby na 1. stupni nebudú online hodiny daného predmetu odučené.

    Usmernenie k žiakom 5.-9. ročníka
    Títo žiaci pokračujú v dištančnom vzdelávaní. V prípade, že im na základe výsledkov testovania bola nariadená povinná izolácia, zákonný zástupca oznamuje túto skutočnosť triednemu učiteľovi. Ďalej školu  informuje, či sa žiak zúčastní dištančného vzdelávania. Ak sa žiak dištančného vzdelávania nezúčastňuje, škola ho eviduje ako neprítomného. Po ukončení povinnej karantény predkladá potvrdenie od lekára.

    Žiaci 1. stupňa pokračujú v prezenčnej forme výučby bez zmenených podmienok.
    Telesnú a športovú výchovu je umožnené organizovať v prípade priaznivých klimatických podmienok v exteriéri (školský dvor, okolie školy, park...) formou, ktorá nepredstavuje zvýšené epidemiologické riziko prenosu infekčného ochorenia COVID-19 (napr. strečing, správne držanie tela, prechádzky). Taktiež sa odporúča v primeranej miere využívať aj teoretické formy vzdelávania v oblasti telesnej výchovy a športu.

    Informovanie o zmenách

    Z dôvodu rýchlo sa meniacej epidemiologickej situácie a s ňou súvisiacimi zmenami v organizácii vyučovania prosíme rodičov, aby pravidelne sledovali webovú stránku školy a zasielané správy cez Edupage. O všetkých zmenách Vás budeme informovať.

   • Obnovenie prevádzky na 1. stupni ZŠ  a v MŠ od 8. marca 2021

    Obnovenie prevádzky na 1. stupni ZŠ  a v MŠ od 8. marca 2021

    05.03.2021 18:21
    ZŠ s MŠ sv. Gorazda obnovuje vyučovanie prezenčnou formou pre VŠETKÝCH žiakov 1. stupňa ZŠ a VŠETKY deti MŠ s účinnosťou od 8. marca 2021.

    Vážení rodičia,

    na základe platného  Rozhodnutia ministra školstva s účinnosťou od 8. 3. 2021 a Uznesenia vlády SR č. 123/2021 z 28. februára 2021 sa upravuje vyučovanie v školách a prevádzka v školských zariadeniach od 8. marca 2021.

    ZŠ s MŠ sv. Gorazda obnovuje vyučovanie prezenčnou formou pre VŠETKÝCH žiakov 1. stupňa ZŠ a VŠETKY deti MŠ s účinnosťou od 8. marca 2021.

     

    Požiadavky k nástupu do školy:

    • čestné vyhlásenie rodiča o bezinfekčnosti a absolvovaní RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starší ako 7 dní alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starší ako 7 dní s negatívnym výsledkom
    • čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka/žiačky

     

    Žiaci  5. -  9. ročníka ZŠ   pokračujú  aj naďalej v dištančnej forme vzdelávania podľa doteraz platných  rozvrhov.

    Bližšie informácie a podmienky nástupu detí a žiakov do školy vám zašleme v najbližších hodinách, sledujte prosím EduPage.

     

    Vedenie ZŠ a MŠ

     

   • Rozhodnutie o obnovení prevádzky v MŠ od 1. marca 2021

    Rozhodnutie o obnovení prevádzky v MŠ od 1. marca 2021

    01.03.2021 13:28
    Rozhodnutím zriaďovateľa č. š16/2021 sa obnovuje prevádzka MŠ od 1. marca 2021
    •  

    • Vážení rodičia, 

     oznamujeme vám, že po konzultácii s RÚVZ v Nitre, rozhodnutím zriaďovateľa č. š16/2021 sa obnovuje prevádzka MŠ od 1. marca 2021, za dodržania prísnych protiepidemických opatrení.

     Rozhodnutie zriaďovateľa: PDF

      

     Vedenie ZŠ s MŠ sv. Gorazda

   • Dejepisná olympiáda

    Dejepisná olympiáda

    01.03.2021 07:50
    11. februára 2021 sa konalo okresné kolo Dejepisnej olympiády. 

    Po úspešnom  absolvovaní školského kola sa na tento deň pripravovalo osem žiakov. 

    Súťažilo sa v štyroch kategóriách (C, D, E, F), do ktorých boli žiaci zaradení podľa veku. 
    Žiakov pri svedomitej príprave neodradilo množstvo faktov, ktoré si museli zapamätať, čo sa im vyplatilo. Šesť súťažiacich sa stalo
    úspešnými riešiteľmi. 


    Úspešní riešitelia: 
    ·         6. ročník – Filip a Adam (kategória F) 
    ·         7. ročník – Evka a Hanka (kategória E) 
    ·         8. ročník – Katka (kategória D) 
    ·         9. ročník – Peter (kategória C) 


    Všetkým riešiteľom gratulujeme!