• AKTUALITY - školské aktivity

   • Rozhodnutie o obnovení prevádzky v ZŠ od 8. marca 2021

    Rozhodnutie o obnovení prevádzky v ZŠ od 8. marca 2021

    27.03.2021 19:55
    Rozhodnutím zriaďovateľa č. š17/2021 sa obnovuje prevádzka MŠ od 8. marca 2021

    Vážení rodičia, 

    oznamujeme vám, že po konzultácii s RÚVZ v Nitre rozhodnutím zriaďovateľa č. š17/2021 sa obnovuje prevádzka ZŠ od 8. marca 2021, za dodržania prísnych protiepidemických opatrení.

    Rozhodnutie zriaďovateľa: PDF

     

    Vedenie ZŠ s MŠ sv. Gorazda

   • Aktuálne platné pravidlá prevádzky ZŠ s MŠ sv. Gorazda

    Aktuálne platné pravidlá prevádzky ZŠ s MŠ sv. Gorazda

    06.03.2021 21:45
    Na základe rozhodnutia ministra školstva a uznesenia vlády SR sa upravuje vyučovanie v školách od 8. marca 2021.

    Deti MŠ a žiaci 1. až 4. ročníka sa vyučujú prezenčnepodmienkou je negatívny test na Covid-19  jedného zákonného zástupcu žiaka nie starší ako 7 dní.
    Žiaci pri nástupe do školy odovzdajú:

    • 1-Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (8.3.2021) - wordpdf
    • 2-Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa (8.3.2021) - wordpdf

     

    ŠJ je v prevádzke vo zvyčajnom režime za dodržania protiepidemiologických opatrení.

    V prípade nenastúpenia do školy 8.3. je potrebné sa odhlásiť sa z obeda v pondelok do 7:00 hod.

    ŠKD je v prevádzke vo upravenom režime od 6:30 do 16:30 hod. pri minimalizovaní premiešavania detí z rôznych tried. Ranný ŠKD bude realizovaný formou dozoru nad žiakmi izolovanými podľa tried pri zachovaní dostatočných rozostupov v priestoroch ŠJ.

    Pravidelné pretestovávanie zákonných zástupcov bude v 7-dňových intervaloch.
    V prípade, ak zákonný zástupca neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

    • Škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu.
    • Zákonný zástupca zabezpečí kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa. To bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa.
    • Zákonný zástupca nemá nárok na pandemickú OČR.

     

    VŠEOBECNE PLATNÉ PRAVIDLÁ

    Vstup do budovy školy

    Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 nesmie vstúpiť do budovy školy.

    Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou  riaditeľom školy. Osoba vstupujúca do budovy školy predkladá Vyhlásenie návštevníka školy  o bezinfekčnosti.

    Prosíme rodičov, aby na komunikáciu využívali dištančný spôsob (edupage, mail, telefón).

    Nosenie rúšok

    Žiaci nosenie rúška v triede počas vyučovania  aj v spoločných priestoroch - chodba, WC, ŠJ. To isté platí aj počas pobytu v ŠKD.

    Ospravedlňovanie absencie žiakov

    Absencia žiaka 1. stupňa  z dôvodu neúčasti jeho zákonného zástupcu na testovaní na Covid-19 (platné od 8. 3.) sa považuje za ospravedlnenú  bez ohľadu na počet vymeškaných dní.

    Ak žiak chýba na vyučovaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendu a sviatku) musí mať pri nástupe do školy vyplnené a zákonným zástupcom podpísané tlačivo 2-Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa (8.3.2021) - wordpdf Tlačivo sa odovzdáva triednemu učiteľovi.

    Absenciu do 5 pracovných dní (vrátane) ospravedlňuje rodič. (Ospravedlnenka + Vyhlásenie o bezinfekčnosti).

    V prípade, že žiak chýba z dôvodu akéhokoľvek ochorenia viac ako 5 pracovných dní (nepočítajú sa víkend a sviatok) musí mať pri nástupe do školy potvrdenie o chorobe od lekára.

    V prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka v škole a školskom zariadení z dôvodu:
    - podozrenia na ochorenie COVID-19  (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)
    - ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)
    predloží pri návrate dieťaťa/žiaka do školského zariadenia "Potvrdenie o chorobe" vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast (u ktorých je dieťa/žiak v starostlivosti) a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti.

