• AKTUALITY - školské aktivity

   • Usmernenie pre školy k vydávaniu výpisov hodnotenia za 1. polrok šk. roka 2020/2021

    Usmernenie pre školy k vydávaniu výpisov hodnotenia za 1. polrok šk. roka 2020/2021

    24.01.2021 21:15

    Školy, ktoré vo svojich školských informačných systémoch (ďalej len ŠIS) majú elektronické databázy žiakov a ich hodnotenia, môžu zasielať výpis hodnotenia za 1. polrok šk. roka 2020/2021 elektronicky prostredníctvom rodičovského konta v ŠIS.

    Zasielať výpis hodnotenia za 1. polrok šk. roka 2020/2021 prostredníctvom obyčajných mailov neodporúčame, nakoľko ide o osobné údaje žiakov. Tí, ktorí nevyužívajú ŠIS, prípadne nevyužívajú v nich rodičovské kontá, môžu zasielať výpis hodnotenia za 1. polrok šk. roka 2020/2021 poštou alebo – po preukázateľnom informovaní zákonných zástupcov – doručiť ich žiakom osobne až v dobe návratu do škôl. Pripomíname ustanovenie zákona 245/2008 Z.z. v §55 ods. 10: "Tento výpis nie je verejnou listinou.

    Vysvedčenie za prvý polrok sa vydáva na základe žiadosti plnoletého žiaka, zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia." Ak zákonný zástupca alebo plnoletý žiak písomne požiada o vydanie vysvedčenia za 1. polrok, škola ho vydá v termíne, ktorý určila pedagogická rada na základe rozhodnutia ministra č. 2021/9113:1- A1810 zo dňa 4.1.2021. Žiadateľovi ho doručí na základe dohody doporučene poštou alebo osobne v dobe návratu žiakov do škôl.

    Bratislava 19.1.2021

   • Certifikát - škola pripravená na online dištančnú výučbu

    Certifikát - škola pripravená na online dištančnú výučbu

    18.01.2021 13:02
    Naša škola sa zapojila do projektu overenia zručností a pripravenosti pedagógov na dištančné vzdelávanie.
     

    Naša škola splnila všetky podmienky k získaniu certifikátu CODiV, ktorý je dokladom, že vedenie školy zodpovedne pristupuje k epidémii a škola je pripravená na prípadné vyhlásenie karantény a na online dištančnú výučbu.

    Certifikát vydal Komensky s.r.o. - prevádzkovateľ portálu Zborovna.sk.

     

   • Vzdelávanie on-line pokračuje ďalej

    Vzdelávanie on-line pokračuje ďalej

    15.01.2021 19:14
    Z dôvodu pretrvávajúcej vážnej epidemickej situácie, Vás informujeme, že deti a žiaci sa od pondelka 18. 1. 2021 do škôl zatiaľ nevrátia.

    Vážení rodičia, na základe dostupných informácií oznámených ministrom školstva, z dôvodu pretrvávajúcej vážnej epidemickej situácie, Vás informujeme, že deti a žiaci sa od pondelka 18. 1. 2021 do škôl zatiaľ nevrátia.
    Vzdelávanie bude aj naďalej prebiehať v online prostredí podľa stanovených rozvrhov.

    PaedDr. Anna Fabišová
    riaditeľka školy

   • Vzdelávací seminár pre rodiny detí s ADHD

    Vzdelávací seminár pre rodiny detí s ADHD

    11.01.2021 12:20
    Pozývame rodičov a detí zúčastniť sa aj jednodňového seminára KUHAD, určeného nie len pre odbornú, ale i laickú verejnosť – pre rodiny detí s ADHD a ostatných záujemcov.

    Program KUHAD je jednodňový vzdelávací seminár určený okrem odbornej verejnosti aj pre rodiny detí s ADHD a ostatných záujemcov.  V teoretickej časti sú zhrnuté najdôležitejšie ťažkosti a úskalia, ktoré sa spájajú s hyperaktivitou. Zážitková časť napomáha osvojeniu si poznatkov a prehĺbeniu porozumenia v praxi prostredníctvom rôznych techník, hier a materiálov. Viac informácií o seminári KUHAD nájdete v letáku.

    KUHAD_-_Informacny_letak.pdf

    Cena seminára je 83,00 €

    Prihlásiť sa môžete na webových stránkach stránkach www.trea.sk, alebo na e-mailovej adrese kurzy@trea.sk

   • ZŠ: začiatok vyučovania od 11.1.2021

    ZŠ: začiatok vyučovania od 11.1.2021

    10.01.2021 17:25
    Od 11. 1. 2021 prechádzajú žiaci ročníkov 1.-4. na vzdelávanie dištančnou formou.

