• AKTUALITY - školské aktivity

   • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

    Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

    07.12.2021 19:57
    Keďže my prváci sme veľkí zvedavci, chceli sme  vyskúšať, že koľko lásky sa do krabice skutočne zmestí.

    Už štvrtý krát sa na Slovensku koná akcia pod názvom Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. Keďže my prváci sme veľkí zvedavci, chceli sme  vyskúšať, že koľko lásky sa do krabice skutočne zmestí. Priniesli sme do školy krabice, obalili vianočným papierom, pribalili niečo sladké, slané, teplé,mäkké,  niečo na zábavu, zo srdca a niečo voňavé.

    Na výtvarnej výchove sme nakreslili vianočné pohľadnice s vianočným vinšom. Podarilo sa nám pripraviť 13 krabíc. Na parkovisku sme ich naložili koordinátorke, ktorá ich zbiera a doručuje tam, kde je to potrebné.

    Veríme, že nimi potešíme a zahrejeme srdcia seniorom po celom Slovensku, že pocítia lásku, s akou sme všetko pripravovali.

    Chceme sa poďakovať našim piatakom a deviatakom, ktorí nám s pohľadnicami pomáhali.

    Veľké ďakujem patrí našim rodičom, bez ktorých pomoci by sa nám toto všetko nepodarilo.

    A koľko lásky sa zmestilo do krabice? Skúste to o rok vyskúšať s nami!

   • ADVENT

    ADVENT

    01.12.2021 12:34
    Začíname nový liturgický rok.

    Pápež František  nás povzbudzuje týmito slovami: „Náš život sa stáva krásnym a šťastným, keď očakávame niekoho, kto je nám drahý a je pre nás dôležitý. Nech nám tento Advent pomáha, aby sa naša nádej premenila na istotu, že Ten, ktorého očakávame nás miluje a nikdy nás neopustí“.  

    Advent je teda časom očakávania a zároveň časom príprav.  Je to obdobie dvojakého očakávania a to narodenia Ježiša Krista a jeho druhého príchodu. Preto je advent rozdelený na dve časti. Prvá časť dáva dôraz na očakávanie druhého príchodu Krista a druhá časť začínajúca 17. decembrom je prípravou  na stretnutie sa  s Ježišom pri jasliach.

    Ako sa pripravíme? Čo mu darujeme? Čím mu urobíme radosť? Každá naša modlitba, každý dobrý skutok, čas, ktorý venujeme iným,  naša štedrosť a radosť, dobré slovo, úsmev na tvári, blízkosť,....srdce plné lásky,  to všetko vyvolá úsmev a radosť aj na Ježišovej  tvári.  Tak vykročme na túto cestu a nedajme sa ničím znechutiť, pretože On je pre nás tým najväčším darom.

   • MŠ: Prerušenie dochádzky (28.-29.10.2021)

    MŠ: Prerušenie dochádzky (28.-29.10.2021)

    01.11.2021 10:07
    Prerušenie dochádzky detí do MŠ z technických a organizačných dôvodov.

    Vážení rodičia detí MŠ,
    oznamujeme Vám, že rozhodnutím zriaďovateľa Rímskokatolícka cirkev Farnosť Nitra Chrenová š 68/2021 sa v dňoch od 28. 10. 2021 (štvrtok) do 29. 10. 2021 (piatok) vrátane prerušuje dochádzka detí do MŠ z technických a organizačných dôvodov.

    Rozhodnutie: TU

    PaedDr. Anna Fabišová
    riaditeľka školy

   • Oznam - ospravedlnenie neprítomnosti žiaka rodičom

    Oznam - ospravedlnenie neprítomnosti žiaka rodičom

    20.10.2021 08:12
    Ospravedlnenie neprítomnosti žiaka rodičom sa predlžuje.

    Rozhodnutie ministra školstva Číslo: 2021/18439:2-A1810, ktorým sa s účinnosťou od 18. 10. 2021 mení rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2021/18439:1-A1810 z 31. augusta 2021.

    Zmena sa dotýka bodu 6, ktorý znie:

    „Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota podľa § 144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z.