    V prípade, že je u žiaka podozrenie na ochorenie COVID-19 (vyjadrené RÚVZ alebo všeobecným lekárom) alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

    Organizácia vyučovania

    Žiaci 2. stupňa na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy výskumu a športu, číslo 2020/17949:1-A1810  prechádzajú od 26. 10. 2020 do odvolania na dištančnú formu vzdelávania. Riadia sa špeciálne upraveným rozvrhom online hodín, ktoré sú realizované cez aplikáciu MS TeamsÚčasť žiakov na online vyučovaní je povinná, bude zaznamenávaná do elektronickej triednej knihy. Dĺžka online hodiny je 40 minút, pri zadaní samostatných úloh na konci hodiny môže byť skrátená.  Prípadnú absenciu ospravedlňuje zákonný zástupca žiaka triednemu učiteľovi. Nakoľko rozsah online hodín je nižší ako je skutočný počet hodín, budú učitelia podľa potreby zasielať žiakom dodatočné materiály na samostatnú prácu. Učitelia v prípade potreby poskytnú žiakom individuálne konzultácie. Učitelia posielajú žiakom pravidelnú spätnú väzbu týkajúcu sa ich práce a napredovaní v jednotlivých predmetoch. V prípade ochorenia učiteľa alebo jeho zaradenia do prezenčnej výučby na 1. stupni nebudú online hodiny daného predmetu odučené.

    Usmernenie k žiakom 5.-9. ročníka
    Títo žiaci pokračujú v dištančnom vzdelávaní. V prípade, že im na základe výsledkov testovania bola nariadená povinná izolácia, zákonný zástupca oznamuje túto skutočnosť triednemu učiteľovi. Ďalej školu  informuje, či sa žiak zúčastní dištančného vzdelávania. Ak sa žiak dištančného vzdelávania nezúčastňuje, škola ho eviduje ako neprítomného. Po ukončení povinnej karantény predkladá potvrdenie od lekára.

    Žiaci 1. stupňa pokračujú v prezenčnej forme výučby bez zmenených podmienok.
    Telesnú a športovú výchovu je umožnené organizovať v prípade priaznivých klimatických podmienok v exteriéri (školský dvor, okolie školy, park...) formou, ktorá nepredstavuje zvýšené epidemiologické riziko prenosu infekčného ochorenia COVID-19 (napr. strečing, správne držanie tela, prechádzky). Taktiež sa odporúča v primeranej miere využívať aj teoretické formy vzdelávania v oblasti telesnej výchovy a športu.

    Informovanie o zmenách

    Z dôvodu rýchlo sa meniacej epidemiologickej situácie a s ňou súvisiacimi zmenami v organizácii vyučovania prosíme rodičov, aby pravidelne sledovali webovú stránku školy a zasielané správy cez Edupage. O všetkých zmenách Vás budeme informovať.

   • Obnovenie prevádzky na 1. stupni ZŠ  a v MŠ od 8. marca 2021

    Obnovenie prevádzky na 1. stupni ZŠ  a v MŠ od 8. marca 2021

    05.03.2021 18:21
    ZŠ s MŠ sv. Gorazda obnovuje vyučovanie prezenčnou formou pre VŠETKÝCH žiakov 1. stupňa ZŠ a VŠETKY deti MŠ s účinnosťou od 8. marca 2021.

    Vážení rodičia,

    na základe platného  Rozhodnutia ministra školstva s účinnosťou od 8. 3. 2021 a Uznesenia vlády SR č. 123/2021 z 28. februára 2021 sa upravuje vyučovanie v školách a prevádzka v školských zariadeniach od 8. marca 2021.

    ZŠ s MŠ sv. Gorazda obnovuje vyučovanie prezenčnou formou pre VŠETKÝCH žiakov 1. stupňa ZŠ a VŠETKY deti MŠ s účinnosťou od 8. marca 2021.

     

    Požiadavky k nástupu do školy:

    • čestné vyhlásenie rodiča o bezinfekčnosti a absolvovaní RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starší ako 7 dní alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starší ako 7 dní s negatívnym výsledkom
    • čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka/žiačky

     

    Žiaci  5. -  9. ročníka ZŠ   pokračujú  aj naďalej v dištančnej forme vzdelávania podľa doteraz platných  rozvrhov.