    Vážení rodičia, milí žiaci,

    vzhľadom na súčasnú epidemickú situáciu, na základe vyhlášky RÚVZ v Nitre zo dňa  4. 1. 2021 a podľa rozhodnutia ministra školstva  zo dňa  5. 1. 2021, po prázdninách t.j. od 11. 1. 2021 prechádzajú žiaci ročníkov 1.-4. na vzdelávanie dištančnou formou, v obvyklom online prostredí, do odvolania (rozvrhy  budú  zverejnené cez informačný systém EduPage v piatok 8.1.2021).

    Žiaci ročníkov 5.-9. pokračujú   v dištančnom vzdelávaní   podľa doteraz  nastaveného rozvrhu.

     

    PaedDr. Anna Fabišová
    riaditeľka školy

   • MŠ: prevádzka sa prerušuje od 11.1.2021

    MŠ: prevádzka sa prerušuje od 11.1.2021

    10.01.2021 17:23
    Prerušenie prevádzka materskej školy od 11. 1. 2021  do odvolania.

    Vážení rodičia detí MŠ,

    oznamujeme Vám, že Rozhodnutím  zriaďovateľa čís. š 1/ 2021 zo dňa 7. 1. 2021, na základe Rozhodnutia ministra školstva číslo: 2021/9418:1-A1810  zo dňa 5. 1. 2021 a Vyhlášky RÚVZ v Nitre zo dňa 4. 1. 2021 z dôvodu  vážnej epidemickej situácie podľa § 2 ods. (1) podľa § 48 ods. 4 písm. c), e) a j) zákona č. 355/2007 Z. z.  o nariadení zákazu prevádzky zariadení pre deti a mládež, ktoré poskytujú výchovu, vzdelávanie a starostlivosť o deti do 7 rokov veku (dojčenského, batolivého a predškolského veku) podľa § 24 ods. 1 pís a), c) zákona č. 355/2007 Z. z.  sa prerušuje prevádzka materskej školy od 11. 1. 2021  do odvolania.

    Rozhodnutie zriaďovateľa: PDF

    PaedDr. Anna Fabišová
    riaditeľka školy

   • On-line dištančné vzdelávanie žiakov 5. - 9. ročníka

    On-line dištančné vzdelávanie žiakov 5. - 9. ročníka

    19.01.2021 12:39
    Od pondelka 26. októbra 2020 otvárame pre žiakov 5. – 9. ročníka dištančné - domáce vzdelávanie.

    Vážení rodičia, milí žiaci,

    od pondelka 26. októbra 2020 otvárame pre žiakov 5. – 9. ročníka dištančné - domáce vzdelávanie.  Vyučovanie bude prebiehať formou on-line hodín cez Zoom podľa upraveného rozvrhu. Na prehľadnejšie plánovanie a organizovanie času sme vytvorili ZOOM ROZVRH. Žiaci sú počas prerušeného vyučovania automaticky odhlásení zo stravy.

     

    Hlavné predmety (on-line)

    MAT, SJL, ANJ, NEJ, FYZ, INF, BIO, CHE, DEJ, GEG, KNB, OBN

    • Účasť žiakov na on-line hodinách je počas prerušeného vyučovania povinná.
    • Vyučovacie hodiny sú skrátené na 20 - 35 minút. On-line hodina je spravidla zameraná na prezentáciu nového učiva a zadaných úloh, precvičovanie a zároveň na overenie a kontrolu dosiahnutých výsledkov vzdelávania. Hlavné predmety sa klasifikujú.
    • Pre žiakov, ktorí sa nemohli zúčastniť on-line hodiny platí povinnosť ospravedlniť neprítomnosť zákonným zástupcom.
    • Žiaci, ktorí majú nemajú dostatočné technické zabezpečenie, alebo majú iné dôvody kvôli ktorým sa nemôžu zúčastňovať on-line vyučovania (napr. viacerí súrodenci v domácnosti) ohlásia túto skutočnosť triednej učiteľke. Vedenie školy a učitelia budú maximálne nápomocní a ústretoví v hľadaní náhradného riešenia vzdelávania.

     

    Komplementárne predmety

    HUV, VYV, THD, TSV

    • Počas prerušeného vyučovania sa komplementárne predmety neklasifikujú.
    • Vypracovávanie a odovzdávanie úloh je pre žiakov dobrovoľné.
    • Zaslanie učebných textov, materiálov a úloh na samoštúdium cez EduPage – min. 1 deň vopred.
    • Učiteľ môže ponúknuť žiakom možnosť prezentácie úloh formou on-line hodiny cez Zoom > účasť žiakov je dobrovoľná.