    ZŠ: 

    a) sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, ak ide o žiaka,

    MŠ:

    b) sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, ak ide o dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,

    c) nie je obmedzená, ak ide o dieťa, pre ktoré nie je predprimárne vzdelávanie povinné.“

    Ostatné ustanovenia rozhodnutia č. 2021/18439:1-A1810 z 31. augusta 2021 ostávajú týmto rozhodnutím nedotknuté.

   • Október – mesiac modlitby svätého ruženca

    Október – mesiac modlitby svätého ruženca

    01.10.2021 10:10
    Október je mesiac, v ktorom sa osobitným spôsobom prihovárame k Bohu cez Máriin ruženec.

    V októbri sa v našej škole modlievame každý deň ráno, pred začiatkom vyučovania, jeden desiatok sv. ruženca.

    Netreba však zabúdať modliť sa ruženec i v našich rodinách. Preto sa obraciame predovšetkým na vás, rodičov, s prosbou, aby aspoň v nastávajúcom mesiaci október ste si našli čas spolu so svojimi deťmi modliť sa modlitbu svätého ruženca vo svojej domácnosti.

     

    Ako sa modlí ruženec:

   • Registrácia na stravovanie v ŠJ (2021/2022)

    Registrácia na stravovanie v ŠJ (2021/2022)

    24.08.2021 18:23
    Začiatok prevádzky ŠJ je v piatok  3.9.2021
    • 2.9.2021 - žiaci sa na stravu prihlasujú v prvý deň školského vyučovania po skončení slávnostnej sv. omše pred kostolom sv. Martina na Chrenovej - záujem o stravu nahlásia svojej triednej učiteľke. 
    • 3.9.2021 
     • začiatok prevádzky ŠJ
     • žiaci dostanú od triednej učiteľky
      • tlačivo - Zápisný lístok stravníka na stravovanie v ŠJ
      • prihlasovacie údaje pre elektronickú administráciu stravy v novom systéme strava.cz
   • Pravidlá fungovania škôl od septembra 2021

    Pravidlá fungovania škôl od septembra 2021

    24.08.2021 17:09
    Pravidlá fungovania škôl v novom školskom roku.

    Ministerstvo školstva predstavilo pred začiatkom školského roka pravidlá fungovania škôl v novom školskom roku. Po novom nebude ministerstvo zatvárať školy plošnena nástup do školy sa nevyžaduje test pri pozitívnom prípade sa postupuje podľa pravidiel Úradu verejného zdravotníctva.

    • Test nebude podmienkou na nástup do školy. Žiakom základných škôl, ktorých rodičia prejavia záujem, budú poskytnuté prostredníctvom štátnych hmotných rezerv antigénové testy na dobrovoľné samotestovanie doma. 
    • Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy, ktoré trvá 3 a viac po sebe nasledujúcich dní rodič predloží škole „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka.
    • Školy sa nebudú plošne zatvárať ani podľa Covid automatu ani z rozhodnutia ministerstva. Zatvárať sa budú môcť iba individuálne triedy, ak sa v nich objaví pozitívna osoba. Podľa platných pravidiel ÚVZ SR vtedy idú do karantény osoby, ktoré boli v kontakte s pozitívne testovaným človekom 2 dni pred jeho testovaním. V tomto prípade prejde trieda na dištančnú výučbu, pokým sa neukončí karanténa. Rodičom vtedy tiež vzniká nárok na tzv. OČR, teda ošetrovné.
    • Rodičia môžu aj v tom školskom roku ospravedlniť žiaka na maximálne 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Nárok na OČR vtedy rodičom nevzniká. Ministerstvo školstva však upozorňuje, že ak bude rodič alebo plnoletý žiak zneužívať, žiakovi môže hroziť komisionálne preskúšanie a škola môže na túto skutočnosť upozorniť úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.
    • Novinkou je tiež možnosť zisťovania protilátok. Rodič žiaka, ktorý neabsolvoval PCR test bude môcť požiadať všeobecného lekára pre deti a dorast o test na protilátky proti ochoreniu COVID-19 po ukončení 14-dňovej karantény žiaka po kontakte s pozitívnou osobou a aj po pozitívnom výsledku samotestovania Ag testom.
    • Upozorňujeme a prosíme o rešpektovanie pravidiel ÚVZ pri návrate z augustových dovoleniek v zahraničí. 

     

     

    Infografika - COVID AUTOMAT

    Infografika - ŠKOLSKÝ SEMAFOR

    Infografika - Prehľad opatrení č. 1.

