• AKTUALITY - školské aktivity

   • Dobrý skutok

    Dobrý skutok

    20.12.2021 14:44
    Dobrý skutok je akcia vyhlásená Mestským žiackym parlamentom (zástupcovia škôl mesta Nitra z radov žiakov).

    Všetky základné školy, ktoré majú svojich zástupcov v MŽP sa rozhodli zapojiť do milej akcie a dokázať žiakom, rodičom i učiteľom, že dobré skutky nevymreli! Do akcie sa zapojili všetky triedy druhého stupňa našej školy. Žiaci celý mesiac poctivo zapisovali drobné i väčšie dobré skutky, ktoré sa im podarilo vykonať. Zaujímavé bolo, že zo začiatku mali žiaci pocit, že nerobia nič výnimočné, no časom sa navzájom inšpirovali k vykonaniu mnohých nezištných skutkov. Dúfam, že v tom budete pokračovať, obzvlášť v adventnom období a túžba pomáhať vám vydrží po celý rok!

     

    Zástupcovia tried v ŽŠP zvolili  najlepšie skutky vykonané žiakmi našej školy:

    1. Žiačka pomohla malému dievčaťu cez prechod pre chodcov, zadržala ju, lebo ju skoro zrazilo auto (vybehla spoza autobusu) a potom ju previedla na druhú stranu cesty.

    2. Jednej staršej pani vypadla v autobuse peňaženka, žiačka ju našla a podala panej, ktorá sa už chystala vystúpiť z autobusu.

    3. Zachránila som psíka, vzala som ho k veterinárovi a spolu sme našli jeho majiteľa.

    4. Pomohla som neznámej mamičke vyniesť detský kočík po schodoch.

    5. Naša spolužiačka pravidelne pomáha integrovanému spolužiakovi s prípravou na vyučovanie.

   • Vianočná nálada

    Vianočná nálada

    20.12.2021 14:38
    Súťaž o najkrajšie vyzdobenú triedu

    Súťaž o najkrajšie vyzdobenú triedu v meste Nitra vyhlásilo mesto Nitra prostredníctvom  Mestského žiackeho parlamentu. Zástupcovia ŽŠP predložili túto ponuku svojim spolužiakom.

    Žiaci našej školy neváhali a s nadšením sa pustili do kreatívneho zdobenia. Vyhodnotenie súťaže nám skomplikovala pandemická situácia, no my sa nevzdávame! Odhodlané pani učiteľky odfotili triedy, a tak Vám umožnili zapojiť sa do hlasovania. Dúfame, že Vám fotografie spríjemnia predvianočné obdobie a žiakom pripomenú, že ich  triedy sú pripravené na ich návrat.

    Súťažné fotografie tried:

    Výsledky súťaže:

   • Deň boja proti AIDS

    Deň boja proti AIDS

    16.12.2021 09:07

    Zástupcovia Žiackeho školského parlamentu, Sofia Mináriková a Sebastián Szabó, sa zúčastnili prednášky organizovanej Mestským žiackym parlamentom na tému Boj proti AIDS.

    Prednáška sa vzhľadom na pandemickú situáciu konala v online priestore. Lektorka z organizácie o. z. STORM informovala žiakov o príznakoch ochorenia, prevencii, ale i možnosti náhodného nakazenia. Zástupcovia parlamentu odprezentovali zistené skutočnosti svojim spolužiakom v ôsmom ročníku a následne na túto tému diskutovali. Diskusiu viedla koordinátorka ŽŠP. Po prednáške žiaci vyrábali červené stužky, ktoré sú symbolom boja proti AIDS.

   • "My caterpillar"- angličtina u druhákov

    "My caterpillar"- angličtina u druhákov

    10.12.2021 14:05

    Na poslednej hodine angličtiny sme sa trocha zabavili a popri opakovaní čísel a slovíčok po anglicky sme si vyrobili tieto farebné húsenice. A nezaháľali ani naši spolužiaci, ktorí boli doma 😊

    Na poslednej hodine angličtiny sme sa trocha zabavili a popri opakovaní čísel a slovíčok po anglicky sme si vyrobili tieto farebné húsenice. A nezaháľali ani naši spolužiaci, ktorí boli doma 😊

   • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

    Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

    07.12.2021 19:57
    Keďže my prváci sme veľkí zvedavci, chceli sme  vyskúšať, že koľko lásky sa do krabice skutočne zmestí.

    Už štvrtý krát sa na Slovensku koná akcia pod názvom Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. Keďže my prváci sme veľkí zvedavci, chceli sme  vyskúšať, že koľko lásky sa do krabice skutočne zmestí. Priniesli sme do školy krabice, obalili vianočným papierom, pribalili niečo sladké, slané, teplé,mäkké,  niečo na zábavu, zo srdca a niečo voňavé.

    Na výtvarnej výchove sme nakreslili vianočné pohľadnice s vianočným vinšom. Podarilo sa nám pripraviť 13 krabíc. Na parkovisku sme ich naložili koordinátorke, ktorá ich zbiera a doručuje tam, kde je to potrebné.

    Veríme, že nimi potešíme a zahrejeme srdcia seniorom po celom Slovensku, že pocítia lásku, s akou sme všetko pripravovali.

    Chceme sa poďakovať našim piatakom a deviatakom, ktorí nám s pohľadnicami pomáhali.

    Veľké ďakujem patrí našim rodičom, bez ktorých pomoci by sa nám toto všetko nepodarilo.

    A koľko lásky sa zmestilo do krabice? Skúste to o rok vyskúšať s nami!

   • ADVENT

    ADVENT

    01.12.2021 12:34
    Začíname nový liturgický rok.