    Bližšie informácie a podmienky nástupu detí a žiakov do školy vám zašleme v najbližších hodinách, sledujte prosím EduPage.

     

    Vedenie ZŠ a MŠ

     

   • Rozhodnutie o obnovení prevádzky v MŠ od 1. marca 2021

    Rozhodnutie o obnovení prevádzky v MŠ od 1. marca 2021

    01.03.2021 13:28
    Rozhodnutím zriaďovateľa č. š16/2021 sa obnovuje prevádzka MŠ od 1. marca 2021
    •  

    • Vážení rodičia, 

     oznamujeme vám, že po konzultácii s RÚVZ v Nitre, rozhodnutím zriaďovateľa č. š16/2021 sa obnovuje prevádzka MŠ od 1. marca 2021, za dodržania prísnych protiepidemických opatrení.

     Rozhodnutie zriaďovateľa: PDF

      

     Vedenie ZŠ s MŠ sv. Gorazda

   • Dejepisná olympiáda

    Dejepisná olympiáda

    01.03.2021 07:50
    11. februára 2021 sa konalo okresné kolo Dejepisnej olympiády. 

    Po úspešnom  absolvovaní školského kola sa na tento deň pripravovalo osem žiakov. 

    Súťažilo sa v štyroch kategóriách (C, D, E, F), do ktorých boli žiaci zaradení podľa veku. 
    Žiakov pri svedomitej príprave neodradilo množstvo faktov, ktoré si museli zapamätať, čo sa im vyplatilo. Šesť súťažiacich sa stalo
    úspešnými riešiteľmi. 


    Úspešní riešitelia: 
    ·         6. ročník – Filip a Adam (kategória F) 
    ·         7. ročník – Evka a Hanka (kategória E) 
    ·         8. ročník – Katka (kategória D) 
    ·         9. ročník – Peter (kategória C) 


    Všetkým riešiteľom gratulujeme! 
     

   • Obnovenie prevádzky v MŠ od 1. marca 2021

    Obnovenie prevádzky v MŠ od 1. marca 2021

    26.02.2021 16:32
    Podmienky pre obnovenie prezenčného vzdelávania v MŠ.

    Oznamujeme rodičom, že v pondelok 1. 3. 2021, za dodržania prísnych protiepidemických opatrení, otvárame prevádzku MŠ.

    Aby  deti  mohli nastúpiť do MŠ je potrebné riadiť sa pokynmi uznesenia vlády č. 77/2021 z 5. februára 2021, z čoho vyplýva aj podmienka testovania jedného zákonného zástupcu (rodiča) žijúceho v spoločnej domácnosti, čo je uvedené aj v COVID AUTOMATE a zohľadňuje to aj vyhláška Úradu verejného zdravotníctva č. 47/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa.

    Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy (t.j.1.3.2021) tlačivo Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu  a Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa.

     

    Bližšie informácie a pokyny k otvoreniu prevádzky vám zašleme prostredníctvom ŠIS EduPage a emailom.

     

    Znenie Uznesenia vlády č. 77/2021 z 5. februára 2021 obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania v období od 8. februára 2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, do odvolania, najneskôr však do konca núdzového stavu opakovane predĺženého týmto uznesením, teda uplynutím 19. marca 2021. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na:

    • cestu dieťaťa do a z materskej školy, žiaka prvého stupňa základnej školy, dieťaťa alebo žiaka špeciálnej školy do školy a školského zariadenia, a cestu späť, ak jeden zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti sa preukáže:
    • negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní
    • alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní
    • alebo ak zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti prekonal ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace,
    • alebo ak zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti bol zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,
    • alebo ak zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia zákonných zástupcov žijúcich v spoločnej domácnosti neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19.

    Vedenie ZŠ s MŠ

   • VŠETKOVEDKO - veľký súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími

    VŠETKOVEDKO - veľký súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími

    25.02.2021 15:48
    Najšikovnejší  VŠETKOVEDKO -via...

    Milí VŚETKOVEDKOVIA!