    Infografika - Prehľad opatrení č. 2.

    Infografika - Príznaky COVID-19

     

   • Zisťovanie záujmu o domáce testovanie žiakov ZŠ

    Zisťovanie záujmu o domáce testovanie žiakov ZŠ

    24.08.2021 14:21
    Prosíme  Vás, aby ste svoj záujem potvrdili vyplnením dotazníka cez EduPage do 25.8. 2021 do 18.00 hod.

    Vážení rodičia,

    V zmysle ,,Školského semaforu“ pre školský rok 2021/2022 zisťujeme záujem o domáce testovanie žiakov základnej školy antigénovými testami s krátkymi tyčinkami.

    Prosíme  Vás, aby ste svoj záujem potvrdili vyplnením dotazníka cez EduPage do 25.8. 2021 do 18.00 hod.

    Každý rodič žiaka základnej školy, ktorý prejaví záujem o antigénové testy  si ich  preberie osobne v škole od triednych učiteľov aj s návodom na použitie.

    Presný termín osobného odberu Vám oznámime.

    Vedenie školy

   • Hodnotenie uskutočneného vzdelávania

    Hodnotenie uskutočneného vzdelávania

    20.08.2021 13:08
    V zmysle § 69 ods. 1 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch poskytovateľ vzdelávania Základná škola s materskou školou sv. Gorazda, Dlhá 78, 949 01 Nitra uverejňuje na svojom webovom sídle hodnotenie uskutočneného vzdelávania.
   • KOMPARO  4 - VÝSLEDKY

    KOMPARO  4 - VÝSLEDKY

    28.06.2021 16:25
    Naši štvrtáci sa  vo štvrtok 27. 5. 2021 zúčastnili testovania  KOMPARO 4  organizovaného spoločnosťou EXAM testing.

    Mali príležitosť vyskúšať si bez stresu „tlak testovania“  a aj takýmto spôsobom sa na testovanie, ktoré ich čaká v piatom ročníku,  pripraviť. Organizátori takouto formou vyhodnotili , posúdili objektívne a nestanne, vzdelávacie výsledky našich žiakov 4. ročníka. 

    Štvrtáci obstáli vynikajúco, dosiahli výborné výsledky  zo SLOVENSKÉHO  JAZYKA  bola úspešnosť 78%, z MATEMATIKY  74%, z PRÍRODOVEDY  83% a z VLASTIVEDY  78%.  Blahoželáme!!! Dokázali , že aj napriek ohromne náročným uplynulým dvom rokom, kedy sme boli situáciou prinútení  vzdelávať sa striedavo prezenčne a dištančne, sú veľmi šikovní a pripravení sa prispôsobiť situácii a kvalitne sa vzdelávať za akýchkoľvek podmienok!  

    Z dosiahnutých  výsledkov sa  tešíme spolu s nimi a želáme im veľa chuti a síl do ďalšie štúdia vo vyšších ročníkoch na 2. stupni základnej školy J

   • Kontakt

    • Základná škola s MŠ sv. Gorazda v Nitre
    • zsgorazdova@zsgorazdova.sk
    • Dlhá 78, 949 01 Nitra IČO: 00588041 DIČ: 2021253069 EDUID: 100005744 Slovakia
    • Základná škola: 0904 618 014 Materská škola: 0911 931 750 Riaditeľka školy: 0904 704 964, riaditelnr@gmail.com Zástupca: 0901 909 131, robert.krajcir@zsgorazdova.sk Zborovňa 1. stupeň ZŠ: 0901 909 132 Zborovňa 2. stupeň ZŠ: 0910 756 832
    • Dlhá 78, 949 01 Nitra IČO: 37869108 DIČ: 2021760983 Právna forma: Združenie
    • ŠKD (1. ročník – p.v. Kompasová): 0951 330 708 ŠKD (2. ročník – p.v. Arpášová): 0950 291 969 ŠKD (3. ročník – p.v. Bothgálová): 0951 330 705 ŠKD (4. ročník – p.v. Šlosárová): 0951 330 706
    • Vedúca ŠJ: 0901 909 038 (nahlasovanie stravy) jedalen@zsgorazdova.sk
    • admin@zsgorazdova.sk
   • Prihlásenie