    Pápež František  nás povzbudzuje týmito slovami: „Náš život sa stáva krásnym a šťastným, keď očakávame niekoho, kto je nám drahý a je pre nás dôležitý. Nech nám tento Advent pomáha, aby sa naša nádej premenila na istotu, že Ten, ktorého očakávame nás miluje a nikdy nás neopustí“.  

    Advent je teda časom očakávania a zároveň časom príprav.  Je to obdobie dvojakého očakávania a to narodenia Ježiša Krista a jeho druhého príchodu. Preto je advent rozdelený na dve časti. Prvá časť dáva dôraz na očakávanie druhého príchodu Krista a druhá časť začínajúca 17. decembrom je prípravou  na stretnutie sa  s Ježišom pri jasliach.

    Ako sa pripravíme? Čo mu darujeme? Čím mu urobíme radosť? Každá naša modlitba, každý dobrý skutok, čas, ktorý venujeme iným,  naša štedrosť a radosť, dobré slovo, úsmev na tvári, blízkosť,....srdce plné lásky,  to všetko vyvolá úsmev a radosť aj na Ježišovej  tvári.  Tak vykročme na túto cestu a nedajme sa ničím znechutiť, pretože On je pre nás tým najväčším darom.

   • MŠ: Prerušenie dochádzky (28.-29.10.2021)

    MŠ: Prerušenie dochádzky (28.-29.10.2021)

    01.11.2021 10:07
    Prerušenie dochádzky detí do MŠ z technických a organizačných dôvodov.

    Vážení rodičia detí MŠ,
    oznamujeme Vám, že rozhodnutím zriaďovateľa Rímskokatolícka cirkev Farnosť Nitra Chrenová š 68/2021 sa v dňoch od 28. 10. 2021 (štvrtok) do 29. 10. 2021 (piatok) vrátane prerušuje dochádzka detí do MŠ z technických a organizačných dôvodov.

    Rozhodnutie: TU

    PaedDr. Anna Fabišová
    riaditeľka školy

   • Oznam - ospravedlnenie neprítomnosti žiaka rodičom

    Oznam - ospravedlnenie neprítomnosti žiaka rodičom

    20.10.2021 08:12
    Ospravedlnenie neprítomnosti žiaka rodičom sa predlžuje.

    Rozhodnutie ministra školstva Číslo: 2021/18439:2-A1810, ktorým sa s účinnosťou od 18. 10. 2021 mení rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2021/18439:1-A1810 z 31. augusta 2021.

    Zmena sa dotýka bodu 6, ktorý znie:

    „Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota podľa § 144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z.

    ZŠ: 

    a) sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, ak ide o žiaka,

    MŠ:

    b) sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, ak ide o dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,

    c) nie je obmedzená, ak ide o dieťa, pre ktoré nie je predprimárne vzdelávanie povinné.“

    Ostatné ustanovenia rozhodnutia č. 2021/18439:1-A1810 z 31. augusta 2021 ostávajú týmto rozhodnutím nedotknuté.

   • Október – mesiac modlitby svätého ruženca

    Október – mesiac modlitby svätého ruženca

    01.10.2021 10:10
    Október je mesiac, v ktorom sa osobitným spôsobom prihovárame k Bohu cez Máriin ruženec.

    V októbri sa v našej škole modlievame každý deň ráno, pred začiatkom vyučovania, jeden desiatok sv. ruženca.

    Netreba však zabúdať modliť sa ruženec i v našich rodinách. Preto sa obraciame predovšetkým na vás, rodičov, s prosbou, aby aspoň v nastávajúcom mesiaci október ste si našli čas spolu so svojimi deťmi modliť sa modlitbu svätého ruženca vo svojej domácnosti.

     

    Ako sa modlí ruženec:

   • Registrácia na stravovanie v ŠJ (2021/2022)

    Registrácia na stravovanie v ŠJ (2021/2022)

    24.08.2021 18:23
    Začiatok prevádzky ŠJ je v piatok  3.9.2021
    • 2.9.2021 - žiaci sa na stravu prihlasujú v prvý deň školského vyučovania po skončení slávnostnej sv. omše pred kostolom sv. Martina na Chrenovej - záujem o stravu nahlásia svojej triednej učiteľke. 
    • 3.9.2021 
     • začiatok prevádzky ŠJ
     • žiaci dostanú od triednej učiteľky
      • tlačivo - Zápisný lístok stravníka na stravovanie v ŠJ
      • prihlasovacie údaje pre elektronickú administráciu stravy v novom systéme strava.cz
   • Kontakt

    • Základná škola s MŠ sv. Gorazda v Nitre
    • zsgorazdova@zsgorazdova.sk
    • Dlhá 78, 949 01 Nitra IČO: 00588041 DIČ: 2021253069 EDUID: 100005744
    • Základná škola: 037 6534348, 0904 618 014 Materská škola: 037 65 251 77, 0911 931 750 Riaditeľka školy: 0904 704 964, riaditelnr@gmail.com Zástupca: 0901 909 131, robert.krajcir@zsgorazdova.sk Zborovňa 1. stupeň ZŠ: 0901 909 132 Zborovňa 2. stupeň ZŠ: 0910 756 832
    • Dlhá 78, 949 01 Nitra IČO: 37869108 DIČ: 2021760983 Právna forma: Združenie
    • ŠKD (1. ročník – p.v. Kompasová): 0951 330 708 ŠKD (2. ročník – p.v. Arpášová): 0950 291 969 ŠKD (3. ročník – p.v. Bothgálová): 0951 330 705 ŠKD (4. ročník – p.v. Šlosárová): 0951 330 706
    • Vedúca ŠJ: 0901 909 038 (nahlasovanie stravy) jedalen@zsgorazdova.sk
    • admin@zsgorazdova.sk
   • Prihlásenie