• AKTUALITY - školské aktivity

   • MATEMATICKÝ KLOKANKO 2021

    MATEMATICKÝ KLOKANKO 2021

    23.06.2021 11:13
    Aj tento rok sa žiaci 1. stupňa zapojili do medzinárodnej matematickej súťaže s KLOKANOM .

    Vďaka originálnym, nápaditým a nezameniteľným úlohám si žiaci aj takouto formou výrazne rozvíjajú
    obrazotvornosť, predstavivosť a logické myslenie.

    Spolu súťažilo z ročníkov 1.- 4. 32 detí z toho 21 dosiahlo vynikajúce výsledky!


    Menovite najúspešnejší riešitelia:
    L. Hanulová /4. roč./
    M. Hanulová /3. Roč./ a ŠAMPIÓNOM školy sa stala A. Petričková /1. roč./

    Srdečne všetkým blahoželáme!

   • MAKSÍK

    MAKSÍK

    21.06.2021 22:25
    Máme tu vyhodnotenie celoročnej usilovnej práce  žiakov  2. - 4. ročníka, ktorí sa zapojili do súťaže MAKSÍK.

    Ich  práca bola odmenená krásnymi diplomami  a cenami, ktoré žiakov veľmi potešili J

    Medzi  najmúdrejších Maksáčikov  sa zaradili

    1. M. Malý /2.roč/
    2. S. Kovalčíková /roč./
    3. Š Snovák /2.roč./
    4. M. Hanulová /3. Roč./
    5. P. Šuhajdová /3. Roč./
    6. M. Snovák /4. Roč./
    7. Š. Šinkovič /4. Roč./

     

    Ako Múdry Maksáčik bol odmenený:

    1. F. Dzurjanin /2. Roč./
    2. L. Malinová / Roč./
    3. Z. Mlynáriková /2. Roč./
    4. L. Čingér / Roč./
    5. M. Lakotová /4. Roč./
    6. N. Fischerová /4. Roč./
    7. S. Miklášová /4. Roč./

     

    Všetkým srdečne blahoželáme! J

     

   • Hudobný koncert šiestakov

    Hudobný koncert šiestakov

    27.05.2021 07:48
    Do 6.ročníka našej základnej školy chodí viacero žiakov, ktorí sú obdarení hudobným talentom.

    Preto sme na hodine hudobnej výchovy usporiadali v areáli školy triedny koncert.

    Ako prvý vystúpil v hre na klavíri Ondrej Ševčík, po ňom nasledoval Filip Turček, Monika Koprdová a Teresa Shiratori zakončila toto klavírne predstavenie nádhernou skladbou. Aimée Longauerová nám zahrala na gitare a veľmi milo nás prekvapila Petra Ziegerová hrou na husliach.

    Všetkým hudobníkom blahoželáme, tešíme sa, že nezahodili dar, ktorý dostali a na budúce opäť pokračujeme smiley.

     

   • Vesmír očami detí

    Vesmír očami detí

    10.05.2021 14:33

    V mesiaci apríil sa naša škola zapojila do súťaže VESMÍR očami detí. Odborná porota sa zhodla v tom, že dielo našej žiačky Sašky Belovičovej z 3.ročníka, postupuje do okresného kola v Hurbanove. Saške blahoželáme, tešíme sa z jej úspechu a prajeme veľa tvorivých nápadov.
     

   • Scratch CUP 2021

    Scratch CUP 2021

    09.05.2021 11:37
    V stredu 21.4.2021 sa konal ďalši ročník programátorskej súťaže Scratch CUP, ktorého sa zúčastnili aj naši žiaci.

     

    Súťaž Scratch CUP je určená pre žiakov 5. až 9. ročníka ZŠ a žiakov prímy až kvarty osemročných gymnázií.

    Sútaže sa v skolskom roku 2020/2021 zúčastnilo 184 žiakov z celého slovenska.

    Žiaci počas 90 minút riešili 3 súťažné úlohy:

    • Prvá úloha bola venovaná kresleniu obrázkov čiarovou grafikou a príprave a vytváraniu blokov (procedúr) s jedným alebo dvoma parametrami.
    • V druhej úlohe mali žiaci navrhnúť konkrétny scenár (animáciu) s jednoduchým programom, v ktorom využili predovšetkým postupnosť príkazov, kĺzanie postáv, cyklus či klikanie na postavy.
    • Tretia úloha bola zameraná na vytvorenie komplexného programu. Pri jej riešení žiaci mali žiaci preukázať svoje znalosti a schopnosti naprogramovať zložitejšie zadanie - napríklad jednoduchú hru.