    V súťaži, do ktorej ste sa zapojili na začiatku decembra sa vám darilo a už na vás v škole čakajú pekné odmeny J

    Najšikovnejší  VŠETKOVEDKO -via 

    • v 2. Ročníku je ním  Simonka
    • v 3. Ročníku  Marianka
    • v 4. Ročníku Margarétka,  Sára, Lucka

    a VŠETKOVEDKOM  ŠKOLY   sa stala  žiačka 4. ročníka  Ninka J

    Srdečne blahoželáme!

   • Úspešní riešitelia okresného kola matematickej olympiády

    Úspešní riešitelia okresného kola matematickej olympiády

    18.02.2021 13:54
    27. januára 2021 sa konalo okresné kolo matematickej olympiády.

    Po úspešne zvládnutom domácom kole sa do neho dostali Klára (5.roč.) a Dušan (5.roč.). Obaja zvládli túto neľahkú súťaž výborne – ako úspešní riešitelia.

    Klára: 4.-8.miesto

    Dušan : 18.-21.miesto

    V ich kategórii súťažilo 57 súťažiacich.

    Obom srdečne blahoželáme.

   • Hýbme sa spolu!

    Hýbme sa spolu!

    12.02.2021 10:06
    Každý pondelok, stredu a piatok o 15:00 prináša Richard Pikulík 30 minút intenzívneho pohybového programu pre deti - Hýbme sa spolu!

    Jeho cieľom je:

    • Ponúknuť alternatívu TSV v online prostredí
    • Rozhýbať, prípadne udržať deti v pohybe
    • Vytvoriť pozitívny vzťah detí k pohybu
    • Vzájomne sa motivovať

     

    Odkaz na YouTube: https://youtu.be/houAofXdy00

     

    Čo Richard ponúka:

    • 3x do týždňa 30 minút intenzívneho pohybového programu pre deti
    • Jednoduché cvičenia bez pomôcok v pohodlí domova
    • Výzvy na týždeň
    • Podporu TSV v online priestore
    • Inšpiráciu pre učiteľov
    • Všetko bez poplatku

     

    Kde a kedy to bude prebiehať Live na Youtube

    Pravidelne v pondelok, stredu a piatok o 15:00 hod.

   • Prevádzka školy sa od 8.2.2021 neobnovuje  

    Prevádzka školy sa od 8.2.2021 neobnovuje  

    10.02.2021 17:31

    Spustenie COVID automatu - prevádzka školy sa od 8.2.2021 neobnovuje.

    Vážení rodičia, na základe výpisu Uznesenia Bezpečnostnej rady okresu Nitra č.62 zo dňa 6.2.2021 k stanovisku RÚVZ v Nitre k otváraniu škôl v okrese Nitra o odporúčaní neobnoviť prevádzku škôl a školských zariadení na území okresu Nitra v súvislosti so spustením COVID automatu, vedenie školy Rozhodnutím zriaďovateľa č. š13/2021 oznamuje, že sa  neobnovuje prevádzka MŠ a ZŠ v čase od 8.2. 2021 do odvolania.

    Rozhodnutie zriaďovateľa: PDF

    Vedenie ZŠ s MŠ sv. Gorazda

   • Kontakt

    • Základná škola s MŠ sv. Gorazda v Nitre
    • zsgorazdova@zsgorazdova.sk
    • Dlhá 78, 949 01 Nitra IČO: 00588041 DIČ: 2021253069 EDUID: 100005744 Slovakia
    • Základná škola: 0904 618 014 Materská škola: 0911 931 750 Riaditeľka školy: 0904 704 964, riaditelnr@gmail.com Zástupca: 0901 909 131, robert.krajcir@zsgorazdova.sk Zborovňa 1. stupeň ZŠ: 0901 909 132 Zborovňa 2. stupeň ZŠ: 0910 756 832
    • Dlhá 78, 949 01 Nitra IČO: 37869108 DIČ: 2021760983 Právna forma: Združenie
    • ŠKD (1. ročník – p.v. Kompasová): 0951 330 708 ŠKD (2. ročník – p.v. Arpášová): 0950 291 969 ŠKD (3. ročník – p.v. Bothgálová): 0951 330 705 ŠKD (4. ročník – p.v. Šlosárová): 0951 330 706
    • Vedúca ŠJ: 0901 909 038 (nahlasovanie stravy) jedalen@zsgorazdova.sk
    • admin@zsgorazdova.sk
   • Prihlásenie