     

    ORGANIZÁCIA A REŽIM DŇA

    • Podľa ZoomRozvrhu si môžu žiaci a rodičia naplánovať svoj pracovný čas.
    • Žiaci a rodičia dostanú do EduPage pred prvou ONLINE HODINOU pozvánku s prihlasovacími údajmi na ZOOM hodinu (prihlasovacie ID, heslo a  URL odkaz do aplikácie ZOOM).
    • Do čakárne sa žiaci prihlasujú 5 minút pred začiatkom hodiny.
    • Ak ONLINE HODINA odpadne, žiaci (rodičia) o tom dostanú informáciu aspoň 1 deň vopred.
    • Časový plán: 1. hodina: 8.00h, 2. hodina: 8.55h, 3. hodina: 9.55h, 4. hodina: 10.50h, 5. hodina: 11.45h

     

    OZNAM: Dištančné vzdelávanie - oznam rodičom (PDF)

    ROZVRHY

    • Súhrnný on-line rozvrh pre 5.-9. ročník: PDF

     

    TECHNICKÁ POMOC PRE RODIČOV A ŽIAKOV

     

    23.10.2020 .:: Mgr. Róbert Krajčír

   • Výber strednej školy

    Výber strednej školy

    25.12.2020 11:24
    Výber strednej školy a duálne vydelávanie.

    Výber strednej školy je dôležitým krokom pre všetkých žiakov základnej školy. Pomocou pri získavaní prehľadu o možnostiach štúdia bola i prednáška o duálnom vzdelávaní. Žiaci 8. a 9. ročníka mali možnosť zúčastniť sa na nej online dňa 27.11.2020. Prednášku viedol p. Viktor Švec z organizácie MŠ – Štátny inštitút odborného vzdelávania.

    Duálne vzdelávanie je  systém odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania, ktorým sa získavajú vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné pre povolanie. Vyznačuje sa najmä úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania v strednej odbornej škole s praktickou prípravou u konkrétneho zamestnávateľa.

   • Pytagoriáda 2020

    Pytagoriáda 2020

    25.12.2020 11:13
    Pytagoriáda sa koná i tento rok.

    Pytagoriáda sa koná i tento rok: 9. a 10. 12. 2020 si mohli naše matematické hlavičky z 5. – 8. ročníka prevetrať svoje matematické schopnosti v školskom kole Pytagoriády. Do súťaže sme sa zapojili – ako inak – online. Tento spôsob žiakov nepomýlil, mali sme

    • 8 úspešných riešiteľov v 5. ročníku: K. Majerníková, K. Mináriková, A. Parayová, L. Čurgalyová, Š. Baran, P. Skačanová, Š. Ševčík, N. Mandelíková
    • 7 úspešných riešiteľov v 6. ročníku: E. Fisherová, F. Turček, O. Ševčík, I. Chovancová, T. Shiratori, A. Števár, M. Koprdová
    • 1 úspešnú riešiteľku v 7. ročníku: E. Turčeková
    • 2 úspešných riešiteľov v 8. ročníku: E. Horváthová, M. Pikus.
   • Kontakt

    • Základná škola s MŠ sv. Gorazda v Nitre
    • zsgorazdova@zsgorazdova.sk
    • Dlhá 78, 949 01 Nitra IČO: 00588041 DIČ: 2021253069 EDUID: 100005744 Slovakia
    • Základná škola: 0904 618 014 Materská škola: 0911 931 750 Riaditeľka školy: 0904 704 964, riaditelnr@gmail.com Zástupca: 0901 909 131, robert.krajcir@zsgorazdova.sk Zborovňa 1. stupeň ZŠ: 0901 909 132 Zborovňa 2. stupeň ZŠ: 0910 756 832
    • Dlhá 78, 949 01 Nitra IČO: 37869108 DIČ: 2021760983 Právna forma: Združenie
    • ŠKD (1. ročník – p.v. Kompasová): 0951 330 708 ŠKD (2. ročník – p.v. Arpášová): 0950 291 969 ŠKD (3. ročník – p.v. Bothgálová): 0951 330 705 ŠKD (4. ročník – p.v. Šlosárová): 0951 330 706
    • Vedúca ŠJ: 0901 909 038 (nahlasovanie stravy) jedalen@zsgorazdova.sk
    • admin@zsgorazdova.sk
   • Prihlásenie