     

    Výsledky súťaže v programovaní Scratch CUP 2021

    Žiaci sa v rámci našej školy umiestnili v nasledujúcom poradí:

    1. Monika K. 6. ročník
    2. Michal P. 8. ročník
    3. Dušan S.  5. ročník
    4. Eva H. 8. ročník


    Gratulujeme všetkým žiakom, ktorí sa súťaže zúčastnili a tešíme sa z pekného umiestnenia každého z vás :)

   • Zápis do 1. ročníka

    Zápis do 1. ročníka

    09.05.2021 11:37
    Naši predškoláci mali veľký deň. Boli slávnostne zapísaní do 1. ročníka. Už sa tu na nich veľmi tešíme. 

   • Hviezdoslavov Kubín 2021 - školské kolo

    Hviezdoslavov Kubín 2021 - školské kolo

    30.04.2021 09:03
    19. apríla 2021 sa konalo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín.

    Po úspešnom absolvovaní triedneho kola sa na tento deň pripravovalo 12 žiakov druhého stupňa.

    Súťažilo sa v dvoch kategóriách: II. kategória (5.- 6. ročník) a III. kategória (7.-9. ročník). Žiaci sa predviedli pri prednese poézie i prózy. Od svedomitej prípravy ich neodradila ani dištančná forma vzdelávania a realizácia súťaže v online prostredí. Traja žiaci nás budú reprezentovať aj v okresnom kole.

    Na víťazných pozíciách sa umiestnili:

    Próza

    II. kategória:

    1. miesto – Filip Virág (5. ročník)
    2. miesto – Monika Koprdová (6. ročník)
    3. miesto – Nina Mandelíková (5. ročník)

    III. kategória:

    1. miesto - Natália Magdziaková (7. ročník)
    2. miesto - Sofia Mináriková (7. ročník)
    3. miesto - Eva Turčeková (7. ročník)

    Poézia

    II. kategória:

    1. miesto – Lukáš Gronský (6. ročník)

     

    Všetkým recitátorom gratulujeme!

     

   • Matematická Pytagoriáda

    Matematická Pytagoriáda

    23.04.2021 20:01
    Aj v tomto školskom roku, ktorý sa nesie v znamení dištančného vzdelávania, sa žiaci druhého stupňa zúčastnili matematickej súťaže Pytagoriáda. Súťažili online, zo svojich domovov. A sme veľmi hrdí na to, ako sa im darilo.

    Do školského kola sa spolu zapojilo 39 žiakov. Úspešne ho zvládlo 8 piatakov, 7 šiestakov, 1 siedmačka a 2 ôsmaci.

    Do okresného kola bolo organizátormi pozvaných 8 žiakov druhého stupňa. Tri piatačky: Klára Majerníková, Krsitína Mináriková a Adela Parayová a dvaja žiaci 8. ročníka: Eva Horváthová a Michal Pikus boli úspešnými riešiteľmi okresného kola.

    V utorok 13. apríla 2021 prebehlo  online okresné kolo matematickej PYTAGORIÁDY v kategóriách - tretí, štvrtý  a  piaty ročník. Z tretej triedy nás reprezentovali A. Belovičová a M. Hanulová, štvrtáci M. Bezáková a M. Snovák.

    Darilo sa im veľmi dobre, pretože v meraní síl s ostatnými rovesníkmi z okresu, všetci naši žiaci skončili medzi úspešnými riešiteľmi.

    Všetkým zapojeným súťažiacim ďakujeme a úspešným riešiteľom blahoželáme!

   • Naša Zem má sviatok

    Naša Zem má sviatok

    23.04.2021 19:49
    Dňa 22.4.2021 sme v našej triede oslávili Deň Zeme.

    Hneď ráno sme si vyrobili špeciálne korunky, ktoré nám počas dňa pripomínali našu Zem. V rámci prvouky sme zasadili štyri korene rajčiakov, vyrobili sme plagáty s témou Dňa Zeme.

    Matematika, čítanie aj prvouka sa niesli v duchu týchto osláv. Na záver sme si pozreli film venovaný tomuto sviatku. Dozvedeli sme sa v ňom, ako si Zem môžeme lepšie chrániť.                                           

    Druháci

    „Nepýtaj sa, čo môže urobiť Tvoja Zem pre Teba. Pýtaj sa, čo môžeš urobiť Ty pre svoju Zem."   J. F. Kennedy

     

   • Zápis do materskej školy 2021/2022

    Zápis do materskej školy 2021/2022

    23.04.2021 18:39

    ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY na školský rok 2021/2022 bude prebiehať 3. - 4. mája 2021 od 15.00 do 17.00 hod.  v priestoroch MŠ. POKYNY k zápisu do MŠ: PDF

    ZŠ s  MŠ sv. Gorazda, Dlhá 78, 949 01 NITRA oznamuje zákonným zástupcom, že

    ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY na školský rok 2021/2022

    bude prebiehať v čase 

    3. - 4. mája 2021 od 15.00 do 17.00 hod.

    v priestoroch MŠ

     

    PODMIENKY ZÁPISU DO MŠ:

    • Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe elektronickej žiadosti - prihlášky zákonného zástupcu, alebo zástupcu zariadenia, spravidla od troch do šiestich rokov veku, ktorú podáva riaditeľke ZŠ s materskou školou. Elektronická prihláška sa nachádza na  stránke EduPage školy./ www.zsgorazdova.sk /
    • ZÁPIS:
     • Prihlášku, podanú elektronicky, vytlačí škola a bude v deň zápisu poskytnutá na podpis. Prihlášku je potrebné podpísať obidvoma zákonnými zástupcami. V prípade ak sa zápisu  nezúčastnia obidvaja rodičia, podpísanú žiadosť oboma zákonnými zástupcami je možné doručiť dodatočne poštou, alebo osobne na sekretariát školy najneskôr do 28. mája 2021 v čase do 15.30 hod.
     • Zároveň je potrebné doložiť potvrdenie všeobecného lekára pre deti a dorast /Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti  navštevovať MŠ/
     • Potvrdenie lekára musí obsahovať okrem iného aj údaj o povinnom očkovaní/.
    • Ak má dieťa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, k žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.
    • Riaditeľka ZŠ s MŠ sv. Gorazda  vydá do 15. júna 2021 rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa , ktoré si rodič vyzdvihne osobne vo vopred stanovenom termíne určenom a zverejnenom na stránke školy.
    • V rozhodnutí o prijatí dieťaťa do materskej školy môže riaditeľka ZŠ s MŠ určiť adaptačný alebo diagnostický pobyt dieťaťa, ktorý nesmie byť dlhší ako tri mesiace.

    Úplná žiadosť obsahuje: správne vyplnenie žiadosti, podpis obidvoch zákonných zástupcov,  potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa - spôsobilosť navštevovať MŠ, ktorého súčasťou musí byť aj informácia o očkovaní.

    SPÁDOVÁ MATERSKÁ ŠKOLA:

    • Podľa § 59a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) povinné predprimárne vzdelávanie bude dieťa plniť v obci, v ktorej má trvalý pobyt v spádovej materskej škole, ak zákonný zástupca pre dieťa nevyberie inú materskú školu.
    • Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na povinné predprimárne vzdelávanie. 
    • Na rozhodnutia riaditeľov súkromných a cirkevných materských škôl o veciach podľa § 5 ods. 14 písm. a) až g) zákona č. 596/2003 Z. z. sa nevzťahuje Správny poriadok.

    KRITÉRIA PRIJATIA:

    • Deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné t.j. deti, ktoré do 31.8.2021 dovŕšia 5 rokov veku, podľa § 28a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
    • Deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania (predtým deti s odkladom povinnej školskej dochádzky),
    • Deti, ktoré majú súrodencov v našej ZŠ a MŠ,
    • Deti, ktoré do 31.12.2021 dovŕšia 3 roky veku, s nástupom do materskej školy k 1.9.2021

     

     

    PONÚKAME:

    • Predprimárne vzdelávanie v 3 triedach na základe školského vzdelávacieho programu „PLAMIENOK LÁSKY“,
    • Výchovu v kresťanskom duch spojenú s ľudovými a kultúrnymi hodnotami a tradíciami,
    • Rozvoj nadania a talentu detí v záujmových aktivitách a krúžkoch:
    • futbalový,
    • anglický krúžok,
    • výtvarno-keramický,
    • krúžok ľudového tanca a tradícií
    • Pobyt v peknom prostredí, výlety, exkurzie,
    • Akcie organizované v spolupráci s rodičmi, základnou školou - spoločné akcie napr. otvorená hodina pre predškolákov, rodičovský ples, účasť sv. omšiach

     

    PRED NÁSTUPOM DO MŠ: PDF

     

   • Kontakt

    • Základná škola s MŠ sv. Gorazda v Nitre
    • zsgorazdova@zsgorazdova.sk
    • Dlhá 78, 949 01 Nitra IČO: 00588041 DIČ: 2021253069 EDUID: 100005744 Slovakia
    • Základná škola: 0904 618 014 Materská škola: 0911 931 750 Riaditeľka školy: 0904 704 964, riaditelnr@gmail.com Zástupca: 0901 909 131, robert.krajcir@zsgorazdova.sk Zborovňa 1. stupeň ZŠ: 0901 909 132 Zborovňa 2. stupeň ZŠ: 0910 756 832
    • Dlhá 78, 949 01 Nitra IČO: 37869108 DIČ: 2021760983 Právna forma: Združenie
    • ŠKD (1. ročník – p.v. Kompasová): 0951 330 708 ŠKD (2. ročník – p.v. Arpášová): 0950 291 969 ŠKD (3. ročník – p.v. Bothgálová): 0951 330 705 ŠKD (4. ročník – p.v. Šlosárová): 0951 330 706
    • Vedúca ŠJ: 0901 909 038 (nahlasovanie stravy) jedalen@zsgorazdova.sk
    • admin@zsgorazdova.sk
   • Prihlásenie